نوامبر 28, 2020

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

آن چیز که كه در روند خصوصي سازي صنعت بيمه كشور مهم به نظر مي رسد شناخت ظرفيتهاي بالقوه بيمه اي كشور می باشد. همچنين در كنار اين مهم بررسي تجارت كشورهايي با ساختار اقتصادي مشابه در امر خصوصي سازي بي تأثير نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصي سازي در ادبيات جديد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته می باشد اما اقتصاددانان و مراجع ذينفع تعاريف گوناگوني از آنها ارائه مي دهند كه در ادامه به طور مختصر به برخي از آن تعاريف اشاره مي گردد.

بيس لي وليتل چايلد خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي صنايع از طريق افزايش تأثیر نيروهاي بازار مي داند البته در صورتي كه حداقل 50 همچنين در دو ديكشنري اقتصادي اكسفورد و مك ميلان تعاريف مختلفي براي خصوصي سازي ذكر شده: ديكشنري اكسفورد خصوصي سازي را انتقال مالكيت و كنترل دارايي ها و يا مديريت آنها كه قبلاً در اختيار بخش دولتي بوده به بخش خصوصي مي داند بطوريكه آن اموال مي تواند متعلق به دولت مركزي و يا مراكز دولت منطقه اي باشد.

ديكشنري اقتصادي مك ميلان خصوصي سازي را طيف وسيعي از سياستها از قبيل فروش اموال دولتي تا واگذاري خدمات بخش عمومي مانند جمع آوري زباله به بخش خصوصي اطلاق مي كند.

با در نظر داشتن تعريف فوق مي توان فهميد كه از ديدگاه هر دانشمند خصوصي سازي جنبه‌هاي متفاوتي را شامل مي گردد؛ اما آن چیز که كه در كل از خصوصي سازي قابل برداشت می باشد، خصوصي سازي در واقع كوچك كردن تأثیر دولت در اقتصاد و گرايش و حركت به سوي اقتصاد و بازار می باشد به بيان ديگر واجد شرايط بازداري كردن و باز کردن درهاي يك مؤسسه اقتصادي عمومي به روي نيروهاي بازاري می باشد. فرآيند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه اي به سياستهاي كلي دولت و مقررات زدايي و ايجاد زمينه هاي آزادسازي مربوط می باشد.

نوشته ای دیگر :
منابع تحقیق درموردکارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی