دانلود پایان نامه ارشد درمورد همبستگی پیرسون و آمار استنباطی

= nحداقل حجم نمونه لازم
= p نسبت توزيع صفت در جامعه
=za/2 مقدار به دست آمده از جدول توزيع نرمال استاندارد (در اين تحقيق و با در نظر گرفتن مقدار خطاي 05/0، مقدار به دست آمده از جدول توزيع نرمال استاندارد 96/1 مي‏باشد).
=d خطاي پذيرفته شده توسط محقق يا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معمولاً در علوم اجتماعي برابر 05/0 در نظر گرفته مي‏شود.) ( رفیع پور، 1378).
نكته‏اي كه لازم است در خصوص اين فرمول، گفته شود آن است كه چنان‏چه مقدار p در دسترس نباشد، مي‏توان مقدار 5/0 را براي آن در نظر گرفت (آذر و مومنی، 1387 )، كه در اين حالت، اين فرمول بزرگترين و محافظه ‏كارانه‏ترين عدد ممكن را به دست خواهد داد، كه در اين تحقيق نيز عدد 5/0 براي آن در نظر گرفته شد. با جایگذاری پارامترها در فرمول مذکور حجم نمونه لازم 384.16 نفر مي‏باشد که برای دستیابی به این تعداد، 400 پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع خواهد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر هدفمند بوده که انتخاب افراد به صورت کاملاً مناسب انجام شود.
روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصيف يافته‏ها، از جداول و نمودارهاي فراواني استفاده خواهد شد. ضمن اين كه به منظور توصيف بهتر داده‏ها از شاخص‏هاي مركزي و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي بهره گرفته خواهد شد.
ب. آمار استنباطی:
آمار استنباطی مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از:
الف.: آزمون کلموگروف اسمیرونف:
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می‌گردد.
ب. آزمون ضریب همبستگی
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند.
ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار مي رود .
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیا د شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.
برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:
1-اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو- کندال استفاده می کنیم.
2-اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .
3- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.
دو متغیر تصادفی xوy را باانحراف معیارهای σxو σyدر نظر می گیریم ضریب همبستگی این دو را با ρ نشان داده وبه صورت زیر تعریف می کنیم:

ضریب همبستگی همواره بین 1+ و 1- در نوسان است
اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد