دانلود مقاله تامین مالی تروریسم و حساب های بانک

همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر لازم را اتخاذ كنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل ملاحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آن ها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص بر مبنای تست «صلاحیت و شایستگی » جلوگیری شود و (ب) در برخورد با موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. و طبق توصیه شماره 35 ، مجازات هایی موثر، متناسب و بازدارنده اعمال کنند.
3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون
توصیه شماره 29 : واحد های اطلاعات مالی
کشورها بايد يک «واحد اطلاعات مالي » تاسيس کنند که به عنوان مرکز ملی برای دريافت و تحلیل:
الف. گزارش هاي مربوط به معاملات مشکوک،
ب. ساير اطلاعات مربوط به پولشويي، جرایم منشأ مربوط و تأمين مالي تروريسم و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها، عمل کند. واحد اطلاعات مالي بايد بتواند اطلاعات تکمیلی را از موسسات ارسال کننده گزارش ها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آن ها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.
توصیه شماره 30 : مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
کشورها بايد اطمينان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقيقات درباره پولشويي و تأمين مالي تروريسم در چارچوب سیاست های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمده ای که درآمدزا هستند، این گونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشأ مربوط، خارج از قلمرو آن ها به وقوع پيوسته اند، نيز باشند. کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذيصلاح؛ عملیات شناسایی، ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام می دهند. همچنین در صورت لزوم، کشورها باید از گروه های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی ها استفاده کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذيصلاح سایر کشورها انجام می شود.
توصیه شماره 31 : اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
مراجع ذيصلاح هنگام انجام تحقيقات درباره پولشويي، جرايم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم بايد بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقيقات، رسيدگي هاي قضايي و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند.
اين دسترسی بايد شامل اختيار توسل به اقدامات قهری براي تهيه سوابق موجود نزد موسسات مالي، مشاغل وحرفه های غیر مالی و ساير اشخاص، بازرسي اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقيف و اخذ قرائن و مدارک باشد.
کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذيصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازِکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می شوند. همچنین، کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که دارایی ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می کنند. مراجع ذيصلاح به هنگام انجام تحقيقات درباره پولشويي، جرايم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.
توصیه شماره 32 : حمل کنندگان پول نقد
کشورها بايد تدابير مناسبي را براي کشف انتقالات فيزيکي برون مرزي پول و اسناد قابل معامله بي نام از جمله از طریق اظهارنامه و يا سیستم های افشا اتخاذ کنند.
کشورها بايد اطمينان حاصل كنند مقامات ذيصلاح براي توقيف و يا ایجاد محدودیت در مورد پول و اسناد قابل معامله بي نامي که مشکوک به ارتباط با تامين مالي تروريسم، پولشويي و یا جرايم منشأ هستند و يا به نادرستی اظهار شده يا افشأ شده اند ، از اختيارات قانوني لازم برخوردار هستند.
کشورها بايد اطمينان حاصل كنند که براي برخورد با اشخاصي که اظهارنامه ها یا افشاگری های خلاف واقع ارائه مي دهند مجازات هاي موثر، متناسب و بازدارنده ای وجود دارد. همچنین در مواردي که پول و يا اسناد قابل معامله بي نام با تأمين مالي تروريسم، پولشويي یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها بايد با اتخاذ تدابيري از جمله تدابير تقنيني منطبق با توصيه شماره 4، مصادره اين پول ها یا اسناد را امکان پذير سازند.
3-3-10- الزامات کلی
توصیه شماره 33 : آمار
کشورها بايد آمارهاي جامعي در خصوص موضوعات مربوط به کارآیی و اثر بخشی نظام های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود تهیه کنند.
اين آمارها بايد دربردارنده گزارشات معاملات مشکوک دريافتی و منتشره، تحقيقات انجام شده درباره پولشويي و تامين مالي تروريسم، پيگرد هاي قضايي به عمل آمده و محکوميت های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقيف شده و مصادره شده و نیز معاضدت هاي قضايي دوجانبه يا ساير درخواست هاي بين المللي برای همکاری باشند.
توصیه شماره 34 : راهنمایی و بازخورد
مقامات ذيصلاح، ناظران و نهادهای مقررات گذار بايد رهنمودهايي را تدوین و مشورت هایی را ارائه کنند تا به این وسیله، موسسات مالي و مشاغل و حرفه های غير مالي معین را در اجراي تدابیر ملی مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و به طور اخص، در کشف و گزارش معاملات مشکوک یاری کنند.
3-3-11- مجازات ها
توصیه شماره 35 : مجازات ها