دانلود پایان نامه
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………….. 136
5-3 بحث در خصوص نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 144
5-4 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 146
فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 147
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………. 150
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………… 154

فهرست پیوست
پیوست یک ( همبستگی) …………………………………………………………………………………………………………………. 155
پیوست دو (نمودارهای پراکنش) …………………………………………………………………………………………………………. 157
پیوست سه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 159
پیوست چهار ………………………………………………………………………………………………………………………………. 159
پیوست پنج …………………………………………………………………………………………………………………………………. 160
پیوست شش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
پیوست هفت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
پیوست هشت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 162
پیوست نه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
پیوست ده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 165
چکیده
هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایهگذاری –جریانهايِنقدیِ باسطح مخارج سرمایهای میباشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 بررسی شده است (730 سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز از نرم افزار EXCEL استفاده گردید. شرکتهای بیش سرمایهگذار و کم سرمایهگذار با استفاده از معیار میانگین سرمایهگذاری در هر سال از هم جدا شده و نشان داده شد که حساسيت سرمایهگذاری- جريانات نقدي با میزان مخارج سرمایهای دارای رابطه مستقیم میباشد. همچین ارتباط مستقیم بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با مخارج سرمایهگذاری بلند مدت دیده شد. با استفاده از معیار متعدد ( نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ ) بعنوان نماینده وجود محدودیتهای مالی، نشان داده شد که حساسیت سرمایهگذاری –جریان نقدی باشاخصهاي اندازه شرکت ونسبت سودتقسیمی دارای ارتباط مستقیم وباشاخصKZ دارای رابطه معکوس میباشد.
واژگان کلیدی: حساسیت سرمایهگذاری- جریانهای نقدی، شاخص KZ، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، محدودیتهای مالی
فصل اول :