دانلود پایان نامه

2ـ 3 آثار توبه از دیدگاه قران وتفاسیر
2ـ 3ـ 1 توبه وپاکی
توبه پاک کنندۀ تائب از آلودگی است.
ابوعبدالله علیه السلام می فرماید: «خداوند رحمت کند بنده ای را که قبل از مردنش به سوی خداوند متعال توبه و بازگشت کند چه توبه پاک کننده آدمی از چرک گناه و نجات دهنده اوست از بدبختی هلاک » (طبا طبایی،1366،ج7،ص175)
«زنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دزدی کرد و دست راستش بریده شد، گفت یا رسول الله آیا می توانم توبه کنم، فرمود آری تو امروز از گناهانت همچون روزی که از مادر متولد شدی پاک گشتی» (طباطبایی، 1366، ج5، ص511).
2ـ 3ـ2توبه و آسایش
ثمرۀ توبه زندگی خوش همراه با آسایش و نعمت است
«استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعاّ حسنا الی اجلٍ مسمی» (هود، 3)؛ از پروردگار خویش آمرزش طلبید سپس به سوی او باز گر دید تا شما را تا مدت معیّنی،(از مواهب زندگی این جهان)به خو بی بهره مند سازد. «وقتی از خدا آمرزش خواستید و بدرگاهش توبه کردید شما را در دنیا از نعمتِ آسایش، خوشی و وسعت تا هنگامی که مرگتان مقدر شده بهره مند می کند». (طبرسی، 1351، ج12، ص7).
2ـ 3ـ3 توبه و فراوانی نعمت ها
از فواید توبه، ریزش باران و زیاد شدن نیروی مادی ومعنوی است.
«و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدارارا و یزدکم قوه الی قوتکم». (هود، 52) ؛ ای قوم من، ازپروردگا رتان طلب آمرزش کنید ؛سپس به سوی او باز گردیدتا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد ونیرویی برنیرویتان بیفزاید.
«یزدکم عزا الی عزکم»؛گفته شده عزت شما را با جمعیت و مال و اولاد شما می افزاید»(میبدی، 1371، ج4، ص401)؛ چون باران نمی آمد و زنان باردار نمی شدند پس هود به آنان وعده داد؛ در صورتی که توبه کنند برایشان از آسمان باران نا زل وفرزندانشان زیادشود.
2ـ 3ـ4 توبه و بهشت
بهشت قرارگاه پاکان است؛ سالک با توبه پاک و شایستۀ بهشت می شود.
ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم….(غافر، 8)؛«پروردگارا آن ها رادر باغ های جاویدان بهشت که به آن ها وعده فر مو ده ای وارد کن.
«الاّ من تاب وآمن وعمل صا لحاّ فاولئک یدخلون الجنه »(مریم،60)؛مگر آنان که تو به کنند وایمان بیا ورند وکا ر شایسته ا نجام دهند چنین کسانی داخل بهشت می شوند.
«ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدّعون» وبرای شما هر دلتان بخواهد فراهم است وهر چه طلب کنید به شما داده می شود. «مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کاری شایسته پیشه کند اینانند که وارد بهشت می شوند» (خرمشاهي، ص309).

2ـ 3ـ5 توبه و استقامت
ازموارد استقامت، توبه است؛ترک نکردن توبه ،پایداری است.
ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الّا تخافوا و لا تخزنوا… (فصلت، 30).
«بی گمان کسانی که گویند پروردگار ما خداوند است سپس پایداری ورزند، فرشتگان بر آنان نازل شوند و گویند که مترسید و اندوهگین مباشید و مژده باد شما را به بهشتی که به شما وعده داده بودند». (خرم شاهی،1374 ،ص480).
«و قیل استقاموا علی التوبه» که مراد از استقامت در این آیه توبه است» ؛توبه اندوه را بر طرف می کند «و لا تخزنوا علی ما فاتکم من الاعمال فقد تدارکها الله تعالی لکم بالتوبه» (مکی، 1995، ص381)؛به سبب توبه کارهای فوت شده جبران می شود.
«نحن اولیاء کم فی الحیوه الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدَّعون» (غافر، 31).