دانلود پایان نامه

«بمثل هذا التأویل القبیح المستکره یَضلّون ویُضلّون…»؛به مانند این گونه توجیه های زشت وناپسند،مردم را گمراه می کنند وخود گمراه می شوند(قرائتی،1385،ص179)
2ـ 4ـ 4آسان تربودنِ ترک گناه
انسان به امید آن که بعداّ توبه می کند نبایدمرتکب گناه شود زیرا گنا ه نکردن ساده تر ازتوبه کردن است؛مثلاّ : اگرمواظب باشیم لباس ما کثیف نشود بهتر از آن است که کثیف بشود وبخواهیم آن را تمیز کنیم.
«ترک الذنب اهون من طلب التوبه »؛ ترك گناه آسان تر از درخواست توبه است». (دشتی، 1376، ص204)
اگر بنده مومنی گناه بر او غلبه کند و مکرر گناه کند و مکرر توبه کند خداوند او را دوست دارد ولی اگر بتواند گناه نکند مقام او بالاتر است.
«ان الله یحب المفتن التواب و من لا یکون ذلک منه کان افضل»؛ «کلما عادالمومن بالاستغفار و التوبه عاد الیه بالمغفره» (مجلس، بی تا، ج6، ص40). اگر بنده مومنی پیوسته گناه کند و پی در پی توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد.
2ـ 4ـ5 زمان توبه
انسان تا زنده است می توا ند توبه کند ؛بعداز مرگ توبه پذیرفته نیست.
«و یسد عنهم باب التوبه»؛ [ همانا با] مرگ در توبه بسته مي شود (دشتی، 1376، ص103) .
«و ترفع عند التوبه»؛[ مرگ] درهاي باز توبه را ببندد (همان، ص75) .
2ـ 5 مراتب توبه ازمنظراحادیث معصومین(ع)
2ـ 5ـ 1 بازنگشتن به گناه
تایب در فکر گناه و بازگشت به گناه نیست «توبه من لا یحدث نفسه بمعصیه و لا یضمر ان یعود فی خطیئه». (ابن الحسین (ع)، 1377، ص167)؛توبه ای که خیال گناه در درونش نگذرد وفکر برگشتن به گناه را به خا طرش راه ندهد.
توبه ای که با آن ناپسندی انجام نشود.
«و لک یا رب شرطی الا اعود فی مکروهک»(همان ،ص168)
توبه ای رشد یافته است که نیرو و عصمت الهی مانع آن باشد.
«و انه و لا وفاء لی بالقوه به الا بعصمتک و لا استمساک بی عن الخطایا الا عن قوتک» (همان، ص169)؛ . الهی مرا قدرت وفای به توبۀ خودجزباحفظ تو نیست وتوان خودداری ازگناهان را ندارم جز به قدرت تو،توبه ای که سبب محو گناهان گذشته وایمنی از گناه در بقیّه ایّام عمر باشد
«فاجعل توبتی هذا توبه لا احتاج بعدها الی توبه» (همان جا)؛توبۀ مرا چنان توبه ای قرار ده که بعد از آن محتاج توبۀ دیگر نباشم.
2-5-2توبه از خاطرات نا مناسب
توبه از آنچه در قلب خطور کرده یا از یک لحظه نگاه و سخنانی که مخالف محبت خداست.
«اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک اوزال عن محبتک من خطرات قلبی و لحظات عینی و حکایات لسانی» (ابن الحسین(ع)،1377، ص 170).
3ـ 5ـ 3 توبۀ راستین
و توبه ای حقیقت دارد که از عذاب پروردگار نجات بخشد و آسمان و زمین و هر آنچه در آن هاست توبه را بشنوند، شاید دعا و شفاعت آن ها غضب خدا را دورکند و سبب رستگاری شود؛«لتسمع سمائک و من فیها وارضک ومن علیها» (ابن الحسین(ع)،1377، ص172 و 171)
توبه ای که از گذشته پشیمان شود، دیگر گناه نکند، حقوق مردم و خدا را جبران کند ،با ریاضات شرعی بدن خود را لاغر کند. چنانکه شیرینی گناه را چشیده، رنج طاعت را بچشد. (مقتبس از، دشتی، 1376، ص224).