دانلود پایان نامه

 

احساس رفتار عادلانه یا ناعادلانه یا به عبارت بهتر احساس رضایت یا نارضایتی از سازمان را درک می کند( لوتانس، 2002؛ بجورک و همکاران[3]، 2007؛ چن[4]، 2007).

 

2-11-3-نظریه انتظار وروم[5]:

          وروم(1964) اظهار می کند که مردم به شغل های مختلفی که در اختیار آنان می باشد، می نگرند( مانند برسرکار آمدن در برابر نیامدن بر سر کار) و به انتخاب قسمتی می پردازند که به

[1] .Spillorer Model

[2] .Maslow

[3] .Luthans, Bjork and et al

[4].Chen

[5] .Vroom

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

دسته بندی : پایان نامه حقوق