دانلود پایان نامه

همبستگی متغیر های فوق الذکر در قالب مدل فوق مورد بررسی قرار میگیرد.
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit
3 – 5 – 3 – نحوه آزمون فرضیه سوم
رويكرد سنتي در تحقيقات حساسيت جريان های نقدي- سرمايه گذاري برآورد رگرسيون های سرمايه براي گروهي از شركت ها كه انتظار ميرود با سطوح مختلف محدوديت هاي مالي مواجه شوند، ميباشد. از جمله ويژگي هايي كه بيشتر براي اين منظور استفاده ميشود، پرداخت سود سهام ، اندازه شركت و شاخص kz میباشد.
اخيرا لامونت و همكاران (2001) از برآوردهاي ضريب رگرسيون لاجيت كه توسط كاپلان و زينگلاس استفاده شده بود براي ايجاد تركيب خطي 5 نسبت مالي استفاده نمودند . آن ها اين ضريب را شاخص KZ ناميدند. آن ها و نيز تعدادي از مطالعات بعدي (براي مثال ، بكر، آلميدا و همكاران) در مدل خود از شاخص KZ براي شركت هايي كه به لحاظ مالي با محدوديت مواجه شده اند استفاده كردند.
به منظور بررسی ارتباط میان حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی با محدودیت های مالی (نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ)، ما نمونه را برای بررسی هر شاخص به دو قسمت با محدودیت و بدون محدودیت تقسیم میکنیم. شرکت های بالاتر از میانگین شرکت های با محدودیت کمتر و شرکت های پایین تر از میانگین شرکت های با محدودیت بالا محسوب میگردند. سپس حسسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی را در بین گروه های با محدودیت و بدون محدودیت بطور مجزا مورد بررسی قرار میدهیم.
شرکت هایی که سود سهام تقسیم میکنند نسبت به شرکت هایی که سود سهام تقسیم نمیکنند، با احتمال کمتر با محدودیت های مالی مواجه میگردند. زیرا زمانی که توانایی آن ها در دسترسی به منابع مالی خارجی کاهش یابد، میتوانند پرداخت سود سهام را متوقف نمایند (ارسلان و همکاران، 2006).
همبستگی متغیر های فوق الذکر در قالب مدل فوق مورد بررسی قرار میگیرد.
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit
3 – 6 – جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و قلمرو زمانی:
جامعه آماری این مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی تحقیق 10 سال و از سال های 82 تا 91 میباشد. نمونه آماری این مطالعه با اعمال محدودیت های ذیل انتخاب شده اند:
پایان سال مالی آن ها منتهی به 29/12 باشد.
در طول سال های 82 تا 91معاملاتشان دچار وقفه نشده و سهام آن ها در طول سال های مذکور در بورس فعال بوده است.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سال های مورد بررسی در دسترس باشد.
در طی سال های 82 تا 91تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداده باشند.
جزء شرکت های مالی (بانک ها و بیمه ) و سرمایه گذاری نباشند.
با در نظر گرفتن محدودیت های زیر تعداد نمونه بالغ بر 73 (730 سال- شرکت) شرکت گردید.
3 – 7 – روش گردآوری اطلاعات:
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق اطلاعات نقش به سزایی را ایفا میکند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
در قسمت کتابخانه ای اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق با مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های ایرانی و کتب و مقالات خارجی موجود در نشریات مربوط به مجلات داخلی و خارجی جمع آوری شده است. در قسمت میدانی نیز به منظور جمع آوري داده هاي تحقيق، از بانك هاي اطلاعاتي «تدبير پرداز» و «رهآورد نوين» استفاده شده است.در صورت ناقص بودن دادههاي موجود در اين بانک اطلاعاتي، به آرشيوهاي دستي موجود در کتابخانهي سازمان بورس اوراق بهادار و سايت اينترنتي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار (RDIS) مراجعه گرديد.
3–8– خلاصه فصل سوم
دراین فصل به متدلوژی یا روش تحقیق پرداخته شد. بدین منظور فرضیه های تحقیق ،جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری داده ها و چگونگی بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق بیان شد. روش تحقیق حاضر از نوع علی پس رویدادی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. دراین تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده و برای این منظور از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین و پایگاه اینترنتی RDIS استفاده شده است.
.
فصل چهارم: