دانلود مقاله بخشبندی مشتریان و مصرف کنندگان

خانوادهها
مصرف کنندگانی که سن آنها بین 25-49 و با بچههایشان زندگی میکنند.
زوجهای بدون بچه
مصرف کنندگانی که سن آنها بین 25-49 و با والدین و بدون بچه زندگی میکنند.
بزرگترها
مصرف کنندگان که سن بالای 50 سال دارند.
منبع:Analysis Data Aonitor
9-7-2- بخش بندی براساس موقعیت
برای فهم جامع و پیش بینی دقیق رفتار در تقاضاهای بازار، بخشبندی بر اساس موقعیت پیشنهاد شده است. حتی اگر چه کمبود توجه به موقعیت مصرف بوسیله محققان متعددی گزارش شده اما مطالعات بسیار کمی موقعیت مصرف را بعنوان مبنایی برای بخشبندی مشتریان موجود در بازار بکار بردهاند و مطالعات رسمی بسیار کمی در این زمینه انجام شده است. تعداد بسیار محدودی از محققان فاکتورهای موقعیتی را بعنوان عاملی تعیین کننده در رفتار انتخاب، مورد بررسی قرار دادهاند. از جمله کسانی که در رابطه با موقعیت مصرف مطالعه کردهاند میتوان به ساندیل (1968) و دیکسن (1982) اشاره کرد (Dubow,1992).
بخش دوم:
معرفی
بانک کشاورزی
بخش دوم:
معرفی
بانک کشاورزی
1-2- تاریخچه
از تاسيس بانك ملى ايران در دهة اول قرن حاضر چندى نگذشته بود كه ضرورت يك واحد اعتبارى براى كمك به كشاورزان كشور احساس شد. سال 1309 بانك ملي اين مسئوليت را پذیرفت و بخشی به نام«بانک فلاحتی» در محدودۀ بانک ملی آغاز به کار کرد.
سال 1312 قانون ايجاد بانك مستقلى با مسئوليت بيشتر به نام «بانك فلاحتى و صنعتى ايران» از تصويب مجلس شوراى ملى وقت گذشت و بانك مذكورتاسيس شد. خدمات اولية بانك با توجه به نداشتن كفايت سرمايه در قبال وسعت اراضى ايران كه در آن سال ها صددرصد يك كشور كشاورزى محسوب ميشد و در كنار آن صنايع دستى روستايى هم در جريان بود، همچنان به زحمت پیش میرفت .
سال 1318 دولت وقت مجدداً لازم ديد كه تغييراتى قانونى با تسهيلات بيشتر براى تأمين نيازهاى كشاورزان جامعه ايجاد كند، حاصل آن این بود که منابع مالى بانك تقويت شد و هم نام آن به «بانك كشاورزى و پيشه و هنر ايران» تغيير يافت. سال 1322 به موازات پايان جنگ جهاني دوم ضرورت تسهيلات مناسب‌تر در بخش كشاورزى پيش آمد،لذا مسئولان وقت تغييراتى قانونى در منابع مالى بانك و آيين نامه هاى آن دادند. اين بار مسئوليت وابسته به(پيشه و هنر) از دوش بانک برداشته شد و نام بانک به«بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت.
اگرچه ضرورت كمك هاى كوچك اعتبارى در پيشبرد صنايع دستى روستايى همچنان در حيطة كار بانك بود، سال هاى 1339 تا 1343 دوران شروع و پيشبرد قانون اصلاحات ارضى در كشور بود. در اجراى مرحلة دوم قانون مذكور،كشاورزان كشور براى مكانيزه كردن و آبيارى اراضي(تهية تراكتور و ماشينهاى كشاورزى، حفرچاه هاى عميق و نيمه عميق و نصب موتورهاى لازم) نياز مبرم به پول داشتند لذا مسئوليت بانك بسيار سنگين شد و كمك هاى اعتبارى در بخش کشاورزی نیز کافی بود.
قوانين جديد در سال 1342 رسميت يافت و نام بانك هم بنابر مسئوليت جديد به «بانك اعتبارات كشاورزى و عمران روستايى ايران» تغيير كرد. سال 1348 قوانين جديدى براى پيشبرد شركتهاى تعاونى وابسته به بخش كشاورزى وضع شد و در نتيجه باز هم نام بانك مادر با توجه به مسئوليتهاى جديد تغيير كرد و به نام «بانك تعاون كشاورزى ايران» شناخته شد و مسئوليت صندوق توسعة كشاورزى هم در سال 1352 با تغيير مقررات و آيين نامه ها توسعه پذيرفت و به نام «بانك توسعة كشاورزى ايران»خوانده شد.