دانلود مقاله مزایا و معایب استفاده از بازاریابی رویدادی و مزایای استفاده از بازاریابی رویدادی

4-5-2- مزایا و معایب استفاده از بازاریابی رویدادی
Widget not in any sidebars

اکثر تئوریهای ارائه شده بوسیله محققان فقط مزایای بازاریابی رویدادی را بیان کردهاند و به ندرت معایب آن را مورد بحث قرار دادهاند. در ادامه ابتدا مزایا، سپس معایب استفاده از بازاریابی رویدادی بیان شده است.
1-4-5-2- مزایای استفاده از بازاریابی رویدادی
نفوذ و حذف سروصدای رسانهای: یکی از شاخصترین مزایای استفاده از بازاریابی رویدادی توانایی نفوذ و حذف سروصدای رسانهها بوسیله دسترسی به بازار هدف است (Taranto,1998).
اعتبار بیشتر نسبت به تبلیغات: یکی از ویژگیهای بازاریابی رویدادی این است که پیامهای ارسالی به بازار هدف نسبت به تبلیغات شفاهی معتبرتر است.
ایجاد آگاهی بهتر نسبت به تبلیغات: بهرر و لارسن (1998) تاکید کردهاند که بازاریابی رویدادی یک ابزار مفید برای تاثیرگذاری بر آگاهی و توجه به نام تجاری و سازمان است.
ایجاد تصویر بهتر نسبت به تبلیغات: والکر (1999) بیان کرده است که بازاریابی رویدادی نسبت به تبلیغات در ایجاد، توسعه و حفظ تصویر از یک شرکت یا نام تجاری مفیدتر است.
امکان ایجاد وجهه بهتر نسبت به تبلیغات: شرکتهایی که از یک رویداد حمایت میکند باعث ایجاد تبلیغات ملی برای آنها میشوند بنابراین شرکتها میتوانند با بودجه ناچیز صدایشان را به حضار بزرگتر برسانند.
افزایش مشارکت با انگیزه درونی و اخلاقی: نویسندگان بیان میکنند که بازاریابی رویدادی در مقایسه با تبلیغات، زمانی که کارکنان شرکت بطور فعال در یک رویداد مشارکت مینماید باعث افزایش انگیزه و روحیه درونی آنان میشود.
امکان تعامل بیشتر: بهرر و لارسن (1998) ادعا میکنندکه یک مزیت بهتر بازاریابی رویدادی نسبت به تبلیغات ایجاد فرصتی برای تحقیقات بازار و بازخور مستقیم از شرکتکنندگان در یک رویداد است.
2-4-5-2- معایب استفاده از بازاریابی رویدادی
هیچ راهحل استانداردی برای آن وجود ندارد: بهرر و لارسن (1998) بیان کردهاند که هیچ راهحل استانداری برای بازاریابی رویدادی وجود ندارد که آن میتواند بعنوان یک نقطه ضعف دیده شود. بنابراین در رویدادها نیاز بیشتری به برنامهریزی، اجرا و ارزیابی دیده میشود.
ارزیابی آن مشکل است: محققان از مشکل ارزیابی رویدادها بعنوان مشکلی در اجرای آن نام بردهاند. در بازاریابی رویدادی نمیتوان هزینههای بازاریابی را به گروه هدف تقسیم کرد.
زیرساخت مشخصی ندارد: در حالی که شرکتهای تبلیغاتی زیرساختهایی را با تبلیغات تاسیس نموده و بر آن تکیه نمودهاند بازاریابی رویدادی زیرساخت مشخصی ندارد و به راهحلها و شایستگیهای کاملاً متفاوتی نیاز دارد. بازاریابی رویدادی شامل افراد گوناگونی از جمله بازیگران، هنرمندان، فیلمنامه نویسان و تهیهکنندگان صدا میشود.
فاقد انعطافپذیری است: رویداد یک گروه از افراد را در یک زمان خاص جمعآوری میکند که این گروه نمیتواند نماینده کل جامعه باشد. (Eriksson & Hjamsson,2000)
جدول3-2- مزایا و معایب بازاریابی رویدادی
مزایا
معایب
1- نفوذ و حذف سروصدای رسانهای
2- اعتبار بیشتر نسبت به تبلیغات
3- ایجاد آگاهی بهتر نسبت به تبلیغات