دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشاورزی و شیمیایی

تصوير 8-2– فرم غیر جنسی آسپرژیلوس فلاووس (اقتباس از کتاب سلسله قارچ ها .خداپرست )
در روشی که دو ردیفی (biseriate) نام دارد. یک لویه سلولی بنام متولا (Metulae) روی سطح وزیکول تولید می شود و اغلب کاملا آن را می پوشاند. سلول های کنیدزایی واقعی یا فیالیدها از متولا بوجود آمده و کنیدی ها را تولید می کنند. در فرم یک ردیفه (uniseriate)، متولا وجود ندارد و فیالیدها مستقیما از وزیکول بوجود می آیند. همچنان که فیالیدهای آسپرژیلوس به بلوغ می رسند آن ها شروع به تشکیل کنیدی ها در زنجیرهای بازیتپال (جوانترین در پایه) می کنند. همچنان که توسط هنبرت و ساتون (1994) مطالعه شده است توسعه کنیدی هلوبلاستيک است و تشکیل دیواره در رابطه با سلول کنیدیوم زا از نوع آنتروژنوس می باشد و کنیدی به صورت یک برآمدگی کروی و دیوار دار از نوک فیالید توسعه می یابد. هسته فیالید به روش میتوزی تقسیم شده و یکی از هسته های حاصل بداخل کنیدی در حال تشکیل می رود. آنگاه برای محدود کردن کنیدی از فیالید در گردن فیالید یک دیوارعرضی بوجود می آید. همچنان که کنیدی بالغ می شود، کنیدی دیگری در زیر آن تشکیل شده و آن را به طرف بیرون فشار می دهد. محل کنیدیی زایی درون گردن فیالید ثابت باقی می ماند، لذا دراز شدگی کمی در فیالید وجود دارد. بدلیل این که دیواری کنیدی های مجاور هم به طور فیزیکی مرتبط باقی می ماند.
از آن جایی که کنیدی ها و کنیدیوفورها به فراوانی تولید می شود، رنگ آن ها مربوط به اکثریت کنیدی های کلنی است که آن ها را می پوشاند. کلنی های آسپرژیلوس به نظر می رسد سیاه، قهوه ای، زرد، سبز و غیره باشد. تولید رنگ دانه در آسپرژیلوس شدیدا تحت تاثیر وجود یا فقدان مقادیر کوچکی از عناصر کمینه1 است. این قارچ ها به قدری حساس هستند که گونه A.niger برای کشف مس در خاک ها و همچنین سایر موارد در مقادیری که خیلی کوچک هستند تا توسط بسیاری از روش های شیمیایی کشف شوند، به کار می روند. مولدر (1938) تعیین کرد که 5/2 نانو گرم. یعنی (9-10*5/2گرم) از مس برای ایجاد حداکثر شدت رنگ در این موجود کافی است. زمانیکه محتوی مس از این مقدار پائین آمد، رنگ کنیدی ها متناسبا روشن تر می شود و تقریبا در فقدان کامل مس کنیدی هایی که به طور طبیعی قهوه ای سیاه تا تیره هستند، زرد رنگ به نظر می رسند. علاوه بر تولید تعداد بسیار زیاد کنیدی های پخش شونده با هوا، بعضی گونه ها سختینه هم تولید می کنند. سختینه ها مشکل خاصی در کشاورزی هستند و به بقای گونه های تولید کننده زهرابه قارچی جنسAspergillus کمک می کنند. تعدادي از گونه های مهم جنس آسپرژیلوس بشرح زیر :
Aspergillus Flavus ، Niger.A ، A. Parasiticus، A.Fumigatus، Nidulans.A مي باشند.
طبقه بندی قارچ های حقیقی
در آخرین مقاله ارائه شده توسط هیبت و همکاران ( Hibbett et al.2007)، برای قارچ های حقیقی در سطوح بالا 7 شاخه، 10 زیر شاخه، 35 رده، 13 زیر رده و 128 راسته معرفی شده است. در این مقاله از نتایج مطالعات محققین مختلف استفاده شده است که حاصل توالی یابی ژن های مختلف می باشد.
این ژن ها شامل :Lsu، Ssu، Itsregion، 5.8s، a-Tubulin،B-Tubulin ، Actin،Histo H3، Calmodulin، Elongation factor 1-alpha (tef1)،rpb1 ،rpb2 ، MT-ssu، MT-lsu می باشد.
این دیاگرام بر اساس معرفی شاخه آسکومیکوتا ترسیم شده است
Phylum Kindum
Archaea 1.Prokaryote
Eubacteria
Animale 2.Animale
Plantae 3.Plantae
Protozoa 4.Protozoa
Chromista 5.Chromista
Chytridiomycota Fungi 6.Fungi
Zygomycota
Ascomycota
Basidiomycota
Microsporidia
Blastocladiomycota
Glomeromycota
Stramenopile 7.Stramenopile