آوریل 23, 2021

دانلود پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

 

موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ ای (با رویکرد مزیت رقابتی)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

بهمن ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 1

2-1 بیان مسئله پژوهش… 1

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 3

4-1 پیشینه پژوهش… 4

5-1 اهداف پژوهش… 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-2 برنامه ریزی.. 13

2-2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. 15

3-2-2 اصول برنامه‏ ریزی.. 16

4-2-2 موانع و محدودیت­های‏ برنامه‏ ریزی.. 17

5-2-2 سیر تكاملی برنامه‏ ریزی.. 17

1- 5-2-2  محصول گرایی.. 18

2- 5-2-2 بازارگرایی.. 18

3- 5-2-2 فراصنعتی.. 18

6-2-2 انواع گرایشهای برنامه‏ ریزی.. 19

1-6-2-2 گرایش ارتجاعی.. 19

2-6-2-2 گرایش غیرفعال. 20

3-6-2-2 گرایش فعال. 21

4-6-2-2 گرایش تعاملی.. 22

7-2-2 انواع روش­های برنامه‏ ریزی.. 23

1-7-2-2 برنامه‌ریزی تخصصی.. 23

2-7-2-2 برنامه‌ریزی عملیاتی (اجرایی) 24

3-7-2-2 برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردی) 24

1-3-7-2-2 اهمیت برنامه‏ ریزی استراتژیک.. 27

2-3-7-2-2 سطوح برنامه‏ ریزی استراتژیك.. 28

3-3-7-2-2 ویژگی­های برنامه‏ ریزی استراتژیک.. 28

4-3-7-2-2 مزایا و محدودیت­های برنامه‏ ریزی استراتژیک.. 29

3-2 استراتژی.. 30

2-3-2 مفهوم استراتژی و تاریخچه آن. 31

3-3-2 استراتژی چیست؟ 32

4-3-2 سه الگوی استراتژی سازی.. 34

    1-4-3-2 الگوی کارسالارانه. 34

2-4-3-2 الگوی انطباقی.. 34

    3-4-3-2 الگوی برنامه ریزی.. 35

5-3-2 تكنیكهای تدوین و تنظیم استراتژی.. 36

1-5-3-2 مدل BCG.. 36

2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39

3-5-3-2 مدل SWOT.. 41

4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر. 43

5-5-3-2 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  (SPACE) 43

6-5-3-2 مدل ADL. 45

6-3-2 ابعاد مفهوم استراتژی.. 47

4-2 تعریف رقابت و رقابت پذیری.. 48

5-2 تعریف و مفهوم مزیت رقابتی.. 49

1-5-2 تعاریف مزیت رقابتی.. 52

6-2 انواع تئوری مزیت رقابتی.. 53

1-6-2 تئوری سازمان صنعتی.. 54

1-1-2-6 چارچوب استراتژی پورتر. 57

2-6-2 تئوری منبع مدار 60

1-1-6-2 ابعاد مزیت رقابتی.. 67

2-1-6-2 ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار 67

3-6-2 تئوری شومپترین.. 68

4-6-2منابع ایجاد مزیت قابتی.. 69

7-2 عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70

1-7-2 دیدگاه های موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت.. 71

2-7-2 تعاریف عوامل حیاتی موفقیت.. 73

3-7-2 راه­های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. 74

4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی­های کلیدی.. 75

5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت.. 75

6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک.. 77

7-7-2 ویژگی­های عوامل حیاتی موفقیت.. 78

8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان. 78

8-2 روانکارها و تعاریف آن. 84

9-2 تصمیم ­گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه­ ای.. 84

1-9-2 تصمیم ­گیری چند معیاره 85

1-1-9-2 انواع تصمیم ­گیری چند شاخصه. 86

2-9-2 روش فرایند تحلیل شبکه­ ای (ANP) 87

3-9-2 تفاوت میان AHP  وANP. 89

4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ ای( ANP ) 90

5-9-2 خصوصیات فرایند تحلیل شبكه ای.. 93

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 96

2-3 مدل مفهومی پژوهش… 97

3-3 مراحل انجام پژوهش… 97

4-3 روش شناسی پژوهش… 99

5-3 جامعه آماری.. 103

6-3 نمونه آماری.. 103

7-3 روش گردآوری اطلاعات.. 103

1-7-3 روش­های کتابخانه ای.. 104

2-7-3 مصاحبه. 105

3-7-3 پرسشنامه. 106

8-3 روایی(اعتبار) و پایایی.. 108

1-8-3 روایی.. 108

2-8-3 پایایی.. 109

9-8 روش تجزیه و تحلیل داده ­های آماری.. 111

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4- مقدمه. 113

بخش اول. 114

2-4 تحلیل جمعیت شناختی.. 114

1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114

2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 115

3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117

4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118

بخش دوم 118

3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ ای.. 119

1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه­ ای.. 119

2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت.. 121

1-2-3-4  مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی.. 122

2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی.. 123

3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی.. 124

4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها 126

3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) 127

4-4 بررسی سؤالات پژوهش… 133

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه. 137

2-5 خلاصه و نتیجه ­گیری.. 137

3-5 پیشنهادات.. 139

1-3-5 پیشنهادات بر اساس یافته­ های پژوهش… 140

3-3-5 پیشنهادات برای پژوهش­های آتی.. 143

4-5- محدودیت­های پژوهش… 144

منابع فارسی.. 145

منابع لاتین.. 150

پیوست ها

پرسشنامه شماره 1 162

پرسشنامه شماره 2 167

پرسشنامه شماره 3 170

فهرست نمایشگرها

عنوان                                                                            صفحه

نمایشگر 1-2  ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی.. 38

نمایشگر 2-2 مدل GE. 41

نمایشگر 3-2 ماتریس SWOT.. 42

نمایشگر4-2 مدل ارزیای موقعیت و اقدام استراتژیک.. 45

نمایشگر 5-2 پنج نیروی رقابتی پورتر. 56

نمایشگر6-2 عوامل راهبردی مؤثر بررقابتهای درون صنعت همراه با عوامل کلان. 57

نمایشگر7-2 زنجیره ارزش پورتر. 59

نمایشگر 8-2 سسله بندی توانمندی­ها در نظریه مبتنی بر منابع. 64

نمایشگر 9-2 دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت.. 83

نمایشگر 10-2 تفاوت میان روش AHP  وANP. 89

نمایشگر 1-3 مراحل انجام پژوهش… 98

نمایشگر 1-4 درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 115

نمایشگر 2-4 درصد فراوانی تحصیلات.. 116

نمایشگر 3-4 درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان. 117

نمایشگر 4-4 درصد فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118

نمایشگر 5-4 مدل ساختار شبکه­ ای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت.. 120

نمایشگر 6-4 ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون) 121

نمایشگر 7-4 بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21) 122

نمایشگر 8-4 مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها 123

نمایشگر 9-4 ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22) 124

نمایشگر 10-4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی.. 125

نمایشگر 11-4 وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها (W32) 125

نمایشگر 12-4 مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی”  126

نمایشگر 13-4 ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W33) 127

نمایشگر 14-4 سوپرماتریس ناموزون 129

نمایشگر 15-4 سوپرماتریس موزون. 130

نمایشگر 16-4 سوپرماتریس حد. 130

فهرست جداول

عنوان                                                                            صفحه

جدول 1-1 پژوهش­های صورت گرفته در خارج از ایران. 5

جدول 2-1 پژوهش­های صورت گرفته در داخل ایران. 6

جدول 1-3 وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر. 107

جدول 2-3 وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر. 107

جدول 1-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114

جدول 2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 116

جدول 3-4 فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117

جدول 4-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118

جدول 5-4رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها 131

جدول 6-4رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها 133

جدول 1-5 اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران. 139

چکیده

امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که سازمان­ها درآن برتری دارند. صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­ کنند و موقعیت سازمان را نسبت به رقبا در محیط تثبیت کرده و بازگشت سرمایه را افزایش می­دهد؛ بر همین اساس در این پژوهش سعی شده  برای اولین بار به شناسایی این عوامل در صنعت روانکار­های ایران پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از  از مدل تامسون و استریکلند به عنوان مبنای کار استفاده شده است، این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص ­هایی را مشخص ساخته است. بر اساس عوامل تائید شده پرسشنامه مبتنی روش فرایند تحلیل شبکه­ ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار        Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پنج عامل “تجربه نوآوری در محصول”، “دانش فنی”، “کیفیت تولید”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی” و “دسترسی به نیروی ماهر” به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت­­هایی در این صنعت موفق محسوب می­شوند و می­توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

11 مقدمه

در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه‌های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوری­های جدید چالش­های متعددی برای سازمان­ها صرف نظر از اندازه­ آن­ها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده است. سازمان­ها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمی­پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامه ­ریزی انجام دهد. این برنامه ­ریزی باید برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و می­توانند جهت پایداری و رقابت سازمان­ها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.

در این فصل پژوهشگر ابتدا باتوجه به موضوع پژوهش به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری می ­پردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد بررسی قرارمی­گیرد.

تعداد صفحه : 244

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151271]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com