دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه الزهراء و کارشناسی ارشد

تذهیبی، مسعود و شهبازی، فریده (1390)، نقش‌مایه‌های ایرانی، تهران: سروش، چاپ دهم.
حاتم، غلام‌علی (1381)، «تزئینات در معماری سلجوقیان در ایران و ترکیه»، هنرنامه، ش 15، 1381، ص 74.
حلّی، سیّد اکبر (1385)، «خانه تاریخی تاج، موزه مردم‌شناسی و خانه هنرمندان کاشان»، فرهنگ مردم، ش 19 و 20، پاییز و زمستان 1385، ص 169-173.
حمزه‌لو، منوچهر (1386)، تزئینات معماری خانه بروجردی‌های کاشان، تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه.
حمیدی، بهرام(1390)، «آرایه‌های گچی تزئینی دوره سلجوقی»، کتاب ماه هنر، ش 151، فروردین 1390، ص 88-93.
خورشیدی‌فر، زهره سادات (1387)، خانه تاریخی عباسیان(شاهکار معماری جهان)، بکوشش عفت سادات خورشیدی‌فر، کاشان: همگام با هستی.
درخشانی، جهانشاه (11 شهریور 2624)، دانشنامه کاشان 3 (آریایی‌ها، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان)، زیر نظر حسین محلوجی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.
راستین، ریحانه(زمستان 1390)، بررسی کاربرد نقوش گیاهی در آرم‌های فرهنگی، پایان‌نامه دوره کارشناسی رشته گرافیک، استاد راهنما نوروزی، مشهد: موسسه آموزش عالی فردوس.
رجبی، پرویز (1390)، کاشان نگین انگشتری ایران، تهران: نشر پژواک کیوان، چاپ اول.
رهنورد، زهرا (1378)، حکمت هنر اسلامی، تهران: سمت، چاپ اول.
ریاضی، محمدرضا (1375)، فرهنگ مصوّر اصطلاحات هنر ایران، تهران: دانشگاه الزهراء.
زابلی‌نژاد، هدی (1387)، «بررسی نقوش اصیل قاجاری»، فصلنامه هنر، ش 78، (زمستان 1387)، ص 140-160.
زمانی، عباس (1350)، «مقرنس تزئینی در آثار تاریخی اسلامی ایران»، هنر و مردم، دوره نهم، ش 102 و 103، ص 14-29.
زنده‌دل، حسن (1386)، راهنمای گردشگری شهرهای ایران، کاشان، تهران: انتشارات کاروان جهانگردان- ایرانگردان.
زنگنه، زهره (1385)، «سفرنامه کاشان»، فرهنگ مردم، ش 19 و20، پاییز و زمستان 1385، ص 26-35.
سرمدی، عباس (1372)، «کاشان: خاطره‌ها و یادگارها»، هنر، ش 23، پاییز 1372، ص 19-38.
شراتو، امبرتو و بوسالی، ماریو (1383)، هنر پارتی و ساسانی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نشر مولی، چاپ دوم.
شریفی، محمدرضا (دی 1374)، طلا در تزئینات وابسته به معماری دوره صفوی- قاجار در اصفهان، پایان‌نامه دروه کارشناسی ارشد رشته مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، استاد اهنما: دکتر ماندانا برشکی، تهران: دانشگاه هنر.
صحافی اصل، پریسا (1390)، «بررسی تداوم عناصر تزئینی معماری ایران باستان در معماری دوران اسلامی ایران تا پایان دوره صفوی»، فصلنامه علمی- پژوهشی نگره، ش 19، پاییز 1390، ص 63-79.
طلوع بهبود، مریم (87-86)، بررسی گل‌وگلدان در گچبری‌های خانه‌های کاشان در دوران قاجار (خانه‌های بروجردی‌ها، عباسیان و طباطبایی‌ها)، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی، استاد راهنما: آقای هوشنگ فرزان، تهران: دانشگاه الزهراء.
عاطفی، حسن، آبتین گلکار، مهشید جعفری (1391)، فراز و فرود کاشان به روایت دیگران، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ کاشان.
عسگرزاده، مرتضی (1384)، نگاهی به نقوش و موتیف‌های گیاهی در هنر ایران، پایان‌نامه کارشناسی رشته ارتباط تصویری، استاد راهنما: صداقت جباری، تهران: پردیس هنرهای زیبا.