دانلود پایان نامه

INV سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای میباشد که برابر با جمع سرمایه گذاری بلند مدت تقسیم بر سرمایه اول دوره میباشد.
متغيرهاي مستقل در رگرسيون به ترتیب:
M/B نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارايي ها در ابتداي دوره بيانگر توبين Q میباشد. متغير نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر اساس مطالعه فازاري و همكاران (M/B) دفتري به عنوان يك متغير آينده نگر و همچنين نماينده درك مدير از ارزش شركت، برابر با ( جمع دارايي ها منهای ارزش دفتري سهام عادي منهای ماليات هاي انتقالي به دوره هاي آتي به اضافه ی ارزش بازار سهام عادي تقسیم برجمع دارايي ها ) محاسبه و لحاظ شده است.
CF بيانگر جريان های نقدي که سود خالص قبل از مالیات به اضافه استهلاک میباشد که در این تحقیق به خاطر نحوه خاص ارائه صورت جریان وجوه نقد در ایران نسبت به ارائه صورت جریان وجوه نقد در خارج از کشور از جریان نقد عملیاتی که میتواند بیشتر مبین منابع مالی داخلی باشد استفاده شده است.
CFt-1جريان نقدي دوره قبل به عنوان رگرسور اضافي براي مقابله با احتمال سرمايه گذاري با جريان های تامين مالي شده از سال قبل ميباشد.
Dividend Payout نسبت سود تقسیمی (سود تقسیمی طی دوره تقسیم بر سرمایه اول دوره) میباشد نيز به عنوان نماينده مشكلات نمايندگي لحاظ شده است.
SIZE لگاریتم دارایی های شرکت میباشد.
index KZ شاخص کاپلان زینگلاس میباشد که از فرمول زیر بدست میآید:
= Slackسرمایه بدون استفاده شامل وجه نقد و معادل های وجه نقد میباشد.
Lnc= خالص سرمایه اول دوره
MB= ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره
CF =جریان های نقدی عملیاتی طی دوره
= D سود تقسیمی
T debts = جمع بدهی ها
T assets = جمع دارایی ها
آمارههاي گزارش شده نمايانگر خطاهاي استاندارد تقويت شده نسبت به ناهمگني و گروه بندي به ترتيب سال ميباشد.
3 – 5 – نحوه آزمون فرضیه ها
3 – 5 – 1 – نحوه آزمون فرضیه اول
به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق، همبستگی بین جریان نقدی و میزان سرمایه گذاری های بلند مدت (هزینه های سرمایه ای) در شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار مورد بررسی قرار میگیرد. در ضمن برای بررسی میزان مخارج سرمایه ای در چرخه جریان های نقدی، نمونه به دو زیر مجموعه جریان های نقدی بالا و جریان های نقدی پایین تقسیم شده و حساسیت سرمایه گذاری – جریان های نقدی در این دو گروه بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش CFSI از مدل هاواکیمیان و همکاران (2009) استفاده شده است.
Invit=αi+βMBit+β2 CFit+β3CFit-1+ εit
برای اين كه سرمايه گذاري بالا و پايين شركت ها را دريابيم ما باید معيار سرمايه گذاري اضافي را محاسبه کنیم:
معيار محاسبه بطور ساده، تفاوت بين هزينه سرمايه يك شركت و ميانگين هزينه هاي سرمايه ای براي شركت ها در همان سال میباشد.
3 – 5 – 2 – نحوه آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم ارتباط مابین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه گذاری بلند مدت بررسی میگردد. بدین منظور از مدل زیر استفاده میگردد: