دانلود پایان نامه ارشد درمورد منابع اطلاعات و توانمند سازی

توانمند سازی کارمندان و مدیران: باید به مدیران و کارمندان اختیارات لازم داده شود تا مسئولیت نتایج کارهایشان و هدف های مورد نظر را قبول کنند؛
تغییر در سیستم های حمایتی (پاداش ها، ارزیابی، طراحی مجدد شغل و …):
اختیار و قدرت دادن به تیم های مهندسی مجدد و پاسخگو نگاه داشتن آن ها جهت هدف های روشن و قابل اندازه گیری(Davenport & Short, 2010).
2-2-7عوامل بحراني موفقيت برنامه هاي مهندسي مجدد
آقاي دكتر شارون – ال، كودل شش عامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد را به شرح زير ارائه مي كند:
١) درك مهندسي مجدد و مفاهيم آن
درك اصول و مباني مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان، درك مفاهيم يكپارچه سازي و بكارگيري رويكرد جهشي در تلاش هاي مهندسي مجدد اولين عامل بحراني موفقيت اين تلاش ها مي باشد.
٢)تدوين رويكرد مديريت مبتني بر فرآيند
انطباق احكام، فرمان ها، مأموريت ها و جهت گيري هاي استراتژيك با مشخصات و ويژگي هاي مديريت مبتني بر فرآيندي يكي از عوامل اساسي موفقيت تلاش هاي مهندسي مجدد و از مهمترين اين عوامل مي باشد. رد يان خصص آقاي مايكل هامر در اثر جديد خود تحت عنوان فراسوي مهندسي مجدد ميگويد : اينك به اشتباه خود پي برده ام. زيرا دريافته ام كه اقدام انقلابي با همه اهميت و تأثيرش، مهم ترين نمود مهندسي دوباره نيست، واژه كليدي در تعريف ذكر شده «فرآیند» يعني مجموعه گام ها و فعاليت هايي است كه ارزش مشتري پسند مي افريند. ساختار مدیریت مبتنی بر فرآیند کاملاً با ساختار سنتي و هرمي متفاوت است در اين حالت ساختار افقي شده و مشاركت كامل در سطح سامان ايجاد مي گردد و حايل ها و موانع بين واحدهاي سازمان برداشته خواهد شد. در ساختار جديد تصميم گيري توسط صاحبان فرايند و ذينفعان گرفته مي شود.
٤- معيارها و شاخص هاي اندازه گيري پيوسته عملكرد
تعيين معيارها براي اندازه گيري مداوم و پيوسته عملكرد سازمان و فعاليت ها سبب شناسايي فعاليت هايي كارا و ناكارا شده و به اين ترتيب مي توان با حذف فعاليت هاي فاقد ارزش و تقويت فعاليت هاي ارزش آفرين عملكرد سازماني ارتقاء مي يابد.
٥- تجربه مديريت تحول و فراهم ساختن مركز پشتيباني
براي انجام تحول مديريتي و تأمين نياز به نيروي انساني اموزش ديده براي پشتيباني تلاش هاي بهبود فرايند لازم است مديريت تأمين منابع طرح توسعه و گسترش نيروي انساني ماهر و آشنا به تكنولوژي هاي جديد سازمان را فراهم نمايد. در اين طرح استراتژي هاي منابع اطلاعاتي و چارچوب تكنولوژيكي بايد در نظر گرفته شود و بر مبناي آن ها مركز پشتيباني و تأمين نيروي انساني برپا گردد. برنامه هاي تحصيلي و آموزش‌هاي تخصصي از جمله فعاليت هاي اين مركز خواهد بود.
٦- اداره و هدايت كردن پروژه هاي مهندسي مجدد بر اساس نتايج
براي فعاليت هاي مهندسي مجدد مباني روشن و صريح را در نظر بگيريد. فعاليت هاي مهندسي مجدد در سطحي نگهداريد كه با اهداف و آرمان ها پيش بيني شده با آن تطابق داشته باشد. براي فعاليت هاي مهندسي مجدد از تيم هاي آموزش ديده، ماهر، با سليقه هاي مختلف و خبره كه آمادگي لازم براي كار گروهي دارند استفاده كنيد و مهندسي مجدد را بر اساس ساختار معين و تعريف شده دنبال كنيد.
نتایج حاصل از مطالعات الگوسازی 150 شرکت در 24 ماه نشان می دهد که موارد زیر از عوامل و ضرایب موفقیت تلاش های مهندسی مجدد بوده اند.
١- تعهد و حمايت مديريت ارشد نسبت به تلاشهاي مهندسي مجدد (مشاركت و حمايت قوي در مهندسي مجدد)
٢- جهت گيري استراتژيك و هماهنگ با استراتژي سازمان
٣- تعيين اهداف قابل سنجش (قابل اندازه گيري) و اجبار براي تغيير و تحول شيوه سازماندهي
٤- فراهم كردن متدولوژي مناسب مهندسي مجدد (شامل بينش فرايند)
٥- مديريت تحول اثر بخش (شناسايي و تعيين تغييرات فرهنگي مورد نياز)
٦- ماليكت خط (جوابگويي به صاحبان و ذينفعان فرآيند)
٧- تركيب تيم مهندسي مجدد (سطح دانش و تجربه و مهارت افراد تيم)
آقاي مايكل هامر براي موفقيت در تلاش هاي مهندسي مجدد موارد زير را پيشنهاد مي كند(عسکری و همکاران، 1391).
١- كوشش كندي فرآيند را به جاي اصلاح آن تغيير دهيد.