می 16, 2021

دانلود پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد( (M.Aمدیریت دولتی

گرایش  منابع انسانی

 عنوان :

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
 كارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان

استاد راهنما:

دكتر مهناز ربیعی

استاد مشاور:

دكتر عنایت ا… آقایی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 منشور اخلاق پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول: كلیات

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3 اهمّیت و ضرورت اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………..7

1-4 نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………10

1-5 روش جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..10

1-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………….11

1-7 جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. 11

1-8 سؤال تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..11

1-9 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11

1-10 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..12

1-11 محدوده زمانی و مکانی تحقیق و موضوعی…………………………………………………………………….. 12

1-12 محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 12

1-13 تعریف عملیاتی واژه ­ها ………………………………………………………………………………………&#