دانلود پایان نامه

ما دوستداران شما در دنیا و در آخرت هستیم و در آنجا برای شما هر چه دلهایتان بخواهد و هر آنچه بطلبید هست (همان جا)؛فرشتگان الهی یاران تائب هستند.
. «فاستقم کما امرت و من تاب معک» (هود، 112)؛ « پس همان گونه که فر مان یافته ای استقامت کن وهم چنین کسانی که با تو به (سوی خدا )آمده اند باید استقامت کنند.
تسلیم مقدمه ای برای رسیدن به قرب الهی است که بنده با توبه به آن می رسد.
«تاب در این آیه به معنای تسلیم شدن آمده است یعنی چنانکه فرمان داده شدی استقامت کن و کسانی که تسلیم شدند». (ميبدي، 1371، ج2، ص451).
2ـ 4 توبه در احادیث ائمّۀ معصوم(ع)
2ـ 4ـ 1 توبه و پذیرش الهی
از نعمت های بزر گ ، که خداوند برای بندگان گنهکار قرار داده،توبه است. اگر بندگان از این نعمت محروم بودند ادامۀ زندگی میسّر نبودو انسان ها گرفتار بیماریهای روحی بسیا ری می شدند.
«ثم بسط الله سبحانه له فی توبته»؛آن گاه خدای سبحان در توبه را بر روی آدم گشود (دشتی، 1376، ص4). «من اعطی التوبه لم یحرم القبول»؛«با توبه از پذیرفته شدن[توبه محروم نباشد] (همان، ص 201).
تائب محروم از پذیرش توبه نیست.
«و لم یمنعک ان اسات من التوبه»؛ودر صورت ارتکاب گناه درتوبه را مسدود نکر ده است» (همان ،ص159).
2ـ 4ـ 2 شرایط پذیرش توبه
رسول خدا صلی اله و آله و سلم در بارۀ تائب فرموده اند: تا زمانی که طلبکاران را راضی نکند؛ نمازهای قضا شده را نخواند؛ در بین مردم فروتن نباشد؛ از شهوات دوری نکند؛ گردنش را با روزۀ در روزلاغر نکند ، چهره خود را با شب زنده داری زردنکند، شکم خودرا با خوراک کم، فرو نبرد؛ پشت خود را از ترس آتش، خمیده نکند؛ استخوانهای خود را از شوق بهشت، آب نکند؛ دلش را از ترس ملک الموت، لطیف نکند و پوست خود را با یاد مرگ، خشک نکند، توبه نکرده است». (مجلسی، ج6، ص35، به نقل از جوامع الاخبار). پشیمانی از گناه توبه است. «کفی بالندم توبه» (مجلسی، بی تا، ج6، ص20) کسی که توبه می کندو گناه را ترک نمی کند، توبه را مسخره کرده است.
2ـ 4ـ 3 توبه و ابلیس
2ـ 4ـ 3ـ 1 تأخیر در توبه
تائب با ید هر چه زود تر، توبه کند ؛ تأخیردر توبه، از وساوس شیطان است؛شا ید فردائی نباشد.
«و یمنیه التوبه لیسوفها»؛« [شيطان] انسان را در انتظار توبه نگه مي دارد كه آن را تأخير اندازد« (دشتی، 1376، ص26).
به تاخیر انداختن توبه، غرور است
«تاخیر التوبه اغترار» (مجلسی، بی تا، 6، ص 26).
2ـ 4ـ 3ـ 2 کوچک دانستن گناه
استخفاف گناه پسندیده ه نیست. «خداوند بنده ای را که از گناهان بزرگ توبه کند دوست دارد و بنده ای را که گناه کوچک راخوار وناچیز بداند دشمن دارد».
«ان الله یحب ان یطلب الیه فی الجرم العظیم و یبغض العبد ان یستخف بالجرم الیسیر» (کلینی، 1350، ج5، ص500)؛ به راستي خدا دوست دارد كه بنده اي از جرم بزرگي طلب گذشت كند و بد دارد بنده اي را كه جرم اندك را خوار و بي اعتبار شمارد.
2-4-3-3توبه وتوجیهِ گناهان
افرادی درجامعه هستندکه گناهانِ خود را توجیه می کنند که آن عذر ِ بدتر از گناه است زیرا گنهکار ممکن است توبه کند امّا توجیه گر توبه نمی کند چون خودش را گنهکار نمی داند مثلاً:برای این که هوا گرم یا سرد است از رفتن به جنگ خودداری می کندو می گوید:« فرزندان صغیر دارم،دیگران نمی روند من که چنین وچنانم بروم.اگر خدا بخواهدمی تواند دشمنان را نا بود کند»با نام هدیه دادن، رشوه می دهد.
واین گونه سخنان که عوامانه است: هر کا ری خواستی بکن آدم باید دلش را پاک کنه؛خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو؛عروسیه دیگه! یک شبه هزار شب که نیست! ما خواهرو برادریم،بچه است ،جوونیه!؛زبان بسته، گناه داره؛ نبا ید قانون رابرای او اجرا کنند؛وبسیاری دیگرکه همه از القائات شیطان است ولازم است توبه شود؛ امام صادق (ع) فرموده است: