دانلود پایان نامه

همانطور که مشاهده می شود، بازده دشارژ باتری در SOC های پايين کاهش می يابد و بازده شارژ باتری در ناحيه SOC بالا کاهش می يابد. بهرحال باتری بايد در سطوح توان پايين هم در حالت شارژ و هم در حالت دشارژ برای بازده بالا کار کند.
5-1-3-1) مدل خودرو[13]
مدل خودرو بصورت يک نقطه جرمی بصورت رابطه(39-1) مدل می شود :

که Vvسرعت خودرو، Twh گشتاور خالص چرخها که از خط رانشی و ترمز هيدروليکی ناشی می شود. Rd شعاع ديناميکی چرخها، Bwh ضريب اصطکاک ويسکوزيته، Fr و Fa نيروهای مقاومتی غلطشی و آيروديناميک می باشد. Mr=Mv+Jr/rd2 جرم موثر خودرو و Jr مقدار اينرسی معادل اجزاء چرخشی خودرو می باشد.
2-3-1)بهينه سازی براساس برنامه ريزی پويا[13و12و11]
برنامه ريزی ديناميکی به عنوان ابزاری قوی برای حل مسائل بهينه سازی ديناميکی کلی می باشد. مزيت مهم آن در نظر گرفتن قيدها و غير خطی ها در حل مسئله و بدست آوردن يک جواب بهينه سراسری می باشد. برنامه ريزی پويا براساس قائده بهينگی بلمن می باشد[14 و 15و 16]
براساس قائده بهينگی بلمن ، مسئله کنترل بهينه برای يک مرحله از مسئله برنامه ريزی ديناميکی، ابتدا حل می شود. بنابراين ابتدا مسئله بهينه سازی کلی به مجموعه ای از مسائل بهينه سازی ساده تقسيم می شود که بصورت روابط (40-1) و (41-1) می باشد:
در مرحله N-1 :
(40-1)
برای 0(k(41-1)
در معادلات فوق مقدار بهينه تابع در حالت x(k) با شروع در زمان k می باشد.
معادله بازگشتی فوق بصورت پسخور برای پيدا کردن جواب بهينه حل می شود. با توجه به خاصيّت غير خطّی خودرو هايبريد ، حل مسئله برنامه ريزی ديناميکی بصورت تحليلی غير ممکن می باشد بنابراين بايد ساده سازيهايی در اين زمينه انجام داد. يک روش برای حل مسئله فوق استفاده از مقدار دهی و ميانيابی مسئله می باشد. برای فضای حالت پيوسته و فضای کنترل ، مقادير کنترل و حالتها ابتدا گسسته می شوند. اگر حالت بعدی x(k+1) بصورت دقيق روی يک مقدار کوانتيزه شده قرار نگيرد، سپس مقدار در معادله (41-1) و G(x(N)) در معادله (40-1) بايد از طريق درون يابی خطی مشخص شوند.
جدا از استفاده از يک مدل ساده شده و فضای جستجوی کوانتيزه شده ، افق زمانی بلند باعث می شود تا الگوريتم فوق از لحاظ محاسباتی پر حجم شود. برای سادگی از دو روش برای سرعت دهی به فرآيند شبيه سازی استفاده شده است. ابتدا براساس پروفايل سرعت ناشی از سيکل رانشی ، گشتاورمورد نياز برای چرخها با حل معکوس معادله (39-1) بدست می آيد. سرعت مورد نياز چرخها با اعمال گشتاور چرخ به معادله خودرو که شامل ديناميک چرخ و لغزش می باشد ، می توان بدست آورد. بنابراين مدل خودرو را می توان با مجموعه ای از نقاط کار محدود برحسب پارامترهای گشتاور و سرعت موردنياز چرخها مدل کرد. روش دوم استفاده از جدولهای از پيش ساخته برای حالتها و تابع هزينه لحظه ای جديد به عنوان تابعی از حالتهای کوانتيزه شده، وروديهای کنترل و نقاط کار می باشد.
3-3-1) نتايج شبيه سازی[3و13]
نتايج شبيه سازی برای دو حالت در نظر گرفته شده است . ابتدا بهينه سازی تنها وقتی که مصرف سوخت در نظر گرفته شود، انجام می گيرد. سپس بهينه سازی با در نظر گرفتن آلودگی و مصرف سوخت انجام می شود.
1-3-3-1) نتايج شبيه سازی با در نظر گرفتن مصرف سوخت:
در اين حالت با توجه به معادله(33-1) (=0,(=0 در نظر گرفته می شود. نتايج شبيه سازی روی سيکل رانشی UDDSHDV بدست آمده است. در اين حالت مقدار اوليه حالت شارژ باتری 0.57 در نظر گرفته شده است. مقدار ضريب وزنی (=5(106 برای اينکه در انتهای سيکل حالت شارژ باتری به مقدار اوليه خود برسد، انتخاب می شود. نتايج شبيه سازی در شکل (23-1) نشان داده می شود.

شکل(23-1) نتايج شبيه سازی با در نظر گرفتن مصرف سوخت