دانلود مقاله راهبرد بازاریابی رویدادی و موسسات مرتبط با بانک

5-1- تعریف عملیاتی متغیرها [do_widget id=kl-erq-2]
مناسبت: مناسبتها برای تبادل هدیه سازماندهی شده و بطور منظم تکرار میشوند و با مفاهیم فرهنگی و اجتماعی افراد ادغام شدهاند (Jessica S Robles, 2012). یا مناسبت عبارت است از زمان معین وقوع یک اتفاق، شانس یا فرصت انجام یک کار، یک دلیل یا علت برای انجام یک کار، نیاز برای انجام یک کار، یک واقعه یا رویداد خاص یا مهم.
بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت): بازاریابی براساس مناسبت، یک رویکرد برای شناسایی اینکه چه وقت و چرا مصرفکنندگان از محصولات استفاده میکنند و آنها چگونه محصولات و خدمات را خریداری میکنند (Stanley, 2010).
بازاریابی رویدادی(EM): برطبق گروه رویدادهای بینالملل (IEG) بازاریابی رویدادی عبارت است از راهبرد پیشبردی که یک شرکت را به رویداد، حمایت از یک رقابت ورزشی، جشن و … مرتبط میکند. بازاریابی رویدادی عبارت است از بازاریابی از طریق رویدادها به نحوی که در آن بازاریابی در کانون قرار داشته و رویدادها ابزار بازاریابی تلقی میشوند (Karlsson et al,2007). بازاریابی رویدادی عبارت است از تلاش برای هماهنگ نمودن ارتباطات حول محور رویدادهای ایجاد شده، است (Behrer&Larsson,1998: 18).
مشتری: هرکسی که برونداد (خروجی) از یک فرایند دریافت کرده یا مورد استفاده قرار دهد مشتری نامیده میشود. به عبارت دیگر مشتری، شخص (مراجعان، مردم)، گروه کار ، یا واحد اداری و به طور کلی گیرندگان خدمت از سازمانها می باشند. مشتری کسی است که انجام معامله و داد و ستدی را در یک محیط رقابتی به عهده دارد و در حالت تعاملی چیزی را میدهد و چیزی را میگیرد (محمدی، 1382،20).
بانک: بنگاههای خدمات مالی هستند که مدیریت تخصصی و حرفهای بر منابع مالی جامعه را بر عهده دارند و وظایف دیگری مانند نقشهای واسطه، نقشهای پرداختی، نقشهای ضامن، نقشهای سازمانی و نقش سیاسی را نیز در حوزه اقتصاد انجام میدهند (مقیمی و کیماسی،1390،18).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
فصل پیش رو در سه بخش ارائه شده است. در بخش اول ابتدا تاریخچه مختصری از بازاریابی رویدادی و مفاهیم مناسبت و رویداد، بازاریابی مناسبتی و بازاریابی رویدادی تشریح شده سپس به بررسی ادبیات موجود در زمینه مناسبت، بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت)، بازاریابی رویدادی، مفهوم مشتری و بخشبندی مشتریان پرداخته شده است. در ابتدای بخش اول به تعریف مناسبت، روشهایی برای شناسایی مناسبتهای کسبوکارها، “w”های یک مناسبت و متغیرها و عوامل تشکیل دهنده مناسبت پرداخته شده است. در بحث بازاریابی مناسبتی به تشریح بازاریابی مناسبتی و فرآیندهای بازاریابی براساس مناسبتها پرداخته شده و در بحث بازاریابی رویدادی راهبرد بازاریابی رویدادی، مفاهیم، اهداف، نوآوری ارتباطی، مزایا و معایب، ارتباط آن با 5P بازاریابی و طبقهبندی و مدلهایی از بازاریابی رویدادی ارائه شده و در بحث مفهوم مشتری به تعریف انواع مشتریان پرداخته و در بحث بخشبندی مشتریان، به بخشبندی مشتریان از دیدگاههای مختلف و بانکهای مختلف و تقسیمبندی مشتریان برمبنای مناسبتها و موقعیتها پرداخته شده است. در بخش دوم بانک کشاورزی معرفی شده، که در آن تاریخچه، افتخارات و دستاوردها، نوآوریها و موسسات مرتبط با بانک کشاورزی ارائه شده است و در بخش سوم به بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است.

بخش اول:
مبانی نظری
بخش اول:
مبانی نظری

1-2- تاریخچه
واژه بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت) در سالهای اخیر در صنعت مواد غذایی بوجود آمده و برای افزایش در فروش کوتاهمدت استفاده شده است و بر رفتار مصرفکنندگان در هنگام مناسبتها تمرکز میکند. به ندرت مطالعاتی با عنوان بازاریابی مناسبتی انجام شده است و مطالعات بسیار اندکی که در این زمینه انجام شده، اشارهای به تاریخچه آن نکردهاند. با بررسی منابع و سایتها به نظر میرسد متخصصان “گروه هارتمن” (تیمی متشکل از متخصصانی تمام وقت در زمینه مطالعات بازار، روانشناسی، رفتارشناسی، جامعهشناسی، تجزیه و تحلیل بصری، نوآوری و …) اولین گروهی بودهاند که از آن برای افزایش فروش کوتاهمدت در صنعت مواد غذایی استفاده کردهاند.. البته در منبعی دیگر در سال 2002 اشاره شده است که شرکت کوکاکولا بعد از پنج سال یک اختراع به نام بازاریابی براساس مناسبت را بهعنوان یک سیستم ارتباطی هماهنگ با محیط خرده فروشی در هنگام مناسبتها تشریح کرده است.
از موضوعات مشابه با بازاریابی مناسبتی میتوان به بازاریابی رویدادی اشاره کرد که یک راهبرد ارتباطات بازاریابی بهصورت تجربی بوده که ابتدا در آلمان و در اواخر 1980 در پاسخ به تغییرات مهمی که در محیط بازاریابی و مصرفکننده بوجود آمده بود، ظاهر شده است (Wohlfeil & Whelam, 2004) و سپس در ایالات متحده بیشتر از دیگر کشورها توسعه یافته و بکار گرفته شده است (Eckerstein,2002).