ژانویه 25, 2021

دانلود مقاله با موضوع سازمان دانش، دانش آموزان دختر، آموزش مهارت، کودکان و نوجوانان

توان به رفتارهاي اجتماعي و اخلاقي اشاره کرد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد.رفتارهايي که دلالت بر وجود اخلاق مشارکتي است.مشارکتي که اجبارا بر افراد تحميل نمي شود بلکه به يک اخلاق تبديل شده است. “مفهوم رفتار شهروندي در نظرات روسو‏ به اعمالي اطلاق مي شود که فرد در جهت اعتلاي جامعه و آسايش ساير افراد- کاملا با اراده- انجام مي دهد. روسو ” قرارداد اجتماعي ” را اقدامي تاريخي و بعضا به مثابه فرضيه اي فکري توصيف مي کند”(rafian.blogfa.com 2010).
1-6-3 سازمان دانش آموزي
سازمان دانش آموزي کل کشور در بهمن سال ???? ، به دستور سيدمحمد خاتمي (رئيس جمهور وقت)تأسيس و اساس‌نامه آن در ارديبهشت سال ???? ، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد. اولين برنامه شش ماهه و هيئت امناي آن در آذر سال ???? ، تعيين و فعاليت‌هاي تابستاني آن نيز در سال ???? ، آغازشدوهم اکنون زير نظر هيئت امنا مشغول به کار است‌ . وظايف سازمان عبارت است از:
برنامه‌ريزي براي استفاده مفيد از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده‌سازي آنان براي پذيرش مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي‌،تقويت روحيه تعاون و نيکوکاري و رعايت نظم اجتماعي و احترام به قانون، مشارکت در ارتباط بين‌المللي دانش آموزان به ويژه با دانش آموزان کشورهاي اسلامي‌; سازمان‌دهي و هماهنگي براي جلب حمايت‌هاي ملي و محلي‌،اجراي روش‌هاي تربيتي مناسب براي رشد اعتقادي و اخلاقي اعضا،برنامه‌ريزي براي شناسايي‌، جذب و آموزش مربيان واجد شرايط و صلاحيت به منظور آماده‌سازي آن‌ها براي اداره گروه‌هاي سازمان يافته دانش آموزي، برگزاري گردهمايي‌، همايش‌، جشنواره‌، اردو و مسابقات فرهنگي و ورزشي‌. منابع مالي سازمان دانش آموزي از طريق کمک مالي و تجهيزاتي وزارت آموزش و پرورش‌، حق عضويت‌، کمک‌هاي داوطلبانه‌، اعانات و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي‌، اعم از دولتي و غيردولتي‌، و نهادهاي انقلاب اسلامي و کمک‌هاي مستمر دولت‌، متناسب با رشد فعاليت‌ها و برنامه‌هاي سازمان و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي سازمان تأمين مي‌شود. همچنين‌، اعضاي هيئت امنا متشکل از وزير آموزش و پرورش (رئيس هيئت امنا)، معاون رئيس جمهور و سرپرست سازمان تربيت بدني‌، دبير شوراي عالي جوانان‌، فرمانده نيروي مقاومت بسيج يا نماينده او، رئيس اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش آموزان‌، مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان‌، چهار نفر از اعضاي اصلي سازمان (دو پسر و دو دختر) به انتخاب مجمع نمايندگان اعضا، دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش‌، دو نفر از همکاران افتخاري سازمان و معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش هستند. : تشکيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان به تعداد مشخصي از دانش آموزان داوطلب اطلاق مي شود که با نظارت و راهبردي مربي به منظور دست يابي به اهداف تربيتي و کسب مهارت هاي مفيد از طريق آموزش و تمرين زندگي جمعي در قالب گروه و تيم دور هم جمع مي شوند و با داشتن وظايف مشخص و تقسيم کار براي رسيدن به اهداف متعالي اجتماعي و الهي، همکاري و تلاش مي کنند. اين تشکيلات زير نظر سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران اداره مي شود. اعضاي پسر پيشتازان و اعضاي دختر فرزانگان ناميده مي شوند.
تشکيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان در هر آموزشگاه در قالب گروه هاي دوازده نفره شکل مي گيرند. گروه ،يک واحد تربيتي اجتماعي متشکل از دانش آموزان پيشتاز و فرزانه است که به منظور دستيابي به اهداف تربيتي تشکيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان از طريق آموزش و ارتباط مستمر با يکديگر و تشکيل جلسات گروهي، زندگي جمعي، حضور در اجتماع، مسئوليت پذيري و مشارکت در فعاليت هاي گروهي با بهره گيري از تعليم و تربيت اسلامي تشکيل مي شود. گروه در يک مدرسه دوره راهنمايي و متوسطه از 12 دانش آموز پيشتاز و فرزانه با ترکيب يک نفر ياور مربي ( مسئول گروه) / يک نفر معاون گروه و 10 دانش آموز در قالب 5 تيم تخصصي 2 نفره با عنوان هسته مرکزي تشکيل شده است.
1-7 روش تحقيق
اين پژوهش با روش پيمايشي از نوع توصيفي و تبييني و با ابزار پرسشنامه ي محقق ساخته شده انجام شد.بر اساس موضوع تحقيق، سوالات و اهداف تحقيق مناسب ترين روش ، روش پيمايش است. ويژگي روش تحقيق پيمايشي، توصيف ، تبيين و اکتشاف مي باشد. در اين نوع تحقيق هدف،بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعه است . در پژوهش پيمايشي پارامترهاي جامعه بررسي مي شوند. در اينجا پژوهشگر با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش مي پردازد. پيمايش روشي براي بدست آوردن اطلاعات دربار? ديدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يک جامعه آماري از راه انجام تحقيق است.تحقيق هاي پيمايشي به طور کلي به دو دسته تحقيق توصيفي و تحقيق تبييني تقسيم مي شوند.پيمايش توصيفي، به توصيف پديده اي خاص در محيطي معين مي پردازد و براي پاسخ به پرسش هاي پژوهش به کار مي رود و شامل توصيف و نتيجه گيري است. در روش پيمايشي براي سنجش روابط متقابل متغيرهايي که به طور طبيعي بروز مي کنند و چگونگي توزيع و حدوث نسبي آنها، داده هايي از کل يا بخشي از جامعه تحقيق گرد آوري مي شودو روابط متقابل متغيرهامورد بررسي قرار مي گيرد. امتياز اصلي پژوهش پيمايشي اين است که اگر درست اجرا شود، مي توان نتايج را از يک گروه کوچک به گروه بزرگ تر تعميم داد، البته در صورتي که اين زير گروه بر گرفته از آن گروه باشد.بنابراين در پژوهش پيمايشي دو بخش داراي اهميت
ا
ست،نمونه گيري وساخت پرسشنامه. در اين روش مي توان در کمترين وقت بهترين اطلاعات را جمع آوري کرد. پيمايش با دو تکنيک پرسشنامه و مصاحبه صورت مي گيرد. در اين تحقيق بر اساس شواهدي که با روش پيمايش و به وسيله ابزار پرسشنامه به دست آمده روابط بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است.
پرسش نامه در اين پژوهش شامل 34سئوال مي باشد.سئوال يک ، سال تولد وسئوال دوم مدت عضويت را مشخص مي کند.سئوال هاي 4تا10(7سئوال) مربوط به متغير آموزش شهروندي ، 12تا 17(6سئوال) مشارکت مدني، 18 تا24(7سئوال) مشارکت سياسي، 25 تا29 (5سئوال) مشارکت اجتماعي ،30تا34(5سئوال) مشارکت ملي، مي باشد
پس از کمي سازي و جمع بندي امتياز پاسخ سئوالات مربوط به هر سئوال پژوهشي به بررسي فرضيات پرداخته شده است.براي کمي سازي نيز امتياز (1تا4)سئوالات مربوط به هر متغير، با هم جمع شده است.
1-8 قلمرو تحقيق
اين پژوهش در سال 1392 در دبيرستان هاي شهر تهران که داراي تشکل سازمان دانش آموزي هستند صورت گرفته است.در اين مدارس از دانش آموزان دختر و پسري که در سازمان دانش آموزي عضو هستندو دوره هاي آموزشي و مهارتي شهروندي را مي گذرانند(پيشتازان و فرزانگان) نمونه گيري به صورت تصادفي و سهميه اي انجام گرفت.
1-9 جامعه آماري و حجم آن
با توجه به وسعت جمعيت يا موضوعات مورد مطالعه،محقق ناچار به نمونه گيري است و با توجه به اين موضوع که اعتبار يافته هاي يک تحقيق با صحت نمونه گيري آن سنجيده مي شود ،بنابراين نمونه گيري از مهم ترين اقدام هاي لازم در راه انجام دادن اکثر تحقيقات اجتماعي است.
جامعه آماري در اين پژوهش شامل دانش آموزان دخترو پسر مقطع دبيرستان درسال 1392 در شهر تهران است که در تشکل فرزانگان و پيشتازان سازمان دانش آموزي در مدارس عضو هستند.بر اساس آمار کلي جذب اعضاءتشکيلات سازمان دانش آموزي شهر تهران، در سال تحصيلي 92-91 ،تعداد4530 دانش آموز در تشکل فرزانگان و پيشتازان در شهر تهران عضو هستند.شهر تهران را به پنج قسمت شمال،جنوب،شرق،غرب و مرکز تقسيم کرديم و از هر قسمت بصورت تصادفي يک منطقه شهري در نظر گرفته شد .از شمال منطقه سه، دبيرستان دخترانه نرجس و پسرانه مبين،از جنوب منطقه پانزده،دبيرستان دخترانه هاني و پسرانه رازي ،از مرکز منطقه شش،دبيرستان دخترانه فرهنگ و پسرانه آيت الله سعيدي ،از شرق منطقه هشت،دبيرستان دخترانه مهرنامي و پسرانه کميل و از غرب منطقه دو،دبيرستان دخترانه مهديه وپسرانه تزکيه انتخاب شد.
يکي از فرمول‌هاي معمول براي محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران است:

در فرمول فوق معمولاٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز (d) معادل 05/0، ضريب اطمينان 95/0، 96/1= t و مقادير p و q نيز هرکدام معادل 5/0 و حجم جامعه =N در نظر گرفته مي‌شود. مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته مي‌شود

.بنابراين حجم نمونه برابر است با:
n=354 n=
براي جلوگيري از مواجهه شدن با اطلاعات ناقص به پر کردن 424 پرسشنامه اقدام شد.از آنجا که هيپکدام از پرسشنامه ها با نقص روبرو نبودند،اطلاعات همه پرسشنامه ها، مورد بررسي قرار گرفت.
1-10 محدوديت ها و مشکلات تحقيق
همواره پژوهشگران در تحقيقات خود با محدوديت هايي مواجه هستند که بخشي از آنها حتي در ابتداي کار نيز خود را نشان مي دهند . از عمده ترين ارکان تحقيق و پژوهش دسترسي به آمار و اطلاعات است در اين زمينه مشکلاتي وجود دارد که موجب شده خدمات تحقيقاتي از قبيل دسترسي به کتب ، مجلات ، آمار ، بانکهاي اطلاعاتي و … در کشور به راحتي ممکن نباشد. علاوه براين هر کار تحقيقي در مراحل مختلف خود نيازمند صرف هزينه هاي مالي است که مسلما تحقيقات دانشجويي به دليل شرايط خاص محقق ازاين موضوع مستثني نيست.از ديگر مشکلات لازم به ذکر، هم زماني تکميل پرسشنامه ها و امتحانات پاياني دانش آموزان بود که مانع همکاري مسئولان مدارس مي شد.همچنين محدوديت تحقيق در مدارس پسرانه براي خانمها و محدوديت اجرايي و فقدان همکاري در جريان انجام کار تحقيق از سوي برخي مديران از ديگر مشکلاتي بود که باعث طولاني شدن زمان تحقيق شد.

فصل دوم:نظريات تحقيق

مقدمه
معرفت و جوانب آن از دير باز ذهن آدمي را به خود مشغول کرده است دقت و بررسي در اين زمينه به پيدايش شاخه اي از فلسفه يعني معرفت شناسي منجر شده است. يکي از موضوعات معرفت شناسي رابطه ذهن و عين و تأثير يا استقلال اين دو نسبت به يکديگر است. اگرچه اصطلاح جامعه شناسي معرفت در قرن بيستم وضع شده است ولي طرح مسائل اوليه معرفت شناسي مسئله اي جديد نبوده و ريشه در عصر باستان دارد.
در دوران باستان و قرون وسطي، معرفت نيز مانند چيز هاي ديگر اهميت داشت. يعني معرفت هم چيزي است که در جهان وجود دارد، ولي ويژگي فلسفه جديد اين بود که معرفت، در زندگي نقش محوري يافت و جهان را چيزي موجود در معرفت انگاشتند. مي توان گفت اولين زمينه پيدايش جامعه شناسي معرفت که در صدر تجربه گرايي قرار دارد پژوهش هاي بيکن در باب بت ها است .نظريه بت ها اولين انديشه در باب ارتباط معرفت با تعينات اجتماعي است.بيکن خطاهاي ذهن انسان را بت مي نامد.بت ها به عللي مانع شناخت انسان از واقعيت ميگردند. مقصود او از بت نگرش هايي از پيش پذيرفته اي است که برخي از آنها ناشي از سرشت انسان و برخي ديگر تحت تأثير عوامل اجتماعي است که باعث کج فهمي ها و بد انديشي ها مي شود. دغدغه ي فکري بيکن تعيين اجتماعي معرفت و مسئله آگاهي کاذب است و مباحث خود را به طور نمادين تحت عنوان بت ها م
طرح کرده است(توکل،55:1987).
يکي از جريان هاي فلسفي عمده که تأثيري شگرف بر جامعه شناسي معرفت داشت. فلسفه عصر روشنگري فرانسه است فيلسوفان آن عصر ، شديدا تحت تأثير فلسفه تجربه گرايي و مکاتب مختلف فکري انگليس بودند. منتسکيو، ولتر، سن سيمون و تا حدودي کنت از فيلسوفان عصر روشنگري فرانسه اند(عليزاده و ديگران،95:1388).
از عصر روشنگري، فيلسوفان فرانسوي و اسکاتلندي به اين موضوع پرداختند که همه تفاوت ها و اخلاق هاي فرهنگي ، اجتماعي داراي منشا اجتماعي است و به همين جهت ، از عوامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي سبب پيدايش آگاهي بشري مي شوند و شکل و محتواي اين آگاهي را تعيين مي کنند.بنابراين مي توان تبديل معرفت شناسي کلاسيک و ناب را به نوعي معرفت شناسي تجربي، يکي از بنياد هاي فکري جامعه شناسي معرفت دانست. (عليزاده و ديگران،1388: 35-36).
امروزه فيلسوفان معرفت به نقش ديگران در فرآيند شکل گيري باورداشت هاي روزانه و انديشه هاي رسمي توجه يافته اند و شناخت را صرفا نوعي فعاليت ذهني و فردي تلقي نمي کنند. . در جريان زندگي هر انسان ، روابط فراوان و پيچيده اي ميان او و محيط(که شامل طبيعت و ساير انسانهاست) برقرار مي شود. اين روابط انسان را به طبيعت و انسان هاي ديگر پيوند مي دهند. بنابر اين “بيش از اين که تفکر ،فردي باشد،سيمايي جمعي دارد،آن چنان که با اطمينان مي توان گفت که در تفکر فردي،من هاي مختلف فرد،در کشاکش و مجادله اند.به سخن ديگر،امر فردي تا حدي تحت فشار امر جمعي قرار دارد”(گورويچ و ديگران،152:1388).بنابراين”موجوديت جامعه شناسي معرفت بدون قبول مناسبات دو سويه ميان معرفت هاي جمعي و معرفت هاي فردي تثبيت نخواهدشد،معرفت هاي جمعي بر احکام جمعي مبتني بوده و بر حقيقت تجربيات و شهود جمعي تاکيد مي کنند.هر وجداني در مناسبات دو سويه ميان من،ديگري و ما تحقق مي يابد”(عليزاده و ديگران،360:1388).
ويژگي اصلي جامعه شناسي معرفت معاصر،فاصله گرفتن از نظريه جبر اجتماعي معرفت با تکيه بر عامليت طبقه و ساختار اجتماعي و با تأکيد بر ايدئولوژي و رفتن بطرف فضاي معنا در جامعه،شکل گيري،تبادل و باز توليد آن است.در اين رويکرد مسائلي از قبيل انواع جديد سازمان اجتماعي دخيل در معرفت،موقعيت جديد معرفت و فرهنگ مطرح است. و تمرکز بر موضوعاتي نظير،معرفت غير رسمي و معرفت زندگي روزمره است.”کار کردفعال معرفت ها در زندگي عمومي،توليد و جهت دهي به افکار و رفتار عمومي است”(مک کارتي،21:1388).”اين کارکرد هاي معرفتي عبارتند از:يکپارچگي نظم اجتماعي،فراهم کردن حس معنا دار و منسجم از واقعيت و غير واقعيت براي انسانها،خلق و حفظ هويت گروهي و شخصي و مشروعيت بخشي به کنش و اقتدار”(مک کارتي،24:1388).
با توجه به کارکردهاي معرفت مي توان با نظارت و جهت دهي معرفت افراد به سوي درک و فهم منافع جمعي از طريق آموزش مهارت هاي مشارکت اجتماعي و تقويت حس همکاري و مسئوليت پذيري ،به جامعه اي يکپارچه و منسجم دست يافت،فضايي امن در جهت رشد و تعالي تک تک افراد جامعه.آموزش مهارت هاي مشارکت اجتماعي، نه تنها باعث ايجاد تعلق و حس جمعي مي شود بلکه سبب رشد و تعالي کودک نيز مي گردد.اگر از اين ديدگاه به مسئله توجه شود،هدف،صرفاً پرورش افرادي مسئول و داراي حس همکاري در اجتماع نيست،بلکه راهي به سوي رشد انساني سالم از نظر رواني است، هدف،تربيت شهرونداني است که خود را صاحب حقوق و در عين حال مسئول بدانند و فضا و عرصه عموم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *