دانلود مقاله جذب و حفظ مشتریان و بازاریابی رویدادی

2-2- مفاهیم
1-2-2- مناسبت و رویداد
Widget not in any sidebars

بسیاری از نویسندگان از واژه مناسبت و رویداد به جای یکدیگر استفاده کردهاند اما در واقع بین این دو واژه تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد. همانطور که در شکل 1-2- نشان داده شده است بعضی از مناسبتها، رویداد نیز است و گاهی اوقات این دو واژه متمایز از همدیگر هستند و ارتباطی بین آنها وجود ندارد. مناسبتها زمانی که افراد متعدد در آن حضور داشته باشند و حالت جمعی پیدا کند میتوان از آن بعنوان رویداد نام برد.
شکل 1-2- ارتباط مناسبت و رویداد (محققان)
مناسبتها برای تبادل هدیه سازماندهی شده و بطور منظم تکرار میشوند و با مفاهیم فرهنگی و اجتماعی افراد ادغام شدهاند (Jessica S Robles, 2012). یا مناسبت عبارت است از: زمان معین وقوع یک اتفاق، شانس یا فرصت انجام یک کار، یک دلیل یا علت برای انجام یک کار، نیاز برای انجام یک کار، یک واقعه یا رویداد خاص یا مهم.
رویدادها نقش مهمی در جامعه انسانی دارند (Shone & Parry,2004). رویدادها باعث رشد سریع اوقات فراغت و هیجانات در میان مردم، کسبوکارها و پدیدههای مرتبط با گردشگری میشوند. رویدادها گذرا هستند و هر رویداد یک ترکیب منحصر به فرد از زمان، مدیریت و افراد است (Get,1997).
واژه رویداد برای پوشش طیف وسیعی از فعالیتها از قبیل نمایشگاه، کنفرانس، جشنهای اهدای جوایز، جشنوارههای فیلم، جمعآوری اعانه (کمک)، کنسرت در فضای باز و نمایشگاههای خیابانی استفاده شده است.
2-2-2- بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت)
تغییرات سریع در محیط و افزایش رقابت بین شرکتها و موسسات و کاهش وفاداری مشتریان از یک طرف و رفتار مشتریان براساس زمانی که در آن قرار دارند از طرف دیگر، بازاریابان را به این امر متوجه ساخته با روشهای بازاریابی سنتی و موجود نمیتوانند به جذب و حفظ مشتریان اقدام نمایند بنابراین بازاریابان باید روشهای نوین بازاریابی را جستجو نمایند. یکی از روشهای نوین بازاریابی برای جذب و حفظ مشتریان، بازاریابی براساس مناسبتها است. بازاریابی براساس مناسبت یک رویکرد برای شناسایی اینکه چه وقت و چرا مصرف کنندگان از محصولات استفاده میکنند و آنها چگونه محصولات و خدمات را خریداری مینمایند (Stanley, 2010).
3-2-2- بازاریابی رویدادی (EM)
بر طبق تعریف گروه رویدادهای بینالملل (IEG) بازاریابی رویدادی عبارت است از راهبرد ترفیعی که یک شرکت را به یک رویداد، حمایت از یک رقابت ورزشی، جشن و … مرتبط میکند. بازاریابی رویدادی افرادی حول یک رویداد جمع میکند که ممکن است در رویداد مذکور تعدادی کم یا هزاران نفر شرکت نمایند. بازار هدف در بازاریابی رویدادی میتواند مشتریان نهایی، نمایندگان کسبوکارها یا کارمندان داخلی شرکت باشد. رویداد میتواند هر چیزی از شروع مسابقات، ورود محصول جدید، نمایش محصولات و حمایتگری باشد. بازاریابی رویدادی عبارت است از بازاریابی از طریق رویدادها به نحوی که در آن بازاریابی در کانون قرار داشته و رویدادها ابزار بازاریابی تلقی میشوند (Karlsson et al,2007). بازاریابی رویدادی عبارت است از تلاش برای هماهنگ نمودن ارتباطات حول محور رویدادهای ایجاد شده، است (Behrer&Larsson,1998).
جدول1-2- خلاصهای از مفاهیم
واژه
محقق
سال
تعریف
مناسبت
جسیکا روبلس
2012
مناسبتها برای تبادل هدیه سازماندهی شده و بطور منظم تکرار میشوند و با مفاهیم فرهنگی و اجتماعی افراد ادغام شدهاند.
بازاریابی مناسبتی