دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت افکار عمومی و اندیشه سیاسی اسلام

3. فرایند موثر در پیدایش حاکمیت خرد جمعی کدام است؟
1-4. پیشینه نظری تحقیق
به نظر میرسد درباره این موضوع، به طور مستقل، اقدامی صورت نگرفته است. اما میتوان گفت که درباره خرد و خردورزی در مباحث و کتب علوم قرآنی مباحثی بیان شده است و یا اینکه کتابهای مستقلی درباره خردورزی و عقلانیت نگاشته شده است. و نیز درباره تحزب، محدوده و کارکرد التزام به خرد جمعي در قرآن و حديث، نیز پایان نامهای نگاشته شده است؛ اما هیچ تصریحی بر خرد جمعی و راهکارهای حاکمیت آن ننموده و فقط و به طور اجمالی بررسی شده است؛ اما عنوان پایان نامه اینجانب منحصر به خرد جمعی و راهکارهای حاکمیت آن در قرآن و حدیث می باشد. اما میتوان گفت که درباره تلاشها و تحقیقات و پژوهشهای در این باره صورت گرفته که با واکاوی آنها میتواند به شناخت مفهوم خرد جمعی و راهکارهای حاکمیت آن کمک کند. ما در این جا به برخی از این تحقیقات اشاره میکنیم.
کتاب
خرد جمعی: این کتاب تألیف ساروویکی جیمز که توسط سید مصطفی رضئی ترجمه شده است و توسط انتشارت تندیس برای اولین بار در سال 1392 تهران به چاپ رسید. در این کتاب به این بحث که چرا اکثریت باهوشتر از اقلیت هستند پرداخته است. از دو بخش تشکیل شده است:
بخش نخست: 1- خرد جمعی 2- فرقهای که تفاوت میسازد: رقص راهنمای زنبورها، خلیج خوکها و… 3- میمونها میبینند، ادا در میآورند: تقلید آبشارهای اطلاعاتی و استقلال. 4- کنار همچیدن قطعات: سیاه لینوکس و هنر تمرکززدایی. 5- پایکوپی جمعی؟ مشارکت در دنیایی پیچیده. 6- جامعه وجود دارد: مالیاتها، انعام، تلویزیون و اعتماد.
بخش دوم
7- راه بندان: در اینجا شکست مشارکت را داریم. 8- علم: همکاری، رقابت و شهرت.
9- کمیتهها، شوراها و گروهها: فاجعهی کلمبیا و اینکه چگونه گروههای کوچک رارا به کار وادار کنیم؟ 10- شرکت: ملاقات با رئیس جدید مانند رئیس پیشین است؟ 11- بازارها: مسابقهها سالن بولینگ و قیمت سهام. 12- دموکراسی: رویای خوب همگانی.
مشورت و مشاوران درسنت و سیره پیشوایان: این کتاب تألیف سید محمود سامانی است که توسط پژوهشگاه و فرهنگ اسلامی بای اولین بار در سال 1387 به چاپ رسیده است. در کتاب نیز به مسائلی پیرامون مشورت و نظر به اهمیت و سازندگی موضوع مشورت و آثاری که بر آن مترتب است، پرداخته است.
مقالات
نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی، نویسنده: موسویان، سید ابوالفضل، مجله علمی پژوهشی نامه مفید، 1378، شماره 20.
در این مقاله به تبیین این موضوع پرداخته است که مردم چه حقوقی دارند و حاکم در دخالت دادن آنان در امور سیاسی چه وظایفی دارد که حق مطالبه آن را داشته باشند. لذا نسبت به سیر اندیشه نقش مردم در حکومت از دیدگاه فلاسفه توجه شده، سپس از سه طریق، دیدگاه اسلام و نظرات امام خمینی در این زمینه مورد کنکاش قرار گرفته است.
اصول و مبانی شورا از منظر امام علی علیهالسلام، نویسنده: میرزا محمد، علی رضا، مجله علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، شماره 2.
در این مقاله با تأکید بر عظمت اندیشه بر عظمت اندیشه ملکوتی حضرت علی علیهالسلام و تفوق آن بر افکار و آرای بشری تلاش شده است به مبانی شورا در اندیشه علوی، با محتوا و اهدافی متعالی، توجه شود. بدین منظور، طرحی در تطبیق نظریات امام علی علیهالسلام با آیات شورا ارائه شده و در آن از اهمیت و ضرورت، فواید و آثار، اصالت و حجیت و نیز حدود و جایگاه مشورت سخن به میان آمده و سپس جنبههای ایجابی و سلبی آن در طیفی وسیع تبیین شده است که در واقع انسان شناسی شورا از دیدگاه امام علی علیهالسلام را تداعی میکند.
مشورت در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام، علی اصغر فیضی پور، محمدحسن فیضی پور، کتاب نقد سال دوازدهم و سیزدهم، شماره 57 و 58، 1389.
ایشان در این مقاله پس از مفهوم شناسی به ضرورت مشورت از دیدگاه امام علی علیهالسلام و همچنین به آثار مشورت در اندیشه سیاسی امام علی علیهالسلام از جمله شخصیت دادن به مردم، شکوفایی استعدادها، جلوگیری از استبداد و … پرداخته است.

پایان نامه
روشهای مدیریت افکار عمومی با نگاه قرآنی: این پایان نامه توسط محسن صالح فر در دانشگاه قم در سال 1390 نوشته شده است. این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است. در فصل اول به مقدمه و ضرورت طرح بحث، پرداخته شده است. در فصل دوم به تحلیل روشهای مدیریت افکار عمومی پرداخته است. در این تحقیق به مقوله مدیریت افکار عمومی با نگاهی قرآنی پرداخته شده است. در ابتدا مراحل مدیریت مبتنی بر رشد و تکامل و انسان مورد تبیین قرار گرفته و در ادامه به استنباط و برداشت از نکات آیات و سورههای مورد پژوهش پرداخته است.
1-5. جنبه جديد بودن و نوآوري تحقیق
این پژوهش در پی شناخت اموری نظیر مفهوم خرد جمعی، اطلاع از شاخصههای خرد جمعی، موانع برقراری حاکمیت خرد جمعی، راهکارهای حاکمیت خرد جمعی و فرایند مؤثر بر پیدایش حاکمیت خرد جمعی بر اساس آموزههای دینی است. علیرغم اهمیّت این موضوع که از خصلت
های ریشه دار و از عادتهای مستمر مؤمن عاقل به شمار می آید و بدون خرد جمعی و نظر خواهی و رایزنی نمی توان به حل صحیح مسائل و رفع مشکلات علمی و عملی، در همه اوقات نایل آمد، تاکنون به طور شایسته و به صورت یک تحقیق مفصّل به این مهم پرداخته نشده است. لذا اهمیّت موضوع و همچنین محتوای غنی و پر بار آموزههای وحیانی اسلام ایجاب می‌کند که در پژوهش حاضر، این موضوع به نحو مناسبی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای حاکمیت خرد جمعی مورد تأمّل قرار گیرد.
1-6. اهداف تحقیق