دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روشهای تخمین مدلهای ادغام شده و بازده حقوق صاحبان سهام

ديويد هاچسيون و ريموند كوكس در سال 2003 تحت عنوان بررسي رابطه بين ساختار سرمايه بانک‌ها و دو شاخص سودآوري بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام در ایالاتمتحده امريكا نشان‌دهنده ارتباط مثبت بين اهرم مالي و بازده حقوق صاحبان سهام و ارتباط معكوس بين اهرم مالي و بازده دارایی‌ها وجود دارد.

فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
انسان از ديرباز براي شناخت طبيعت و پدیده‌های آن و براي مقابله با آن‌ها دست به كاوش در پدیده‌های پيرامون خود زده است. دستيابي انسان‌ها به روش منظم براي حل مجهولات به پیشرفت- های چشمگيري انجاميده است. درروش تحقيق، منظور از روش مجموعه فعالیت‌هایی است كه براي رسيدن به هدفي صورت می‌گیرد و پژوهش عبارت از فعاليتي است كه پژوهشگر با استفاده از نتايج آن به قوانين واقعي پي می‌برد(دلاور، 1381). روش پژوهش درواقع ابزارهاي دستيابي به واقعیت‌ها به شمار می‌روند. در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب كند. در آن روش است كه دقیق‌تر از روش‌های ديگر قوانين و واقعيت را كشف می‌کند. اثبات وجود يا عدم وجود روابط بين متغيرها مستلزم انتخاب نوع روش تحقيق مناسب است. يكي از عوامل مهمي كه افراد دررسیدن به نتايج تحقيق و حقايق مربوطه ياري می‌رساند، گزينش روش مناسب براي انجام كار است.
انتخاب روش تحقيق يكي از مهم‌ترین اصول معيارهاي پژوهشي محسوب می‌شود. زيرا بدون گزينش راه درست انجام هر كاري، رسيدن به اهداف موردنظر امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا ضرورت دارد بنابراين در امر تحقيق با توجه به موضوع تحقيق و اهداف آن مناسب‌ترین روش را انتخاب كرد تا بتوان داده‌ها و اطلاعات لازم را دقيقاً جمع‌آوری و تجزیه‌ و تحلیل نمود تا در نهایت به نتايج قابل قبولي دست ‌یافت. در این فصل ابتدا دادههای پانل را تعریف نموده و در مورد مزایای دادههای پانل توضیح داده خواهد شد. سپس در مورد روشهای تخمین مدلهای ادغام شده بحث خواهد شد. در قدم بعدی آزمون F لیمر، فرضیهها و آماره آن بیان میگردد و بیان خواهد شد که چه مواقعی باید از روش ترکیبی و چه موقع از روش دادههای تابلویی استفاده کرد. در ادامه این فصل آزمون هاسمن و مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی را تعریف نموده و تحلیل خواهد شد که در صورت بزرگ بودن آماره هاسمن، مدل اثرات ثابت پذیرفته میشود. در مرحله بعد پایا و یا ناپایا بودن دادههای پانل تشریح خواهد شد و آزمونهای مختلفی برای تشخیص پایا بودن دادههای پانل ارائه میشود و در آخر تحلیل آزمونهای همجمعی مختص دادههای پانل و آمارههای آن ارائه خواهد شد.
3-2 روش تحقيق
روش اجراي تحقيق درواقع مجموعه فعالیت‌هایی است كه به كمك آن‌ها تعيين می‌کنیم كه اطلاعات موردنظر را از كجا، چگونه و با چه ابزاري جمع‌آوری نموده و تجزیه‌وتحلیل نماييم تا به نتايج لازم دست ‌یابیم. ازلحاظ هدف تحقيقات به دو نوع كاربردي و بنیادی و ازلحاظ ماهيت و روش به تحقيقات تاريخي، توصيفي، همبستگي، يا همخواني، علمي (پس از وقوع) و تجربی يا آزمايشي تقسيم می‌شوند(تقیزاده، 1386: 54). روش پژوهش بصورت توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و پسرویدادی است. این پژوهش از منظر هدف پژوهش، پژوهش کاربردی میباشد. روش پژوهش بر حسب نحوه اجراء، بدین صورت است که ابتدا دادههای مربوط به محاسبه و اندازهگیری متغیرهای مربوط به مدل از بانکهای اطلاعاتیاخذ میشود و پس از محاسبه متغیرها، با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی و استنباطی، متغیرهای پژوهش تجزیه و تحلیل شده و فرضیات مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آزمون فرضیات گزارش می شود و در نهایت اهداف پژوهش پوشش داده میشود.
3-3 جامعه‌ی آماري
جامعه آماري اين پژوهش بانك ملي ايران است بدين گونه كه اطلاعات كل بانك در سال‌های 1387 تا1391 جمع‌آوری‌شده است. روش نمونهگیری با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت محاسبه گردید.

3-4 روش و ابزار گردآوري اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی پژوهش شامل مبانی نظری، پیشینه و سوابق پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای از قبیل مطالعه پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکترا، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی و همچنین بخشی از طریق جستجو در اینترنت و مراجعه به مراکز علمی و دانشگاهی بدست آمده است. در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی و آزمون فرضیهها با استفاده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردیده است.
شیوه‌ی گردآوري داده‌ها توصيفي از نوع اثباتي است درروش تحقيق توصيفي هدف توصيف كردن و شرايط يا پدیده‌های موردبررسی است و روشي اثباتي به‌عنوان يكي از زير بخش‌های روش تحقيق توصيفي با استناد به اسناد و مدارك موجود به تحليل و تبيين متغيرهاي تحقيق می‌پردازد و سعي در بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق و اثبات يا عدم اثبات همبستگي بين آن‌ها می‌باشد.
در اين تحقيق با استفاده از روش اثباتي، اطلاعات موردنیاز از واحدهاي مختلف بانك بر اساس اسناد و مدارك جمع‌آوری‌شده از اداره حسابداری کل بودجه تهران و با قرار دادن آن‌ها در فرمول‌های مالي، تركيبات مدنظر محاسبه گرديده است. مباني نظري و تئوريك تحقيق، به‌صورت کتابخانه‌ای و با استفاده، از كتب و مقالات فارسي و خارجي جمع‌آوری‌شده و اطلاعات لازم براي آزمون فرضیه‌های تحقيق از منابع مختلف ازجمله سايت سایت بانک ملی ،سايت پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران ،سايت مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي و…استخراج‌شده كه پس از انتقال به صفحه گسترده Excel مورد پردازش قرارگرفته است.
3-5 روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
در مطالعه حاضر روش برآورد مدل براساس دادههای تلفیقی است. این روش تلفیقی از اطلاعات سریزمانی(1387-1391) و دادههای مقطعی (90 بانک ملی) میباشد. تمامی ارقام محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال میباشد. برنامهی نرمافزاری مورد استفاده در این پژوهش، برنامه نرمافزاری Eviws8 میباشد. با توجه به اينكه داده‌های مورداستفاده در تحليل از داده‌های مستند بانك ملي ايران بوده است، درنتیجه داده از پايايي و اعتبار لازم جهت تجزیه‌وتحلیل برخوردار بوده است.
3-5-1 دادههای پانل (دادههای تابلویی)
برنامهی نرمافزاری مورد استفاده در این پژوهش، برنامه نرمافزاری Eviwse8 میباشد. مدلهای اقتصادی از نظر استفاده از دادههای آماری و زمان انجام به سه بخش تقسیم میشوند، در برخی از آنها برای برآورد مدل، از اطلاعات سری زمانی استفاده میشود. در مدلهای مبتنی برسریهای زمانی، مقدار متغیرهای مختلف مدل، تابعی از زمان هستند. بعضی دیگر از مدلها براساس دادههای مقطعی برآورد میشوند. در مدلهای مبتنی بر دادههای مقطعی، زمان به هیچ عنوان نقشی نداشته و مقدار متغیرهای مختلف مدل تابعی از مقاطع مختلف است. در برخی از مطالعات طراحی مدلهایی که صرفا مبتنی بر آمارهای سری زمانی و یا مقطعی است، فروض ضمنی محدود کنندهای برنتایج حاصل، تحمیل میکند و منجر به کاهش اعتبار نتایج به دست آمده از مدل میشود.

3-5-2 روشهای تخمین مدلهای ادغام شده
برآورد روابطي كه در آنها از دادههاي تركيبي(کمی و کیفی) (سري زماني، مقطعي) استفاده ميشود، غالبا با پيچيدگيهايي مواجه است. در مدلهای پانل، بعضی از متغیرها بین واحدهای مقطعی و یا طی زمان تغییر میکنند. آنچهکه به طور کلی در مدلهای پانل مطرح میگردد، وجود p واحد مجزا است که با شاخص i از 1 تا p شمارهگذاری میشود؛ همچنین mدوره زمانی متوالی که با شاخص t از 1 تاm شمارهگذاری میشوند وجود دارد که مجموع n= pm مشاهده موجود خواهد بود.