دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خوردن و قدرت

تصوير3- 2رقم اكبري
تصوير 3- 2خوشه پسته اكبري
خصوصيات درخت كله قوچي:Kaleh ghouchi
اين رقم داراي قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده مي باشد. ارتفاع درخت 5/309 سانتيمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت 323 سانتيمتر (عرض متوسط) است. اين رقم يكي از ارقام مهم تجاري مي باشد كه بعد از اوحدي دومين رقم از نظر اهميت و سطح زيركشت است. قطر تنه آن 4/11 سانتيمتريكي از ارقام با قطر تنه زياد استشروع گلدهي 10 فروردين ماه (زودگل) مرحله تمام گل 16 فروردين و طول دوره گلدهي 13 روز است. درصد برگهاي ساده 5/12% و درصد برگهاي سه برگچه اي 6/15% (كمترين درصد در بين ارقام)، درصد برگهاي چهار برگچه اي 3/20% (بيشترين درصد در بين ارقام)، درصد برگهاي پنج برگچه اي 5/51% (بيشترين درصد در بين ارقام)، طول برگ 2/147 ميلي متر (متوسط) عرض برگ 7/132 ميليمتر (كم)، طول برگچه انتهايي 63/67 ميليمتر (كوتاه)، عرض برگچه انتهايي 9/43 ميليمتر (كم)، شكل برگچه انتهايي تخم مرغي پهن بوده و طول دمبرگ 41 ميليمتر (متوسط)است. رنگ برگ تيره تر از اوحدي مي باشد. شكل جوانه گل كروي است. طول خوشه ميوه 4/10 سانتيمتر (كم) و عرض خوشه ميوه 2/10 سانتيمتر (متوسط)، قطر دم خوشه 2/8 ميليمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اوليه بطور متوسط 9/9 عدد (كم)، تعداد انشعابات ثانويه روي اولين انشعاب اوليه 4/1 عدد (كم)، خوشه داراي تراكم متوسط، وزن خوشه تر 4/53 گرم (كم)، تعداد پسته هاي خوشه 4/18 (كم)، وزن پسته خشك هر خوشه 58/18 گرم (كم)، درصد پسته هاي خندان 2/46% (متوسط)، درصد پسته هاي دهان بسته با مغز كامل 7/14% (متوسط)، درصد پسته هاي نيمه مغز 3/22% (زياد)، درصد پسته هاي پوك با پوست 13% (كم). داراي انس خندان 49/23 (نسبتاً كم) و انس مخلوط 19/24 (كم) است. تاريخ شروع رشد سريع جنين 1 مرداد و زمان رسيدن ميوه ها 15 شهريور مي باشد (متوسط رس).نوك ميوه با پوست سبز خيلي كوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسيدن ميوه سرخ خاكستري بوده و شكاف خوردگي پوست سبز، وزن تر ميوه با پوست سبز 3 گرم (بيشترين وزن را در بين ارقام دارا مي باشد.)، وزن پوست سبز 18/1 گرم (بيشترين وزن را در بين ارقام دارا مي باشد)، وزن خشك پسته 17/1 گرم (زياد)، طول پسته خشك 13/20 ميليمتر (زياد)، عرض پسته خشك 84/12 ميليمتر (زياد)، شكل پسته خشك كروي است. موقعيت شكاف خوردن پوست استخواني هم در طرف پشتي و هم در طرف شكمي هم اندازه بوده و درجه خنداني پوست استخواني خيلي زياد است. وزن خشك مغز 587/0 گرم (متوسط تا زياد) بافت پوست سبز متوسط و نيروي لازم جهت جدا كردن ميوه از دم ميوه متوسط مي باشد. درصد وزني پسته خشك به پسته تر با پوست 8/38% (خيلي كم)، رنگ رويي مغز سرخ خاكستري بوده و رنگ پوست استخواني سفيد با تيره گي متوسط است.

تصوير4- 2رقم كله قوچي
خصوصيات درخت احمد آقايي:Ahmad aghei
اين رقم داراي قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده مي باشد. ارتفاع درخت 309سانتيمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت 394 سانتيمتر (عرض زياد) است.شروع گلدهي اين رقم 10 فروردين ماه (زودگل)و مرحله تمام گل آن 16 فروردين وداراي طول دوره گلدهي 13 روز است. درصد برگهاي ساده 5/12% (زياد)، درصد برگهاي سه برگچه اي25/61% (زیاد)، درصد برگهای چهار برگچه ای 5/7%( کم) درصد برگهاي پنج برگچه اي 75/18% (متوسط)، اين رقم داراي طول برگ 8/136 ميلي متر (کم) عرض برگ4/133 ميليمتر (کم)، طول برگچه انتهايي 35/83 ميليمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهايي 3/50 ميليمتر (کم)، طول دمبرگ 72/42ميليمتر (متوسط)است. اندازه برگچه انتهايي نسبت به برگچه هاي جانبي بزرگتر بوده، شكل برگچه انتهايي، نيزه ای پهن مي باشد. طول جوانه گل در اين رقم ميليمتر (كم)، شكل جوانه گل كروي مي باشد. اين رقم داراي طول 21/12خوشه ميوه سانتيمتر (متوسط) و عرض خوشه ميوه 9 سانتيمتر (کم)، قطر دم خوشه 19/7 ميليمتر (کم)، تعداد انشعابات اوليه بطور متوسط 4/9 عدد (کم) تعداد انشعابات ثانويه روي اولين انشعاب اوليه 8/0عدد (کم)، مي باشد.خوشه آن تنک و داراي وزن خوشه ميوه تر 02/56 گرم (کم)، وزن پسته خشك هر خوشه 15/47 گرم (بيشترين وزن)، داراي بيشترين تعداد پسته خندان (29/34عدد)، درصد پسته هاي خندان8/74 %(زياد)، درصد پسته هاي دهان بسته با مغز كامل7/6 % (كم)، درصد پسته هاي پوك با پوست 1/15% ()مي باشد.اين رقم داراي پسته هاي درشت باانس خندان25 (متوسط). تاريخ شروع رشد سريع جنين در اين رقم 5 تيرماه (زود) و زمان رسيدن ميوه هاي آن 10شهريور ماه مي باشد (زود رس). نوك پوست سبز نوكدار ، رنگ پوست سبز در هنگام رسيدن ميوه قرمز روشن ، وزن تر ميوه با پوست سبز89/56 گرم (زياد)و نيز وزن تر پوست بدون پوست سبز 74/34گرم (زياد)، وزن خشك پسته 22/1 گرم (زياد)، وزن پوست سبز 11/22(بيشترين وزن پوست سبز در ميان ارقام)، طول پسته خشك 48/20 ميليمتر (زياد)، عرض پسته خشك 62/12 ميليمتر (زياد)، موقعيت شكاف خودن پوست استخواني فقط در قسمت پشتي و شکمی مساوی است. شكل پسته مستطيلی کشيده است. درجه خنداني پوست استخواني زياد (26/5ميليمتر )، وزن خشك مغز 66/0 گرم (زياد)، درصد وزني پسته خشك به پسته تر با پوست سبز3/39%، بافت پوست سبز آبدار، رنگ رويي مغز قرمز ارغوانی ، رنگ زمينه مغز سبز روشن، رسيدگي ميوه از نوك شروع مي شود، رنگ پوست استخواني خيلی روشن است

تصوير 5- 2رقم احمدي آقايي.
تصوير5- 2رقم پسته احمدآقايي
جدول شماره 1-2درصدترکيبات شيميايي مغز پسته دهان بست وخندان رقم فندقي ابراهيمي
ويژگي انرژي
(کيلو کالري) رطوبت
(گرم در100 گرم) خا کستر
(گرم در100 گرم) فيبر
(گرم در100 گرم) پروتيين
(گرم در100 گرم) چربي
(گرم در100 گرم) کربوهيدرات ها
(گرم در100 گرم)
مغز پسته دهان بست با پوست سوم
مغز پسته خندان با پوست سوم