نوامبر 27, 2020

دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

 

چكيده

هدف: هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط تفكر انتقادي و نحوه توجه درمورد مواد روان گردان بوده می باشد.

روش: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي می باشد كه با روش همبستگي انجام گرفته می باشد.نمونه مورد بررسي آن شامل 210 دانش آموزان دخترسال اول  دبيرستان شهرستان شهريار می باشد كه به روش نمونه گيري در دسترس  انتخاب و به ابزار تحقيق(پرسشنامه مهارت هاي تفكر انتقادي و توجه سنج مواد مخدر)پاسخ دادند.

نتايج: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با بهره گیری از روش همبستگي پيرسون نشان داد كه 1: بين تفكر انتقادي و توجه كلي نسبت به مواد روان گردان ارتباط معناداري هست.2:بين تفكر انتقادي ومولفه شناختي توجه درمورد مواد روان گردان ارتباط معنا داري هست.3: بين تفكر انتقادي و مولفه هيجاني توجه درمورد مواد روان گردان ارتباط معناداري وجود ندارد.4: بين تفكر انتقادي و مولفه رفتاري توجه ارتباط معناداري هست.

بحث و نتيجه گيري: . يافته هاي تحقيق اين كه دانش آموزاني كه درتفكر انتقادي مهارت بيشتري دارند، نسبت به مواد روان گردان هم توجه مثبت دارند.

نتيجه اينكه شرايط اجتماعي در در نظر داشتن مواد روان گردان تاثير به سزايي داشته و تنها دارا بودن ويژگي هاي فردي مانند تفكر انتقادي در توجه منفي به مواد موثرنيستند بلكه بايد زمينه اجتماعي نيز فراهم باشد. برگزاري دوره هاي آموزش وآشنايي با مواد روان گردان از طريق كتب و مجلات توسط آموزش و پرورش، رسانه هاي گروهي و غيره براي دانش آموزان بسيار ضروري می باشد.

نوشته ای دیگر :
منابع و ماخذ پایان نامهکارشناسی ارشد، در نظام حقوقی

 

واژگان كليدي: تفكر انتقادي، توجه، توجه درمورد مواد روان گردان، سوءمصرف مواد، دانش آموز، شهريار .