نوامبر 27, 2020

پایان نامه فعالیتهای اتحادیه گرایی، شیوه ی ابراز نارضایتی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

به شرایطی که ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد گفته می گردد که ممکن می باشد به شیوه های مختلف ظاهر گردد. فرد ممکن می باشد تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کاری خواب آلود و فراموشکار گردد در کار بی دقتی کند و از شرایط کاری شکایت کند، این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تأثیر منفی برجای بگذارد( سپهری، 1383).

 

2-9-شیوه ی ابراز نارضایتی:

کارکنان و اعضای سازمان، نارضایتی خود را از راههای گوناگون ابراز می کنند مانند:

 

2-9-1-فعالیتهای اتحادیه گرایی:

شواهد زیادی نشان می دهند که کارکنان ناراضی تمایل بیشتری به شرکت در اتحادیه ها دارند، کارگزارانی که از وضعیت دستمزدها، امنیت شغلی، مزایای جانبی و نیز رفتارهای سرپرستان ناراضی اند، استعداد بیشتری برای شرکت در اتحادیه ها دارند و از طریق این اتحادیه ها یا قطعنامه ها و اعتصاب ها درصدد دفاع از حقوق خود هستند.

 

2-9-2- ترک سازمان:

نوشته ای دیگر :
دانش آموزان دختر، مواد روان گردان