نوامبر 27, 2020

امر به معروف و نهی از منکر، کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

دارد؛ پس، فریب دادن احساسات عمومی با شگردهای مطبوعاتی و اسطوره‌سازی از صاحبان زر و زور و تزویر، ممنوع و نکوهش شده می باشد. مطبوعات بایستی بکوشند مودت، محبت و صمیمیت را در جامعه تقویت کنند و گسترش دهند و بین قشرهای گوناگون که به کوشش، تولید فکر و حرفه اهتمام دارند، انس و الفت مستقر سازند.

6-انتقاد دلسوزانه:

در آیین اسلام، علاوه بر قوانین کیفری و مقرراتی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، به مواعظ حسنه، انتقادهای دوستانه و راهنمایی‌های مفید و ثمربخش توجه شده می باشد و تمام مسلمانان موظف‌اند نقایص و کمبودهای همدیگر را تذکر دهند، اخلاق برادران را اصلاح کنند و برای سوق دادن جامعه به سوی کمال و فضیلت بکوشند. رسانه‌ها در انتقاد از تخلفات بایستی مراقب باشند که اولاً، امور جزئی و اندک، بزرگ جلوه داده نشود. ثانیاً، موجب آشکار گردیدن گناه و اشاعه مفاسد نشود. در این موارد، بایستی حق و مصلحت رعایت گردد. در ضمن نباید در برابر خوبی‌ها و موفقیت‌ها و افتخارآفرینی‌ها بی‌توجه و بی‌اعتنا بود. نقد، یک روش مطالعه آگاهانه و مدبرانه می باشد که حاصلش بهتر شدن اوضاع، سازندگی، توسعه، تعامل و بهره‌وری بهینه، شفاف شدن امور و در نهایت ترقّی می باشد. نقد با هجو، افترا، تهمت و یورش‌های تبلیغی که حاصلی منفی و مخرب دارد، متفاوت می باشد. انتقادهای توأم با اغراض شخصی و سیاسی، به وحدت ملی آسیب می‌رساند و اوضاع فرهنگی و اجتماعی را آشفته می‌سازد. اولین شرط انتقاد درست، آن می باشد که منتقد منع را برای بهبود امور عرضه می‌کند. اصولاً برای موفقیت حکومت‌ها و دولت‌ها وجود مطبوعات آزاد و بی‌طرف ضرورت داشته و دارد؛ پس کارکرد اصلی مطبوعات، روشنگری و تنویر افکار عمومی می باشد.

نوشته ای دیگر :
پایان نامه ارشد دربارهوسایل ارتباط جمعی، کارشناسی ارشد

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه