دانلود پایان نامه

چهار عامل سبک مدیریت،محتوای دروس،نظام اداری- مالی و عملکرد کارکنان دانشگاه به ترتیب به عنوان مهمترین موانع درون دانشگاهی نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان به حساب می آیند.
1387
مرادی
نگرشهای کارافرینانه دانشجویان و موانع آن، ماهنامه کار و جامعه
21
سطح نگرش کارآفرینانه ، ابعاد چهار گانه آن (توفیق طلبی، مرکز کنترل درونی ،خلاقیت و رهبری) و اجزا سه گانه آن(عاطفی، شناختی و رفتاری)، در دانش آموزان بالاتر از سطح متوسط است. همچنین پژوهش وی نشان داد که بین دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر اختلاف معنی داری به لحاظ نگرش کارآفرینانه وجود ندارد، با این که در همه ابعاد و اجزا نگرش کارآفرینانه دانش آموزان پسر میانگین نمرات بالاتری داشتند اند این تفاوت تنها در بعد مرکز کنترل درونی و جز رفتاری معنی دار بوده است.همچنین نگرش کارآفرینانه دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی به استثنای جز عاطفی با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشته است ، با این حال تنها جز رفتاری نگرش کارآفرینانه در دانش آموزان هنرستانی از دانش آموزان دبیرستانی بالاتر بوده و در سایر ابعاد و اجزا نگرش کارآفرینانه دانش آموزان دبیرستانی میانگین نمرات بالاتری داشته اند. همچنین طبق تحقیق وی تفاوت معناداری در بین نگرش کارآفرینانه دانش آموزانی که پدران خوداشتغال داشتند با دانش آموزانی که پدران کارمند داشتند وجود نداشت.
1389
لشکری
شناسایی عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع دوم و سوم متوسطه منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران
22
قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود، اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تر بوده است و همچنین آموزشهای دانشگاهی در پرورش ویژگیهای کارآفرینی در دانشجویان موثر نبوده است.
1384
لیاقت دار
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
23
ریسک پذیری این دانشجویان متوسط به بالا می باشد و از نقطه نظر جنسیت ، این مقاله نشان می دهد که ریسک پذیری دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر است، همچنین نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که طبقه اجتماعی در ریسک پذیری دانشجویان تاثیری ندارد.
1388
ناهیدالملوک محمودی
بررسی عوامل موثر بر ریسک پذیری دانشجویان
24
وی به بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، مخاطره پذیری، خلاقیت و عزت نفس با کارآفرینی دانشجویان پرداخته و متوجه شده است که رابطه معناداری بین آنها وجود دارد.
1381
برومند نسب
بررسی رابطه ساده و چندگانه وضعیت اجتماعی و اقتصادی،انگیزه پیشرفت،مخاطره‌پذیری، جایگاه مهارت،خلاقیت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
25
کارآفرینان موفق دارای منبع کنترل درونی هستند ، یعنی موفقیت خود را به عواملی چون تلاش، کوشش و توانایی های فردی خود نسبت می دهند.