دانلود پایان نامه

2ـ 6ـ 8 توبه و عطر آن
بنده با توبه، رسوا نمی شود.
«تعطروا بالاستغفار لا تفضحکم روائح الذنوب» (مجلسی،بی تا،ج6 ، ص22)؛ با استغفار خود را خوشبو كنيد مبادا گندگناه، شما را رسوا كند.
2ـ6- 9 توبه و شادی خداوند
رسول خدا (ص) در بارۀ خرسندی خدا از تا ئب فرمود:
»لله اشد ّفرحاً بتوبه عبده من احدکم اذا وجد بعیره قد اضلّه بارضٍ فلاهٍ» ؛ خداوند از توبۀ بندۀ خویش بیش تر از آن خرسند می شود که یکی از شما شتری را که دربیابانی گم کرده است بیابد (پا ینده،1367، ص 466).
2ـ6-10 توبۀ پیوسته
خداوند توبه کننده ای را که همیشه گناهانِ خود را به یاد دارد، پیو سته توبه می کند و از گناهانش گریزان است وارد بهشت می کند
پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:
«ان العبد لیذنب الذنب فید خل به الجنه یکون نصب عینیه تایبا فارا حتی یدخل به الجنه» ؛ بنده گناهی می کند وبه وسیلۀ آن به بهشت می رود زیرا گناه پیوسته در خا طر اوست و وی توبه کنان و از گناه گریزان است(پاینده،1367، ص 131).
2ـ 6ـ11 توبه و عفو خدا
توبه دري به سوي گذشت و عفو خداست.
«انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک فسمیته التوبه»؛تویی که برروی بندگا نت دری به سوی بخشش گشودی وآن را توبه یا (بازگشت)نامیدی (مصباح المنیر، 1374، ص162).
2ـ 6ـ 12 توبه و نعم الهی
گناهان مانع رزق بندگان است؛ برای آنکه از گناهان توبه کنند.
«ان الله یبتلی عباده عند الاعمال سیئه بنقص الثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات لیتوب تایب»)؛ خداوند بندگان خود را كه گناه كارند،‌ با كمبود ميوه ها و جلوگيري از نزول بركات، و بستن در گنجهاي خيرات آزمايش مي كند براي آن كه توبه كننده اي بازگردد. (دشتی،1376 ص72 )
2-6-13 توبه وسعۀ رحمت
گناهان اگر به آسمان هم برسد خداوند توبه را می پذیرد.
«لوا خطاتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب الله علیکم»؛ اگر آن قدر خطا کنید که خطا ها یتان به آسمان برسد و سپس توبه کنید خدا توبۀ شما را می پذیرد (پاینده، 1367، ص 489).
« قد جعل الله سبحا نهُ الاستغفار سبباّ لدرورالرزق ورحمه الخلق»؛هما نا خدا استغفار وآمرزش خواستن را وسیلۀ دائمی فرو ریختن روزی و مو جب رحمت آفرید گان قرار داد(دشتی ،1376،ص72)
2-6-14توبه ودرمان
گناه بیماری ودوای آن توبه است.
«الذنوب الداء والدّواء الاستغفار والشفاءان لا تعود»؛گنا هان دردند وداروی ان استغفار است وشفا ی این بیماری آن است که دیگر به گناه باز نگردی(رسولی محلّاتی،1385،ص51)
2-7سر گذ شت تو به کنند گان درقرآن کریم