دانلود مقاله سابقه کار و سوال‌ها

[do_widget id=yarpp_widget-3]

[do_widget id=yarpp_widget-3] ميزان عامل اندازه‌گيري
نظر خبرگان و متخصصين
1
کاملاً مخالفم
2
مخالفم
3
نظري ندارم
4
موافقم
5
کاملاً موافقم
پرسشنامه طراحي شده (پرسشنامه الف) براي جمع‌آوري نظرات پيرامون موضوع تحقيق بشرح ذيل است:
الف)طراحي مشخصات پاسخگويان: اين بخش از پرسشنامه جهت دريافت اطلاعات پيرامون ويژگي‌هاي تخصص اصلي، آخرين مدرک، رتبه دانشگاهي، سابقه کار است.
ب) طراحي قسمت سوالات: پرسشنامه پيرامون اهميت هر يک از عوامل موثر شناسايي شده مي‌باشد.
3-6- روايي و پايايي تحقيق
مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه‌گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. روايي اصطلاحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است اشاره مي‌کند (دانايي‌فرد و همکاران، 1387). در آزمون روايي، هدف آن است که به مشکلات و ابهام‌هاي احتمالي موجود در عبارتبندي سوال‌ها و ساختار پرسشنامه و مواردي از اين قبيل پي‌برد. نخست جهت روايي صوري پرسشنامه و صحت و سقم سوالات، پرسشنامه در بين تعدادي از خبرگان و متخصيصن توزيع شد و پس از اطمينان نتايج بدست آمده، پرسشنامه در جامعه آماري پژوهش (مديران ارشد و مياني شرکت‌هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي شمس‌آباد) توزيع شد.
پايايي: پايايي، ثبات و هماهنگي منطقي پاسخ‌ها در ابزار اندازه‌گيري را نشان مي‌دهد و به ارزيابي درستي و خوب بودن ابزار اندازه‌گيري کمک مي‌کند (دانايي‌فرد و همکاران، 1387). يعني آزمون‌هايي که از آنها براي انجام تحقيق استفاده مي‌شود، بايد در هر بار استفاده نتايج يکسان و قابل اعتمادي داشته باشد. براي تعيين و محاسبه ضريب پايايي، تکنيک‌هاي متعددي همانند تکرار آزمون (بازآزمايي)، روش معادل‌سازي (موازي و همتا)، روش تنصيف (دو نيم کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگي نمرات دو دسته)، کودر ريچاردسون اشاره کرد که معروف‌ترين آنها روش آلفاي کرونباخ مي‌باشد.
در اين تحقيق، پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه‌گيري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضريب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0)، به معناي عدم پايداري، تا مثبت يک (1+)، به معناي پايايي کامل قرار مي‌گيرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت يک نزديک‌تر باشد قابليت اعتماد پرسشنامه بيشتر مي‌شود.
3-7- متغيرهاي تحقيق
با توجه به پرسش‏ها و فرضيه‌هاي پژوهش متغيرهاي پژوهش را مي‌توان بدين ترتيب تعريف کنيم:
متغير وابسته: توسعه محصول جديد
متغير وابسته مياني: نوآوري فرآيند (با توجه به تاثير غيرمستقيمي که بر توسعه محصول جديد از طريق تاثير مديريت دانش بر اين متغير دارد)
متغيرمستقل: مديريت دانش، نوآوري فرآيند، ويژگي‌هاي شرکت
3-8- فرضيه‌هاي تحقيق