نوامبر 27, 2020

منابع و ماخذ مقاله کارشناسی ارشد، سکوت سازمانی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

رضایت شغلی ممکن می باشد به عنوان حوزه­ای تعریف گردد که پرسنل در آن احساس مثبت یا مطلوب در مورد کار و محيطِ کاری دارند .(Dinham & Scott, 2012, p.381) برعکس، اشاره به احساسِ نامطلوب یا منفی نسبت به کار ممکن می باشد نارضایتی شغلی تعریف گردد (Schneider  &  Alderfer, 2009, p.12).

رضایت شغلی عبارت می باشد از توجه کلی فرد نسبت به شغلش (کوهستانی و شجاعی­فر،14:1388).

رضایت شغلی به مفهوم کسب لذت روحی ناشی از ارضای نیازها، تمایلات و امیدهای فرد از کار خود می باشد. رضایت شغلی، طرز توجه فرد نسبت به کار خویش نیز تعریف شده می باشد Dowler& 2013, p.482)).

رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه­های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می­گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد. رضایت شغلی نتیجه ادارک کارکنان می باشد که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزش­مند می باشد، فراهم می­کند. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع می باشد که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد می باشد. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می­کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس­کننده جو سازمانی بسیار مطلوب می باشد که منجر به جذب و بقاء کارکنان می­گردد (مقیمی؛ 1390: 362).

نوشته ای دیگر :
تحقیق رایگان با موضوعخلیج فارس و دریای عمان، امارات متحده عربی

رضایت باشد. در واقع طرز تلقی میزان احساس مثبت فرد نسبت به هدف یا موضوع خاص می‌باشد. همان­طور كه قبلاً گفته گردید ادراك فرد از شغلش بهتر از شغل بوده و طرز تلقی فرد از شغل بایستی در طراحی شغل و انگیزش مدنظر باشد (اوتس؛ 158:1390).

كینز­برگ و همكاران[1] رضایت شغلی را به دو نوع تقسیم می‌نمایند. اول رضایت درونی كه از دو منبع حاصل می‌گردد. یكی احساس لذتی كه بشر صرفاً از اشتغال به كار و فعالیت به‌دست می‌آورد و نیز لذتی كه بر اثر مشاهده یا انجام بعضی مسئولیت‌های اجتماعی به‌ظهور رساندن توانایی‌ها و رغبت‌های فردی به‌دست می‌آید. دوم رضایت بیرونی كه با شرایط اشتغال و محیط كار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر می باشد. مانند این عوامل می‌توان شرایط محیط كار، میزان دستمزد و پاداش و نوع كار و روابط موجود میان كارگر و كارفرما را ذكر نمود. ضمناً رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی می باشد (شفیع‌آبادی؛[1] Ginsberg et al