دانلود پایان نامه

ه ) جملات خطاها مستقل از متغییر مستقل هستند: یعنیcov ( =0 است در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان پذیر نخواهد بود زیرا نیز روی اثر می گذارد.
و ) متغییر مستقل بر خلاف متغیر وابسته متغیر غیر تصادفی است.
ز ) فرض دیگر که فقط مختص مدل رگرسیون چند متغیره است آن است که باید تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزونی داشته باشد و بین متغییرهای مستقل رابطه خطی کامل وجود نداشته باشد. این فرض شرط لازم برای حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرایب رگرسیون چند متغیره است در هر حال این فرض دال بر عدم وجود هم خطی کامل خواهد بود.
3 – 3 – 1 – 2 – آزمون فرض های اساسی رگرسیون
الف ) آزمون خود همبستگی: به منظور بررسی استقلال خطاها از یک دیگر از آزمون دوربین – واتسون استفاده می شود که آماره آن بصورت زیر محاسبه میگردد:
(3-1)
در این رابطه میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی (برای مثال سال ) t و میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل ( برای مثال سال قبل ) t است .
ب ) آزمون نابرابری واریانس ها: همانطوری که گفته شد یکی از فرض های اساسی رگرسیون برابری واریانس ها است. آزمون های متعددی برای تشخیص نابرابری واریانس های جملات خطا ارائه شده است (آزمون گلد فلد-کوانت ، آزمون بریوش – پاگان ،آزمون وایت ، آزمون گلیزر ، روش نموداری ).
ج ) آزمون هم خطی چندگانه: همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از فرض های اساسی که مختص رگرسیون چند متغیره است عدم وجود رابطه خطی بین متغیر های مستقل است. تحت شرایطی که روابط متقابل و قوی بین متغییر های مستقل معادله رگرسیون وجود داشته باشد تفکیک اثر مجزای متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته امکان پذیر نیست. وقتی که چنین شرایطی حکم فرما باشد سخن از وجود هم خطی چندگانه به میان میآید. مشکل هم خطی بصورت شدت و ضعف مطرح میشود. به عبارتی دیگر، بر خلاف فرض های اساسی دیگر که وجود یا عدم وجود مساله مطرح بود در مورد هم خطی باید این سئوال مطرح شود که چه درجه ای از هم خطی حاد تلقی میشود. معیار های مختلفی برای تشخیص هم خطی ارائه شده که شامل حذفی ، معیار متغییر وابسته قراردادی ، مقدار عددی دترمینان ((X ، روش فارا – گلوبر، روش مقایسه آماره های T و F، روش عامل افزایش واریانس (VIF) و روش مقادیر ویژه و شاخص وضعیت است. در این مطالعه از روش عامل افزایش واریانس (VIF) استفاده میشود.
د ) آزمون خطی بودن رابطه بین متغییر مستقل و وابسته: فرض خطی بودن یکی از پیش فرض های اصلی استفاده از رگرسیون است و میتوان آن را از طریق آزمون F مورد آزمون قرار داد.
3 – 3 – 2 – آزمون های مرتبط با روابط متغییرها
3 – 3 – 2 – 1 – آزمون معنی دار بودن ضریب متغییر مستقل
برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغییر مستقل در هر مدل مرتبط با فرضیه ها از آماره t استفاده میکنیم. معنی داری آماره مورد نطر دلالت بر وجود ارتباط بین متغییر مستقل و وابسته است.
3 – 3 – 2 – 2 – ضریب تعیین
علاوه بر آزمون معنی دار بودن پارامتر های تخمینی خاص، میتوان قدرت توضیح کلی تمامی رگرسیون را نیز مورد آزمون قرار داد. این آزمون از طریق محاسبه ضریب تعیین انجام میگیرد که معمولاً با نشان داده میشود. ضریب تعیین بطور کلی نسبت کل تغییرات متغییر وابسته را که به وسیله متغیرهای مستقل قابل توضیح است، را میسنجد.
3– 4 – متغییرهای تحقیق
متغییرهای مستقل شامل جریان های نقدی و نسبت ارزش بازار با ارزش اسمی حقوق صاحبان سهام بوده و سرمایه گذاری متغییر وابسته در این تحقیق میباشد.
3 – 4 – 1 – نحوه محاسبه متغییرهای تحقیق
3 – 4 – 1 – 1 – مدل مورد استفاده برای اندازه گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری (CFSI )
در این مطالعه برای سنجش CFSI از مدل هاواکیمیان وهمکاران (2009) استفاده شده است .
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit
هدف ما تجزيه تمونه به دو زير مجموعه مي باشد كه هركدام از اين مجموعه هاي ايجاد شده بطور با اهميتي در قالب حساسيت جريان نقدي سرمايه گذاري با يكديگر متفاوت هستند. برای اينكه سرمايه گذاري بالا و پايين شركتها را دريابيم ما معيار سرمايه گذاري اضافي را محاسبه میکنیم. معيار فوق بطور ساده، تفاوت بين هزينه سرمايه يك شركت و ميانگين هزينه هاي سرمايه براي شركتها در همان سال میباشد. بدین ترتیب شرکت های بالاتر از سطح میانگین سرمایه گذاری، شرکت های بیش سرمایه گذار و شرکت های با سطح سرمایه گذاری پایین تر از میانگین سرمایه گذاری کل شرکت ها، شرکت های کم سرمایه گذار محسوب میشوند. بعد از این تقسیم بندی به بررسی حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی به طور مجزا در بین شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار میپردازیم. همچنین به منظور بررسی دقیق تر سرمایه گذاری در چرخه جریان نقدی، ما نمونه را به دو قسمت شرکت های بیش سرمایه گذار با جریان نقدی بالا و کم سرمایه گذار با جریان نقدی پایین تقسیم و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بطور مجزا در بین این دو گروه مورد آزمایش قرار میدهیم.
در ادامه با بررسی جریان های نقدی و سرمایه گذاری و محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته وجود ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل را اثبات خواهیم کرد.
متغير وابسته، سرمايه گذاري است که بصورت زیر تعریف می شود: