دانلود پایان نامه

بين سرعت در خواست شده و سرعت حاصل شده ، تفاوت کمی به علت زمان نمونه برداری بالاو ناهماهنگی مدل وجود دارد. نتايج مربوط به مصرف سوخت و آلودگی در جدول (1-1) نشان داده شده است.
جدول(2-1) نتايج شبيه سازی مربوط به مصرف سوخت و آلودگی

2-3-3-1)نتايج شبيه سازی با در نظر گرفتن مصرف سوخت و آلودگی:
در اين حالت بايد به مطالعه يک حالت مصالحه بين مصرف سوخت و آلودگی پرداخت. ضرايب وزنی بصورت زير متغير هستند:
(({0, 5, 10, 20, 40}
(({0,100, 200, 400, 600, 800, 1000}
اندازه های نسبی مربوط به ضرايب وزنی با مقايسه مقادير متوسط جداول مربوط به نرخ سوخت و نرخ توليد گازهای Nox و PM می باشد. مطالعه يک حالت مصالحه در طراحی اوليه فرآيند مهم می باشد، زيرا که اطلاعات مفيدی را درباره حساسيت بين مصرف سوخت و آلودگی به ما می دهد. نتايج بدست آمده در شکل (24-1) نشان داده می شود.

شکل(24-1)نتايج آلودگی و مصرف سوخت پس از حل مسئله بهينه سازی
براساس شکلهای فوق يک مصالحه ای بين مصرف سوخت و آلودگی مربوط به Nox و PM وجود دارد، بطوريکه با فزايش مقدار ( کاهش قابل ملاحظه ای در آلودگی Nox مشاهده می شود ولی باعث می شود تا مصرف سوخت کمی افزايش پيدا کند.
در شکل (25-1) نتايج حاصل از شبيه سازی در حالتی که (=40,(=800 می باشد .
نتايج شبيه سازی نشان می دهد که توان منفی موتور مربوط به حالت بازيافت انرژی ترمزی می باشد. در اين حالت تمام انرژی الکتريکی مصرف شده براساس انرژی بازيافت ترمزی می باشد. اين امر نشان دهنده اين است که استفاده از توان موتور احتراقی برای شارژ باتريها مفيد نمی باشد. زيرا منحنی بازده مصرف سوخت در موتور احتراقی در ناحيه توان بالا و متوسط تخت می باشد.

شکل(25-1) نتايج بهينه سازی با در نظر گرفتن آلودگی و مصرف سوخت

در حقيقت فرآيند بهينه سازی ديناميکی را می توان بصورت نمودار (26-1) خلاصه کرد:

نمودار (26-1) مراحل بهينه سازی ديناميکی را نشان می دهد.
درمرجع[17] روند طراحی يک استراتژی مديريت انرژی چند حالته با شناسايی نمونه رانشی ارائه شده است. هدف طراحی استراتژی کنترل، مينيمم کردن مصرف سوخت و آلودگی روی سيکلهای رانشی گوناگون که دراينجا شش نمونه رانشی طراحی شده است. بنابراين ابتدا روند طراحی برای ساختن طرحهای کنترلی زير بهينه برای شش سيکل حرکتی منتخب، انجام می شود. با استفاده از يادگيری رفتار قوانين کنترل بهينه تحت هريک از اين حالتهای رانشی بصورت عددی با استفاده از يک مسئله برنامه ريزی ديناميکی ، کنترل بهينه برپايه قوانين حاصل می شود.
سپس يک الگوريتم شناسايی الگوی رانشی بصورت بهنگام با سوئيچ کردن اين استراتژيهای کنترلی مبتنی بر قانون، طراحی می شود. حين طراحی فرضهای زير لحاظ شده است: