دانلود مقاله جمعیت شناختی و بانک کشاورزی

در این پژوهش در مراحل مختلف از ابزارهای مختلف گردآوری اطلاعات استفاده شده است که در ذیل به توضیح مختصری از آنها می پردازیم:
1-5-3- گردآوری داده در مرحله کیفی (مصاحبه)
مصاحبه شامل سه متغیر است که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند: پاسخگو، مصاحبه کننده و صورت سؤالهای مصاحبه. هر یک از این متغیرها و نیز شرایط مصاحبه می توانند بر نتایج مصاحبه تأثیر عمدهای بگذارند. مهمترین ویژگی مصاحبه، اگر توسط یک مصاحبهگر ماهر انجام شود، انعطافپذیری آن است. مصاحبهگر میتواند این اطمینان را به دست آورد که پاسخ دهنده، سوال و منظور پژوهش را دریافته است. از مصاحبهشونده میتوان خواست که برای پاسخهای خاص توضیحات بیشتری دهد. “والری جنیسک”، مصاحبه را به مثابه تبادل تفکر میان دو نفر تعریف می کند، آنها به وسیله سؤال و جواب با یکدیگر در مورد ارتباطات با ساختارهای مشترک برای موضوع مشخص با هم تبادل نظر میکنند (Openhaim, 1969).
مصاحبه انواع گوناگونی دارد که مهمترین آن عبارت است از ساختار یافته، نیم ساختار یافته و ساختار نیافته. در مصاحبه ساختار یافته سؤالات پژوهش از پیش طراحی شدهاند و مصاحبهگر دقیقأ میداند که پاسخ به سؤالات خاص را میخواهد. در این مصاحبه در صورت به حاشیه کشیده شدن مصاحبه به سرعت اقدام به جهتدهی دوباره مصاحبه میشود. در مصاحبه ساختار نیافته پژوهشگر از چارچوب تنگ ساخت یافته رهایی مییابد و مصاحبهشنونده را کاملاً آزاد میگذارد تا هر چه در ذهنش میآید بگوید و سپس آنها را خود پالایش میکند و از آنها اطلاعات را بیرون میکشد (بازرگان، 1387).
همانطور که پیش از این اشاره شد، پژوهش حاضر پژوهشی ترکیبی و از نوع اتصال داده کمی و کیفی است. بنابراین در مرحله اول، به منظور جمع آوری داده های کیفی، مصاحبه از روش رودررو و حضور در شعب بانک کشاورزی انجام شد. هر یک از مصاحبه ها به طور متوسط بین 15 تا 20 دقیقه به طول انجامید. هدف از این بخش شناسایی و استخراج مناسبتها و کانالهای ارتباطی از دیدگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه بود. لازم به تذکر است که در این پژوهش بنا به اهداف پژوهش، از روش مصاحبه ساختار یافته استفاده شده است.
2-5-3- گردآوری داده ها در مرحله کمی (پرسشنامه)
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پژوهشهای پیمایشی بوده و عبارت است از مجموعه ای از پرسشهای هدفمدار، که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. روستا و همکاران (1375) ضمن تأکید بر اهمیت پرسشنامه جهت جمعآوری دادههای پژوهش اشاره میکنند که پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را میدهد. این پاسخها، دادههای مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد. پروژههای پژوهشی عمومأ نیازمند پرسشنامه با ساختار مستقیم هستند. در تهیه و تنظیم پرسشنامه، محقق سعی میکند که از طریق طراحی تعدادی سؤال، اطلاعات مورد نیاز را از گروه پاسخگو دریافت نماید. اطلاعاتی که بدین طریق جمعآوری میشود، میتواند در زمینههای مختلفی چون عقاید، عواطف، حالات روانی، اطلاعات فردی، دینی، سیاسی، فرهنگی و سایر خصوصیات افراد مورد مطالعه قرار گیرد (نبوی، 1382).
در این پژوهش نیز از پرسشنامه و به روش حضوری (خودگزارشی) برای گردآوری دادههای کمی استفاده شده است. در مرحله اول داده های به دست آمده از مصاحبه های کیفی با افراد به صورت پرسشنامه ای در اختیار آنها قرار گرفته و به واسطه آن اولویت موارد به دست آمده و رتبه بندی دقیقی از عوامل حاصل میشود. پرسشنامه نهایی پژوهش شامل بخش های زیر است:
الف) شرح مختصری از طرح پژوهش
در این قسمت برای آشنایی ذهن پاسخگو با موضوع، شرح مختصری در خصوص طرح پژوهش داده شده و ضمن تأکید بر اهمیت نظرات افراد در خصوص نحوه تکمیل پرسشنامه راهنماییهای لازم ارائه شده است.
ب) سؤالهای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی
در این قسمت از پاسخگو خواسته شده است که وضعیت جمعیت شناختی خویش را از طریق پاسخ به سؤالات، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات و شغل، مشخص نماید.
ج) سوالات مربوط به اولویتبندی مناسبتها
این بخش به دو قسمت تقسیم میشود بخش اول در مورد اولویتبندی انواع مناسبتهای ملی-باستانی، مذهبی، شخصی و خاص است و بخش دوم در مورد اولویتبندی مناسبتهای ملی- باستانی، مذهبی، شخصی و خاص است.
د) سوالات مربوط به کانالهای ارتباطی
در بخش از پاسخگو خواسته شده تا اولویت هر یک از کانالها را مشخص نماید.
ذ) سوالات مربوط به پیامهای ارسالی به مشتریان در ایام مناسبتهای مختلف
در این بخش از پاسخگو خواسته شده است که نوع پیامهای ارسالی را که تمایل دارد در ایام هر یک از مناسبتها برای او ارسال شود را مشخص نماید.