دانلود پایان نامه

2-2-1توبه از کتمان
یهود قبل از بعثت پیامبر مکرّم اسلام(ص)،از آمدن و نشانه های ایشان خبر داشتند امّا آن ها را پنهان می کردند ؛ آیۀ
ذیل به این رویدادتاریخی اشاره کرده وبه تائبان در صورتی که پنها ن شده ها را آشکار کنند، وعدۀ مغفرت داده است.
الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا (بقره، 160)؛ مگر آن ها که توبه وبازگشت کردندو(اعمال بد خود را با اعمال نیک)اصلاح نمودند.
«مگر كساني كه توبه كنند و به صلاح بازآيند و [پنهان داشته ها را] آشكار كنند (خرمشاهي، 1374، ص 24).
«مگر قومی که توبه کنند از این جهودان، و از شرک به ایمان آیند و از معصیت به طاعت گردند و دلهای کژ کرده تباه کرده راست کنند و با راه آورند و سرهای خود با حق آبادان دارند و صفت و نعت مصطفی که پوشیده می داشتند آشکار کنند و به خلق روشن دارند ایشانند که ایشان را باز می پذیریم و از گناهشان درگذرم و بیامرزم و من خداوند باز پذیرنده و مهربانم و کس نیست بر بندگان از من بخشاینده تر و مهربان تر» (میبدی، 1371، ج1، ص427).
«حق تعالی چون وعید به غایت رسانید پو شندگان وپنهان کنندگان راخواست تا یکبا رگی نو مید نشوند وبدانند که ایشان را طریقی هست به خلاص خود ومتمکنند درسرای تکلیف از آنکه خویشتن برهانند ؛ گفت:« این همه هست؛ مگر آنان را که توبه کنند از گناه مقدم ؛یعنی کتمان صفت رسول خدا صلی الله علیه وآلۀ وسلم»(رازی،ج1،ص397 ).
2-2-2توبه از ظلم به نفس
هرگناهی ظلم به خود ،وتوبه ازآن ضروری است.
من یعمل سوءّ او یظلم نفسه ثم یستغفرالله(نساء،110)؛کسی که کار بدی انجام دهد یابه خود ستم کند،سپس ازخداوندطلب آمرز ش نماید.
2ـ 2ـ 3 توبه ازمحاربۀ با خدا و رسول(ص)
اگردشمنان خدا ورسول او(ص) پیش از آن که گرفتار شوند ،توبه کنند توبه آن ها پذیرفته است.
الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم (مائده، 33)؛مگر آن ها که پیش از دست یافتن شما به آنان تو به کنند.
که آیۀ پیش از آن، در بارۀ جنگ با خدا و رسول خدا است.
2ـ 2ـ4توبۀسارق
سارق نیز اگر توبه کند و گذشتۀخود را جبران کند آمرزش الهی نصیب اوست.
«فمن تاب من بعد ظلمۀ واصلح»؛اما آن کس که پس از ستم کردن توبه وجبران نماید.
2ـ 2ـ 5 توبه از ضایع نمودن نماز و پیروی شهوات
الا من تاب و آمن و عمل صالحا (مریم، 60)؛مگرآنان کس که پس از ستم کردن، تو به و جبران نما ید.
آیۀ پیش از آن درباره ضایع کردن نماز و پیروی از هواهای نفسانی است؛مثلاً اگر ما نعی نباشدو نمازرا اول وقت اقامه نکند یا بی توجه به آن باشد.توبه از آن لازم است
2ـ 2ـ 6توبه از قذف (نسبت زنا به زن مسلمان دادن)
الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا (نور، 5)؛مگر کسانی که بعداز آن تو به کنند وجبران نمایند.
نسبت زنا به زن مسلمان دادن،بسیار شنیع، نا درست وتوبه از آن لازم است.
نتیجه این که هر عملِ جوارحی وجوانحی که خشنودی خدا درآن نباشد گناه وتوبه از آن لازم است .