دانلود پایان نامه

این منبع در معرض قضاوتهای کلامی موثر دیگران از رفتار فرد صورت می پذیرد و متفاوت از تحسین شدن و موعظه های خالی از اندیشه می باشد و می تواند “مثبت”و نیرو دهنده یا “منفی “و تضعیف کننده باشد.

  • وضعیت فیزیولوژیک :

منبعی می باشد که مربوط به ادراک و تفسیر از حالتهای هیجانی، مزاجی خود و یا خود خوانده شدن فرد می باشد. در این افکار خود – بسته که مربوط به کفایت فردی می گردد، دو نوع از انتظارات تاثیر قدرتمندی بر رفتار دارند یکی “پیامد انتطار[2]” باور اینکه رفتار خاص منجر به پیامد خاص می گردد و دیگری “انتظارات خودکارآمدی” باور فرد به اینکه قادر به اقدام کامل و موفقیت آمیز در رفتار مورد نظر می باشد. بندورا، انتظارات خودکارآمدی فردی را مهمترین عامل

2-14- پژوهش های انجام شده در داخل کشور:

در پژوهشی قلائی در سال 1390 به مطالعه ارزیابی مدل باورهای خودکارآمدی معلمان بعنوان تعیین کننده میزان رضایت شغلی آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخت و  به این تنایج دست پیدا نمود که خودکارآمدی معلمان بطور مستقیم بر میزان رضایت شغلی آنان تاثیر دارد و همچنین میزان خودکارآمدی در معلمان ارتباط ای مثبت و قوی با میزان نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت (قلائی، 1390). همچنین در پژوهش دیگری که هاشمی نژاد و منظری توکلی(1391) تحت عنوان مطالعه ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان پرداخت نشان دادند که بین خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی و مولفه های آنان ارتباط مثبت و معنی داری هست؛در این پژوهش نتایج رگرسیون گام به گام مشخص نمود که برونگرایی و خودکارآمدی توانستند حدود 26 درصد واریانس موفقیت شغلی را تبیین کنند (هاشمی نژادو منظرتوکلی، 1391).دیگر تحقیقات نیز نتایج مشابه را نشان می دهند ازجمله درتحقیقی که توسط عبدلی سلطان احمدی و همکاران در سال 1391 در ارتباط با مطالعه ارتباط باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی فردی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره[1] .Mastery experiences

[2].outcom expectantion

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه حقوق