دانلود پایان نامه

براساس فرضيات فوق مد های عملکردی در خودرو بصورت زير تعريف می شود:
1-1-1-1) مد رانشی توسط موتور الکتريکی:
اگر سرعت خودرو از يک مقدار آستانه که متناسب با کمترين سرعت موتور احتراقی می باشد، کمتر باشد در اين حالت موتور الکتريکی به تنهايی در رانش خودرو نقش دارد. بنابراين Le=0 بوده و فرمان گشتاور از کنترل کننده خودرو به کنترل کننده موتور الکتريکی بصورت رابطه (6-1) می باشد:
(6-1)
2-1-1-1) مد رانشی توسط موتور احتراقی:
اگر گشتاور مورد نياز Ma(Memax و SOC(SOCmax باشد در اين حالت موتور احتراقی تنها در رانش خودرو نقش دارد. بنابراين Lm=0 بوده و فرمان گشتاور از کنترل کننده خودرو به کنترل کننده موتور احتراقی بصورت رابطه (7-1) می باشد:
(7-1)
3-1-1-1) مدرانشی هايبريد:
اگر سرعت خودرو از سرعت آستانه بيشتر باشد و گشتاور درخواستی از ماکزيمم گشتاور موتور الکتريکی باشد، در اين حالت موتورالکتريکی بايد درگير شود و موتور احتراقی بايد با دريچه سوخت کاملاٌ باز کار کند (Le=1). در اين حالت فرمان گشتاور موتور الکتريکی بصورت رابطه (8-1) می باشد:
(8-1)
4-1-1-1) مد شارژ باتريها:
در حالتي که گشتاور درخواستی Ma کمتر از ماکزيمم گشتاور موتور احتراقی در سرعت ( باشد، و حالت شارژ باتريها کمتر از مقدار مينيمم مجاز باشد، موتور احتراقی بايد گشتاور اضافی را برای شارژ باتريها توسط موتور الکتريکی (ژنراتور) فراهم نمايد. در اين حالت فرمانهای گشتاور مربوط به موتور الکتريکی و موتور احتراقی بصورت رابطه (9-1) می باشد:
(9-1)
Lm نمايانگر اين است که موتور الکتريکی در اين حالت به صورت ژنراتور عمل می کند.
2-1-1) مد ترمزی:
فرض کنيد که Lb کسری از گشتاور ترمزی محدود شده با لغزش باشد که در واقع سيگنال مربوط به پدال ترمز می باشد. وقتی که پدال ترمز بصورت کامل فشرده باشد، Lb=1 و هنگامی که کاملاٌ آزاد باشد Lb=0 خواهد بود. بنابراين گشتاور ترمزی ايجاد شده از طريق پدال ترمز بصورت رابطه (10-1) می باشد:
(10-1) Mb=Lb*Mbmax
Mbmax ماکزيمم گشتاور ترمزی محدود شده با لغزش می باشد.
در اين حالت گشتاور توليدی از طريق بازيافت Mbm بوده و بصورت معادله رابطه (11-1) بيان می شود:
(11-1) Mbm=Lm*Mbmmax(()
Mbmmax (() ماکزيمم ظرفيت بازيافت انرژی ترمزی که تابعی از سرعت موتور می باشد.