دانلود مقاله میزان مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
– پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
– پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
فهرست جداول
جدول 3-1- ارزش عددی گویههای پرسشنامه 43
جدول 3-2- ارزش عددی گویههای پرسشنامه 44
جدول3-3- ميزان اعتماد (پايايي) پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 44
جدول 4-1- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی زیتونکاران 53
جدول 4-2- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی باغداران زیتون 55
جدول 4-3- توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی باغداران زیتون 56
جدول 4-4- میزان نفوذپذیری اجتماعی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع 58
جدول 4-5- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی 59
جدول 4-6- میزان همکاری باغداران زیتون با نهادها، به ترتیب اهمیت موضوع 59
جدول 4-7- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب همکاری با نهادها 60
جدول 4-8- میزان مشارکت اجتماعی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع 60
جدول 4-9- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب میزان مشارکت اجتماعی 61
جدول 4-10- میزان فعالیتهای آموزشی-ترویجی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع 62
جدول 4-11- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی 62
جدول 4-12- میزان دانشفنی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع 63
جدول 4-13- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش فنی 64
جدول 4-14- روشهای کسب اطلاعات باغداران زیتون در زمینه مدیریت تلفیقی مگس زیتون 64
جدول 4-15- استفاده از روشهای کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر 65