دانلود پایان نامه انعقاد قرارداد و بازپرداخت

*استفاده از منبع مالي در موعد مقرر
* استفاده از تمام يا قسمتي از اعتبار تخصيص يافته
* امكان بازپرداخت قبل از سررسيد بدهي * سود تضمين شده‌ی وام، بيش از بسياري از روش‌های ديگر است
*لزوم داشتن سرمايه‌ی كافي و نقدينگي مطلوب
* مانده‌هاي جبراني
* كليه‌ی واحدهاي اقتصادي

4 وام‌هاي موسسات مالي تجاري دريافت وجوه مورد نياز از مؤسسات *در صورت نبود امكان دريافت وام از بانک‌ها قابل استفاده است * داراي سود تضمين شده بيشتري از وام است
* نياز به وثيقه براي وام * كليه‌ی واحدهاي اقتصادي
5 صدور اسناد تجاري اوراق بهادار قابل مبادله است كه توسط واحدهاي اقتصادي به ساير واحدها، بانک‌ها يا موسسات مالي فروخته مي‌شود . *سود تضمين شده كمتر از وام بانكي است
*بدون وثيقه است * صرفاً توسط واحدهاي اقتصادي معتبر قابل اعمال است
* تشريفات بيشتري دارد * واحدهاي اقتصادي بزرگ در كشورهاي صنعتي
6 تامين مالي از طريق وثيقه دريافت وجود مورد نياز و گذاشتن وثيقه نزد اعتبار دهنده *دسترسي به وجه نقد *دسترسي به وجه نقد به طور فصلي
* وثيقه گذاري، مستلزم تحمل هزينه‌هاي اضافي است * واحدهاي اقتصادي جديدالتأسيس
* واحدهاي اقتصادي كه به سرعت رشد مي‌كنند
1-6 وثيقه گذاري حساب‌هاي دريافتني وثيقه حساب‌هاي دريافتني * دسترسي سريع به وجه نقد * وضعيت مالي بايد حتماً قوي باشد و مانده‌ در حد قابل قبول باشد * واحدهاي اقتصادي كه موقتاً كمبود سرمايه در گردش دارند.
2-6 وثيقه، موجودي كالاست وثيقه، موجودي كالاست * دسترسي سريع به وجه نقد به طور فصلي
* مشابه موارد فوق * سود تضمين شده بيش از حداقل بهره‌ی بانكي است *بنگاه‌هاي معاملات اتومبيل
3-6 ويثقه گذاري ساير دارایي‌ها مانند زمين، ساختمان، ماشين‌آلات و تجهيزات * وضعيت مالي بايد حتماً قوي باشد. موجودي كالاي كافي وجود داشته باشد.
* سود تضمين شده بيش از حداقل بانكي است
* مشابه موارد فوق * واحداي اقتصادي كه وضعيت مالي آنها ضعيف است
7 پيش دريافت فروش محصولات از مشتريان دسترسي سريع به وجه نقد *دسترسي سريع به وجه نقد لزوم داشتن محصول پر متقاضي و يا با كيفيت مطلوب * واحدهاي اقتصادي كه محصولات پر متقاضي دارند و از نظر كيفيت و قيمت داراي برتري و مزيت نسبي در بازار هستند

رديف نام روش تعريف مزاياي روش معايب روش استفاده‌كنندگان
1 وام‌هاي بانكي بلند‌مدت (با وثيقه يا بدون وثيقه) وام‌هاي بانكي داراي سررسيد بيش از يك سال *بهره‌ی وام‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت تقريباً ثابت است
*در موقع انعقاد قرارداد مي‌توان درباره‌ی شرايط قرارداد، مذاكره كرد