دانلود مقاله تداوم فعالیت و اطمینان بخشی

گزارش دهند.
پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتي، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و يا براي يک مشتري وارد معامله اي در رابطه با فعاليت هاي مذکور در بند (ث) توصيه شماره 22 مي شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.
ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی
توصیه شماره 24 : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی
کشورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقي برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها بايد اطمينان حاصل کنند اطلاعات کافي، دقيق و به موقع درباره مالک ذينفع و نیز کنترل اشخاص حقوقي وجود دارد و مقامات ذيصلاح می توانند به موقع، اين اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسي داشته باشند. به ويژه، کشورهايي که در آنجا اشخاص حقوقي مي توانند سهام بي نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، بايد تدابير
موثری اتخاذ کنند تا اين گونه سهام برای پولشويی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمي گيرد. کشورها باید تدابيري را در نظر بگيرند تا دسترسي و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذينفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصيه های 10 و 22 ، تسهیل شود.
توصیه شماره 25 : شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهاي ترتیبات حقوقی
کشورها بايد تدابيري اتخاذ کنند تا از ساختارهاي حقوقي براي مقاصد پولشويي یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها بايد اطمينان يابند که اطلاعات کافي، دقيق و به موقع درباره «تراست صريح »، از جمله اطلاعاتي در مورد امانت گذار، امين و ذينفعان وجود دارد و مقامات ذيصلاح مي توانند به موقع به آن ها دسترسي داشته يا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابيري را در نظر بگيرند تا دسترسي و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذينفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصيه های 10 و 22 ، تسهیل شود.
ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذيصلاح و سایر تدابیر سازمانی
وضع مقررات و اعمال نظارت
توصیه شماره 26 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی
کشورها بايد مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافي در مورد موسسات مالي اعمال شده و توصيه هاي گروه ویژه به نحو موثري توسط این موسسات اجرا مي شوند. مقامات ذيصلاح یا ناظران مالی بايد با استفاده از تدابير حقوقي یا نظارتي لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و يا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذينفع یک منفعت مهم يا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.
کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالي مشمول «اصول محوری » ، اقدامات مقرراتی و نظارتي که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشويي و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، بايد به نحو مشابهي برای مقاصد ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به اجرا گذاشته شوند.
ساير موسسات مالي نیز بايد با در نظر گرفتن ريسک پولشويي یا تأمين مالي تروريسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.
توصیه شماره 27 : اختیارات ناظران
ناظران بايد از اختيارات کافي برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم توسط موسسات مالي از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها بايد اجازه داشته باشند که موسسات مالي را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره 35 اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.
توصیه شماره 28 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
مشاغل و حرفه های غير مالي معین بايد مشمول تدابير مقرراتی و نظارتي زیر باشند:
الف. قمارخانه ها بايد تابع یک نظام مقرراتی و نظارتي جامع باشند تا اطمينان حاصل شود که این اماکن تدابير لازم ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم را به نحو موثری به اجرا مي گذارند. حداقل:
قمارخانه ها بايد داراي مجوز باشند؛
مراجع ذيصلاح بايد با اتخاذ تدابير نظارتي و حقوقي لازم از تملک و يا مالک ذينفع بودن سهم عمده يا تعيين کننده ، مديريت و يا اداره قمارخانه توسط مجرمين و يا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.
مراجع ذيصلاح بايد اطمينان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعايت الزامات ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به نحو موثری نظارت مي شوند.
ب. کشورها بايد اطمينان ایجاد کنند که ساير مشاغل و حرفه های غير مالي معین، تحت نظام هاي کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم، قرار دارند. اين اطمینان بخشی باید بر مبناي میزان حساسيت نسبت به ريسک انجام شود که این امر می تواند توسط:
(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضاي آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را رعايت مي کنند.