دانلود پایان نامه
بر حسب روش، تحقیق حاضر تحقيق تجربي يا آزمايشي است. تحقيق تجربي يا آزمايشي ، يكي از دقيق‌ترين و كارآمدترين روشهاي تحقيق است كه براي آزمون فرضيه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد هدف اين تحقيق بررسي تأثير محركها, روشها و يا شرايط خاص محيطي بر روي يك گروه آزمودني مي‌باشد. از خصوصيات روش تجربي اين است كه ضمن دستكاري يا مداخله در متغيرها و كنترل شرايط، نتايج به دست آمده را در مورد گروهي كه با انتساب تصادفي انتخاب شده‌اند، مورد مشاهده قرار مي‌دهد. در اين روش، پژوهشگر به منظور كشف روابط علت و معلولي ، يك يا چند گروه را به عنوان گروه تجربي تحت شرايط خاص (متغير مستقل) قرار مي‌دهد و نتايج را (متغير وابسته) با گروه و يا گروههاي گواه كه تحت چنان شرايطي نبوده‌اند, مقايسه مي‌كند.
در این مطالعه با توجه به مدل تحقیق از روش تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون ، برای تجزیه و تحلیل داده ها ی گردآوری شده استفاده خواهد شد.
3-3. مدل تحقیق
این مدل از ترکیب چند مدل پیشنهادی در مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر بین المللی که به تعدادی از آنها در بخش پیشینه تجربی تحقیق اشاره شده است ، حاصل شده است. از جمله مدل هایی که جهت طرح مدل پژوهشی این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است می توان به مدل ارائه شده توسط نیکولاس فرانک و کریستین لوج (2005) و همچنین مدل پژوهشی یزدان مرادی (1387) اشاره نمود.
این چارچوب تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر نگرش کارآفرینانه را از طریق متغیر واسطه ویژگیهای فردی (ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی) مورد بررسی قرار می دهد.
نگرش کارآفرینانه
آموزشهای فنی و حرفه ای
ریسک پذیری
مرکز کنترل درونی
ویژگیهای فردی
نمودار 1-3: مدل تحقیق
منبع: یافته های تحقیق
4-3. فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اصلی
آموزشهای فنی و حرفه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر نگرش کارآفرینانه دارد.
ب) فرضیه های فرعی
آموزشهای فنی و حرفه ای، تاثیر مثبت و معنی داری بر ویژگی فردی دارد.
ویژگی فردی تاثیر مثبت و معنی داری بر نگرش کارآفرینانه دارد.
5-3. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-5-3. آموزشهای فنی و حرفه ای
متغیر مستقل در این تحقیق آموزشهای فنی و حرفه ای است. آموزش های فنی و حرفه ای به فعالیت هایی اطلاق می شود که افراد را برای احراز شغل و حرفه آماده می سازد یا کارایی و توانایی صاحبان مشاغل را در انجام فنون و حرفه ارتقا می دهد.
2-5-3. نگرشهای کارآفرینانه
متغیر وابسته در این تحقیق نگرشهای کارآفرینانه است که تمایل فرد به بروز رفتار کارآفرینانه در یک کسب و کار مستقل یا سازمانی را نشان می دهد که برای سنجش آن از پرسشنامهEAOS استفاده خواهد شد. برای سنجش نگرش کارآفرینانه از آزمون نگرش کارآفرینی استفاده شده است. متغیر نگرش کارآفرینانه دارای سه بعد شناختی، عاطفی، رفتاری می باشد که هر یک مشتمل بر 4 گویه توفیق طلبی، استقلال طلبی، اعتماد به نفس و خلاقیت و نوآوری می باشند.
شناختی
توفیق طلبی
استقلال طلبی