دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بخش دولتي، مديران بر اساس آيين نامه هاي مصوب اقدام مي كنند و معياري براي عملكرد بهينه اين افراد وجود ندارد.

6-شفافيت اطلاعات:زماني سهام شركت در بازار بررسي پذيرفته مي گردد كه تمامي اطلاعات آن بويژه اطلاعات مالي شرايطي دولت (بيمه مركزي) مي بايست با دريافت تضمين هاي مالي خدمات شركت ها را تضمين كند تا نگراني ها مرتفع گردد.

4)رقابت ناسالم:اگرچه هدف اساسي خصوصي سازي افزايش رقابت و گسترش تأثیر بازار در اقتصاد می باشد اما ممكن می باشد شركتهاي خصوصي با ابزارهايي نظير نرخ شكني به رقابت ناسالم بپردازند.

5)كاركنان سازمانهاي دولتي:معمولاً كاركنان شركتهاي دولتي با خصوصي سازي مخالفت مي كنند و دليل آن ترس از دست دادن موقعيت كنوني آنها بيان شده می باشد. براي رفع اين مشكل مي بايست در جلساتي به تدريج بر مهارت كاركنان افزود و آنها را با مزاياي خصوصي سازي آشنا نمود، تا ترس از دست دادن شغل نداشته باشند.

6)كجروي هاي مالي:در جريان خصوصي سازي امكان دارد انحرافات مالي رخ دهد. بدين صورت كه در هر يك از مراحل قيمت گذاري سهام شركت، چگونگي واگذاري آن و يا حتي انتخاب خريداران آن واحدها تخلفاتي صورت پذيرد.

 

2-10- انواع مقررات نظارت بر شركت هاي بيمه اي

پس از مشخص شدن نظارت نهادهاي دولتي بر عملكرد بخش خصوصي در روند خصوصي سازي كشور و توجه خاص ما به صنعت بيمه كشور، اين سؤال مطرح مي گردد كه بيمه مركزي ايران چگونه مي تواند بر عملكرد شركت هاي خصوصي بيمه نظارت داشته باشد و در واقع وضع چه نوع مقررات و ضوابطي به تثبيت عملكرد شركت هاي بيمه خصوصي كمك مي كند. در يك

دسته بندی : پایان نامه حقوق