دانلود پایان نامه

در ارزیابی کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی باید نیازمندی‌های خاص این گروه به حساب آورده شود که شامل مشکل در عملکردهای شناختی و نیاز به حمایت و خدماتی که زندگی آنان را در اجتماع، موسسه و یا مرکز نگهداری جهت می دهد، می شود (اسچالاک،2004).
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی در برگیرنده ادراک فرد از موقعیت خود در زندگی و در ساختار نظام فرهنگی- ارزشی ای که در آن زندگی می کند، می باشد. پس می توان کیفیت زندگی را ساختاری چند وجهی دانست که نه تنها از عوامل فردی بلکه از ویژگی های محیطی که فرد در آن قرار دارد، نیز متاثر می شود.
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
هدف اصلی تحقیق کسب شناخت در مورد کیفیت زندگی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال 1393-94 است.
اهداف اختصاصی:
شناخت سلامت جسمی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
شناخت سلامت روان دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
شناخت روابط با دیگران دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
شناخت محیط زندگی دانش آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
شناخت امکانات آموزشی و اجتماعی دانش‌آموزان پسر استثنایی و عادی شهر کرمانشاه و تعیین تفاوت بین آن ها.
اهمیت و ضرورت موضوع:
پذیرفتن این اصل که هر انسان فارغ از رنگ، نژاد، ملیت و نوع کم توانی حق مسلم دارد که از موهبت های خدادی بهره مند شود، ضرورت توجه و تاکید بر آموزش و برخوردار بودن از امکانات مختلف جهت ارتقاء کیفیت زندگی بیش از پیش مورد تأکید قرار می گیرد (شفیع آبادی، 1382؛ 2). انسان دارای کم توانی دارای تمام نیازها و امیدهای یک فرد عادی است و می خواهد تمام مایحتاجش برآورده شود و به شدت خواهان استقلال است و هیچ گاه دوست ندارد دیگران با او رفتاری ترحم آمیز داشته باشند.
با این حال افراد استثنایی نسبت به افراد عادی، نیازهای ویژه ای دارد. محاسبه نیازهای ویژه افراد استثنایی چندان ساده نیست. معمولاً این کار به یک مطالعه بسیار دقیق نیاز دارد. تغییرات ایجاد شده در الگوی بیماری ها که از یک سو کاهشی از میزان بیماری های عفونی و مزمن و از سوی دیگر افزایش طول عمر را به همراه داشته، سبب شده تا مفاهیم سلامت و کیفیت زندگی طی چند دهه گذشته با شدت و حدت بیشتری مطرح گردد (برسلاو ، 2006). علاوه بر این کیفیت زندگی به عنوان یکی از محورهای پژوهشی مهم در چند دهه اخیر مطرح بوده است. علی رغم عدم استفاده از اصطلاح «کیفیت زندگی» تا قرن بیستم، موج فزاینده ای از پژوهش ها به تدریج از این حقیقت پرده برداشتند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای مهم در ارزیابی های مرتبط با سلامت باشد؛ چنان که تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی نیز بر این نکته تاکید دارد.
در فرهنگ های غیر غربی نیز کیفیت زندگی به صور مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. کیفیت زندگی یک واژه جدید نیست، بلکه ریشه در اعتقادات و آموزه های دینی مسلمانان دارد (همتی مسلک پاک، 1388). کیفیت زندگی مربوط به درک ذهنی فرد از حس خوب بودن و رضایت از زندگی است. کیفیت زندگی یک مفهوم جدید چند بعدی بوده و بازتاب شادکامی و عملکرد فرد در زندگی روزانه است (همتی مسلک پاک، 1388). کیفیت زندگی از مفاهیم بسیار مهم در زندگی کودکان استثنایی است که امروزه در مراقبت‌ها و توانبخشی‌های افراد استثنایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که بهبودی در کودکان استثنایی در پاره ای از موارد کاملاً ممکن است و هدف درمانی، مطلوب نمودن کیفیت زندگی آن‌هاست.
سنین مدرسه یک مرحله بی نهایت مهم در ارتباط با سلامت است، زیرا بسیاری از عادات و رفتارهای بهداشتی و روانی که در این مرحله از زندگی تشکیل می گردد، تاثیر مهمی بر روی سلامت و رفتارهای سلامتی در بزرگسالی دارد (همتی مسلک پاک، 1388)، و این مهم در کودکان استثنایی با توجه به نوع کم‌توانی آن‌ها به مراتب بیشتر می تواند بحران ساز باشد و کیفیت زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
به دنبال تعریف کیفیت زندگی باید آن را به روش گزارش شخصی بیمار، که در برگیرنده ابعاد (جسمی، ذهنی، اجتماعی) مربوط به عملکرد روزانه و تحت تاثیر کم توانی و مداخلات است، ارزیابی کرد. در کم توانی ها و توابخشی آنها بررسی و ثبت کیفیت زندگی سلامت محور نوجوانان در مداخلات روانی و بازتوانی و توانمندی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است(همتی مسلک پاک، 1388).
از این رو سازمان های مرتبط با این حیطه در سال های اخیر، تلاش های خود را بر فراهم آوردن سرویس های مختلف برای کمک به این قشر متمرکز نموده اند (قهاری، 1380؛ 56)، به همین دلیل بررسی کیفیت زندگی افراد استثنایی و مقایسه آن ها با افراد عادی می تواند کمک کننده سازمان و متخصصان دست اندر کار در این زمینه باشد.
با این اوصاف و با توجه به هدف پژوهش حاضر که عبارت است از بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان استثنایی شهر کرمانشاه و مقایسه آن ها با همتایان عادی است، می توان به سازمان های مرتبط و دست اندر کار از جمله سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی در زمینه نیاز سنجی و نیاز شناسی این افراد از دیدگاه خود آنها یاری رساند تا بتوانند به صورت مستدل تر و متناسب تر برنامه های حمایتی و سیاست گذاری های مختلف در زمینه زندگی، اشتغال و تفریح این قشر را ارائه دهند.
فصل دوم
مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل دوم
مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل دوم
مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مقدمه: