دانلود پایان نامه
در مورد پایایی مقیاس، در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در مرکز بین المللی این سازمان صورت گرفته، ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا 89/0 برای خرده مقیاس های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است (نصیری و رضویه، 1385؛ به نقل از رحیمی و خیر، 1388). در ایران نیز نصیری (1385) برای بررسی پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی (با فاصله سه هفته ای)، تصنیفی و آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب 70/0 جهت بعد سلامت جسمی،77/0 بعد سلامت روان، 65/0 بعد روابط اجتماعی و 77/0 بعد محیط زندگی، بیانگر پایایی مطلوب مقیاس می باشند.
برای نرم کردن پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی در جامعه کوکان عادی و استثنایی کرمانشاه ابتدا به انتخاب مدارس عادی و استثنایی شهر پرداخته شد. در مرحله بعد از مدارس عادی 3 مدرسه و از مدارس استثنایی 3 مدرسه (در کل 6 مدرسه) به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد از هر مدرسه 5 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شدند (در کل 15 نفر دانش آموز عادی و 15 نفر دانش آموز استثنایی). بعد از هماهنگی های لازم با اولیای دانش آموزان هماهنگی های لازم به عمل آمد و پرسشنامه کیفیت زندگی دانش آموزان عادی و استثنایی توسط مادران آن ها تکمیل گردید.
از طریق آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی و ابعاد آن برای ارزیابی کیفیت زندگی کودکان اشتثنایی و عادی که اطلاعات از طریق مصاحبه با مادران آن ها بدست آمد، به صورت زیر برآورد گردید. پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی به صورت کل (87/.) و پایایی ابعاد آن نیز عبارت بود از بعد جسمی (67/.) ، بعد روان شناختی (61/.)، بعد روابط انسانی (76/.) و بعد محیطی (64/.).
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
تعاریف نظری:
کیفیت زندگی: کیفیت زندگی به معنی درک افراد از موقعیتشان در زندگی تعریف شده است و شامل چهار بعد رضایت مندی از زندگی، کفایت و سود مندی، استقلال و تعلق اجتماعی است (واتسون و کیت،2002)
دانش آموز: دانش‌آموز کسی است که در هر کدام از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان و پیش دانشگاهی تحصیل می نمایند (سالنامه آماری آموزش و پرورش ، 1391).
دانش آموز استثنایی: دانش آموزی است كه از نظر یادگيری، ارتباطی، حسی ( بينایی، شنوایی)، جسمانی و رفتاری به طور قابل ملاحظه‌ای آسيب دیده باشد و مشكلات آموزشی و رشدی او كه به وسيله‌ی آزمون ها مشخص شده است، در حدی است كه مانع یادگيری شده و بر عملكرد آموزشی او اثر نامطلوب می گذارد. این دانش آموز برای این كه بتواند از آموزش و پرورش بهره ببرد نيازمند تغييراتی در محيط، منابع، برنامه‌های آموزشی ، پرورشی و دریافت خدمات توان بخشی است و برابر مقررات در یكی از دوره‌های تحصيلی‌استثنایی و یا عادی به تحصيل اشتغال دارد(سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 1391).
دانش آموزان عادی: فردی است که در محدودۀ سنی 6 تا 20 سال قرار می گیرد و به تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی در مراکز آموزشی عادی کشور مشغول می باشد(سالنامه آماری آموزش و پرورش ، 1391).
تعاریف عملیاتی:
کیفیت زندگی: میزان نمره ای است که هر کدام از آزمودنی ها (عادی و استثنایی)در مقیاس کوتاه شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی کسب می کند، که به چهار قسمت سلامت جسمی، سلامت روان، روابط با دیگران و محیط زندگی تقسیم شده است.
دانش‌آموز: در این پژوهش منظور از دانش آموز کسی است که در مدارس عادی و استثنایی شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل می‌باشد.
دانش آموزان: پسرانی هستند که در مدارس سطح شهر کرمانشاه در مقطع دبیرستان به تحصیل می پردازند.
دانش آموزان استثنایی: پسرانی که در مدارس استثنایی در مقاطع مختلف با توجه به سن آن‌ها (همتا شدن با گروه دانش‌آموزان عادی)در سطح شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل می‌باشندو هر کدام از اختلال های هفت گانه مطرح در این پژوهش که عبارتند از دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی، دانش‌آموزان نابینا و نیمه بینا، دانش‌آموزان ناشنوا و نیمه شنوا، دانش‌آموزان دارای اختلال رفتاری – هيجانی، دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری، دانش‌آموزان دارای اختلالات جسمی-حرکتی و دانش‌آموزان دانش‌آموزان چند معلولیتی، مبتلا می باشند
دانش آموزان عادی: پسرانی هستند که در مدارس عادی سطح شهر کرمانشاه تحصیل می کنند.
روش های تجزيه و تحليل اطلاعات
از روش هاي آمار توصيفي از جمله فراواني، ميانگين، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. و همچنین از روش آمار استنباطي آزمون لوین و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول از آمار توصيفي جهت توصیف ویژگی های آزمودنی هل از جداول فراوانی و نمودار استفاده شده است. بخش دوم تحليل داده ها مبتني بر استنباط آماري صورت گرفته است. در اين پژوهش، تحليل ها به وسيله نرم‏افزار (SPSS) انجام گرفته است و باتوجه به ماهيت سئوالات پژوهش از آزمون های لوین و t گروه های مستقل استفاده شده است.
الف) توصیف داده ها