می 16, 2021

دانلود پایان نامه بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا صیرفی

 

مهرماه 1392


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده 3
مقدمه. 4
فصل اول : کلیات
1-1-بیان مسئله. 6
1-2-اهداف پژوهش…. 7
1-3-فرضیه ها 7
1-4-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 7
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-مبانی نظری پژوهش…. 10
2-1-1- سلامت روانی همسران جانبازان.. 10
2-1- 2-نظریه های خود کارآمدی.. 14
2-1-2-1-اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی… 17
2-1-2-2-تأثیرخودكارآمدی بر عواطف… 20
2-1-2-3-منابع خود کارآمدی.. 21
2-1-3- نظریه های مقابله با استرس…. 24
2-1-3-1-ماهیت استرس…. 24
2-1-3-2-منابع استرس…. 25
2-1-3-3-استرس در زنان.. 26
2-1-3-4-منابع ایجاد استرس درزنان.. 26
2-1-4-سبک های مقابله با استرس…. 26
2-1-4-1-تعریف مقابله. 27
2-1-4-2-عوامل مؤثر بر انتخاب سبك های مقابله. 28
2-1-4-3-راهبردهای مقابله. 33
2-1-4-4-سبك های مقابله و نقش آن در بروز بیماری ها 43
2-1-4-5-نقش حمایت های اجتماعی و معنوی.. 49
2-2-تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش…. 51
2-3-مدل مفهومی تحقیق.. 54
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1-روش پژوهش…. 56
3-2-جامعه آماری پژوهش…. 56
3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 56
3-4- ابزارهای اندازه گیری.. 56
3-5-فرایند اجرای تحقیق.. 59
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-داده های توصیفی… 61
4-2-داده های استنباطی) آزمون فرضیه ها(. 62
فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه یافته ها و نتیجه گیری.. 67
5-2- محدودیت های پژوهش…. 68
5-2-1-محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. 68
5-4-2-محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 68
5-3-پیشنهادات.. 68
5-3-1-پیشنهادات پژوهشی… 68
5-3-2-پیششنهادات کاربردی.. 68
منابع. 69

چکیده

خانواده های جانبازان به علت مشکلات ناشی از ناتوانی جسمی جانباز در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار  دارند و در میان اعضاء خانواده این همسران جانبازان هستند که بدلیل مسئولیت بیشتر ، زمینه بیشتری را برای ابتلا به اختلالات یاد شده دارا می باشند . پژوهش حاضر در جهت یافتن عوامل مؤثر در بهبود وضعیت روحی و روانی همسران جانبازان و با هدف تعیین رابطه اشتغال  و احساس خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس در همسران جانباز انجام پذیرفته است . دراین مطالعه که به روش توصیفی و مبتنی بر طرح مقایسه ای و همبستگی انجام شد ، تعداد 30 همسر جانباز ( 15 نفر شاغل و 15 نفر غیر شاغل ) به ‌ صورت نمونه ‌ گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند . داد ه ها  با بهره گرفتن از پرسشنامه های  خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس استاندارد جمع آوری شد . تجزیه و تحلیل اطلاعات در خصوص تفاوت میانگین خود کارآمدی میان  همسران شاغل و غیر شاغل به روش t   مستقل انجام پذیرفت و همبستگی خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام شد . در نتیجه تفاوت میانگین خود کار آمدی  در دو گروه همسران جانباز شاغل و غیرشاغل بطور معنی دار تأیید گردید . محاسبه ضریب همبستگی پیرسون میان خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس نیز نشان داد که احساس خود کار آمدی در گروه همسران غیر شاغل با سبک مقابله گریز – اجتناب در سبک کلی هیجان محور و با سبک حل مدبرانه مسئله در سبک کلی مسئله محور در گروه همسران جانباز شاغل همبستگی مثبت معنی دار دارد .  با توجه به یافته های پژوهش می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که اشتغال در افزایش میزان احساس خود کارآمدی  همسران جانباز مؤثر بوده و از آن طریق نیز با سبک های  مقابله با استرس در رابطه است .
واژگان کلیدی : احساس خود کار آمدی ، سبک های مقابله ، سبک مقابله هیجان محور ، سبک مقابله مسئله محور .
 

مقدمه

جانبازان ازجمله ارزشمندترین اقشار جامعه ما محسوب می شوند و از اینرو  بررسی عوامل روحی و روانی این قشر فداکار  و خانواده هایشان از وظایف خطیر جامعه علمی کشور و بویژه محققین رشته های روان شناسی بشمار می رود . بدون شک یکی از عوامل تأثیر گذار  بروضعیت روحی و روانی جانبازان همچون دیگر افراد عادی جامعه ، وضعیت روحی و روانی خانواده های  ( همسر و فرزندان ) ایشان است و اشتغال همسران جانباز همانند افراد عادی ، بعنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین وضعیت اقتصادی و روانی خانواده بشمار می رود . مطالعات انجام شده در خصوص زندگی جانبازان برنقش مثبت  اشتغال همسران برکیفیت زندگی ایشان تأکید نموده اند(صفوی و همکاران ، 1389)  ، لیکن هنوز جزئیات تأثیر اشتغال همسران جانباز بر ویژگی های روحی و روانی ایشان به حد کافی روشن نشده است . براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا تأثیر اشتغال همسران جانباز بر عوامل احساس خودکارآمدی و سبک های مقابله با استرس را بعنوان دو نوع از مهمترین عوامل سازگاری فرد با محیط خانوادگی را مورد بررسی قرار دهد .
تعداد صفحه :74
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154682]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com