دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعریف تعهد سازمانی و مدیریت بازرگانی

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی
1-7-1) متغیر وابسته: عملکرد کارکنان
عملکرد كاركنان عبارت است از آنچه شخص انجام می دهد و قابل مشاهده است و شامل آن دسته از فعالیتهایی است که در ارتباط با اهداف از قبل تعیین شده سازمان است و می توان آنها را درحوزه فعالیت هر فرد اندازه گیری کرد (Varela et al, 2010: 407,426). عملکرد كاركنان در واقع کمیت و کیفیت وظایف انجام شده توسط یک فرد یا گروه در کار محوله جهت کسب اهداف سازمانی است (گرجی،صيامي، شاماني، 1389: 83-75 ).
تعریف عملیاتی عملکرد کارکنان:
عملکرد کارکنان با استفاده از پرسشنامه ی پاترسون بررسي می شود. این پرسشنامه شامل 15 سوال درخصوص نحوه ی انجام وظایف کارکنان می باشد و میزان عملکرد آنها را اندازه گیری می نماید. شاخص های عملکرد دراین پرسشنامه عبارتند از: رعایت انضباط و مقررات اداری،احساس مسئولیت، کارصادقانه ، افزایش معلومات شغلی، رعایت حال همکاران، حفظ اسرار شغلی و… .
تعریف عملیاتی: منظور از عملکرد کارکنان در این پرسش نامه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 25 الی 39 پرسش نامه(بخش سوم پرسشنامه) عملکرد کارکنان.
1-7-2) تعهد سازمانی به عنوان متغیرمستقل تحقیق:
تعریف مفهومی
در تعریف تعهد سازمانی می توان گفت تعهد سازمانی یک نگرش شغلی است و عبارت است از حالتی که فرد اهداف سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت سازمان بماند (رابینز، 1387).
تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان را به سازمان نشان می دهد. از نظر آلن و ماير تعهد سازمانی دارای سه بعد می باشد: عاطفی، هنجاری ومستمر. کارکنان درسازمان می‌مانند چون احساس می کنند که می خواهند در سازمان بمانند یا نیاز دارند درسازمان بمانند و درنهایت احساس می کنند که بایستی درسازمان بمانند(Markovits & et al,2007: 77,99 ).
تعریف عملیاتی
منظور از تعهد سازمانی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 24-1 پرسش نامه تعهد سازمانی است.
تعهد عاطفی :
تعریف مفهومی: آلن و مایر، تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می دانند) آلن و مایر، 1990).
تعریف عملیاتی: منظور از تعهد عاطفی در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 الی 8 پرسش نامه تعهد سازمانی است. شاخص های تعهد عاطفی در این پرسشنامه عبارتند از: طی کردن دوران خدمت در شرکت، لذت تعریف شرکت در خارج از آن، شریک مشکلات شرکت بودن، عدم دلبستگی به شرکتهای دیگر و دارا بودن معنی و مفهوم شخصی شرکت و …
تعهد مستمر :
تعریف مفهومی: تعهد مستمر تعهدی است که مبتنی بر هزینه های ناشی از ترک سازمان توسط افراد می باشد در این رابطه هر چه سرمایه گذاری کارکنان بیشتر باشد احتمال ترک خدمت توسط آنها کمتر است. به عبارتی دیگر با صرف وقت، عمر و تلاش، بیشتر افراد به راحتی حاضر به ترک خدمت نمی شوند و ضرورتا و بر اساس نیاز به کار خویش ادامه می دهند( آلن و مایر، 1990).
تعریف عملیاتی: منظور از تعهد مستمر در این پرسش نامه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات سوالات 9 الی 15 پرسش نامه تعهد سازمانی است. شاخص های تعهد مستمر در این پرسشنامه عبارتند از: دشوار بودن ترک محل کار، گسیخته شدن زندگی در صورت ترک شرکت، پرهزینه و زیانبار بودن ترک شرکت و احساس احتمال کمتر پیدا کردن کار و… .
تعهد هنجاری :
تعریف مفهومی: سومین بعدِ تعهد سازمانی، تعهد هنجاری است که نشان دهنده نوعی احساس تکلیف برای ادامه ی همکاری با سازمان است، افرادی که دارای سطح بالایی از تعهد هنجاری هستند، احساس می کنند که مجبورند در سازمان باقی بمانند. تعهد هنجاری تعهدی است که، افراد بر طبق آن ادامه‌خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه و مسئولیت خود می دانند تا بدین وسیله دین خود را نسبت به سازمان اداء نمایند( آلن و مایر، 1990).
تعریف عملیاتی: منظور از تعهد هنجاری در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 16 الی 24 پرسش نامه تعهد سازمانی است. شاخص های تعهد هنجاری در این پرسشنامه عبارتند از: عدم امکان وجود تامین منافع در شرکت دیگر، تغییر محل کار بصورت مداوم توسط مردم، عدم اعتقاد به وفاداری شخص به ماندن همیشه در شرکت، عدم غیر اخلاقی بودن تغییر محل کار، اعتقاد به مهم بودن وفاداری و ملزم به ماندن در شرکت و …
1-8) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی – پژوهش حاضر حوزه مدیریت بازرگانی بوده که در این تحقیق به مبحث ارتباط بین ابعاد تعهد سازماني و تأثیر آن بر عملكرد كاركنان پرداخته می شود.
قلمرو زمانی – تحقیق حاضر در محدوده زماني بهار سال 93 لغايت زمستان سال 1393 صورت گرفته است.
قلمرو مکانی – قلمرو مکانی اين پژوهش شركت هاي بيمه استان گیلان (بيمه ايران- دانا- آسيا)می باشد.