دانلود مقاله راههای کلیدی برای موفقیت در ایام مناسبتها و شناسایی مناسبتها

اخبار- توجه کردن به عناوین اخبار روزانه و موضوعاتی که به آن پرداخته شده است. آیا ارتباطی بین محصولات و خدمات و موضوعاتی که در کانون توجه قرار دارند، وجود دارد؟ برای مثال اگر یک گروه از کسب وکارها یا افراد به قانون مالیات توجه دارند آیا محصولات یا خدماتی مرتبط به آن وجود دارد که با پیشنهاد آن، مزایایی ایجاد شود.
Widget not in any sidebars

رویدادها – انواع رویدادها وجود دارد که در طول زمان رخ میدهد. چه ارتباطی بین این رویدادها و کسب وکار وجود دارد؟
تعطیلات – اغلب از مناسبتها برای ترفیعات بازاریابی استفاده شده است. آیا بین تعطیلات و کسب وکار، که خریداران را برای خرید ترغیب نمایند، ارتباطی وجود دارد؟
مشارکتی(مبتنی بر مشارکت) – بازاریابی محصولات یا خدمات، کسب و کار را به مناسبتهای موجود مرتبط میکند. بازاریابی فرصتی برای ایجاد وابستگی بین مناسبتها و محصولات و خدمات است.
چرخه زندگی- اگر مناسبتهای چرخه زندگی مانند تولد، سالگرد و … با یک کسبوکار مرتبط هستند استفاده از ترفیع در این مناسبتها میتواند نتایج مطلوبی را برای کسبوکار به دنبال داشته باشد. شناسایی مناسبتهای چرخه زندگی از طریق برقراری روابط مطلوب با مشتریان ایجاد میشود.
چرخه کسبوکار- در کسب وکارها مناسبتهایی وجود دارد که بصورت منظم تکرار میشوند این مناسبتها فرصتهایی را برای یک کسبوکار بوجود میآورد که به کسبوکارهای دیگر فروش داشته باشد یا به عبارت دیگر با ارائه محصولات و خدمات خود در این مناسبتها از این فرصتها بهرهبرداری نماید.
مناسبتهای مشتریان B2C – برای افراد مناسبتهایی مانند خرید یک خانه یا ماشین و …
مناسبتهای مشتریانB2B – اگر یک کسب و کار به کسب و کارهای دیگر فروش داشته باشد باید به مناسبتهایی مانند تغییرات مدیریت، ادغام، اکتسابات، معرفی محصولات جدید، توسعه کسب و کار و … کسبوکارهای دیگر توجه داشته باشد.
3-3-2- “W” های یک مناسبت
برای اینکه فعالیتهای یک سازمان در ایام مناسبتها در مسیر صحیحی هدایت شود آنها باید به پنج سوال اساسی پاسخ دهند کهw” “های یک مناسبت نامیده میشوند. پاسخ به این سوالات تعیین خواهد کرد که آیا امکان فعالیت در یک مناسبت وجود دارد؟
چه کسی: شخص یا اشخاصی که در یک مناسبت مشارکت دارند. بازاریابی برای چه کسی انجام میگیرد. کاتلر و همکاران (1993) بیان میکنند که ضروری است قبل از انتخاب پیام و رسانه، بازار هدف بطور واضح مشخص شود. هر بازار هدفی، نیازمند پیام و رسانه منحصر به فرد است.
چه وقت: زمانی که یک مناسبت اتفاق میافتد (برای مثال بخشی از یک روز، تعطیلات، واقعههای خاص و …). برای به حداکثر رساندن ارزش زمان هر مناسبت، زمانبندی باید با توجه به برنامهها، الگوها و نیازهای بازار تنظیم شود.
کجا: مکانی (محلی) که یک مناسبت در آن برگزار میشود (برای مثال خانه، اداره، رستوران، در سفر و …).
چه چیزی: نیازهای کلیدی (اساسی) که به یک مناسبت مربوط میشود. هر مناسبت باید منحصر به فرد باشد یا حداقل باید چنین به نظر برسد. مناسبتها میتواند فرصتی برای کسب مفاهیم جدید، نگاه در آینده صنعت، تجارت و یا فرصتی برای ارائه محصولات و خدمات جدید باشد.
چرا: شروط عاطفی یا احساسی مناسبت که دلیل برگزاری یک مناسبت است. این عامل اغلب در تبلیغات حذف شده است که اطلاعات لازم دربارۀ مکان و زمان مناسبت را در اختیار افراد قرار میدهد (Malloy,2012).
4-3-2- اجزای مناسبتها
مناسبتها از عوامل گوناگونی تشکیل شده است که عبارتنداز:
زمینه اجتماعی: چه کسی، چه وقت و کجا را شامل میشود. اکثر نامهای تجاری فقط بروی چه کسی و چه وقت تمرکز میکنند.
زمینه فرهنگی: از سه دسته قابل استفاده، مزه کردنی و فکری تشکیل شده است.
حوزه نیازهها یا علایق: نیازهای کلیدی یک مناسبت، بیشتر نیازها را به نامهای تجاری که مزیت رقابتی بیشتری دارند، مرتبط میکند.
5-3-2- راههای کلیدی برای موفقیت در ایام مناسبتها