دانلود پایان نامه با موضوع ابزارهای اندازه گیری و فارغ التحصیلان

قره‌خانی کسا(1380) بين هوش هيجاني دختران نوجوان تيز هوش و عادي تفاوت معني داري را بدست آورده است.
ابراهیمی (1380) در تحقیقی تحت عنوان هوش هیجانی و رهبری اثربخش انجام داد. 43 نفر در این تحقیق شرکت داشتند که شامل 10 زن و 32 مرد با میانگین سنی 37 سال بودند. شرکت کنندگان فارغ التحصیلان دانشگاه اصفهان بودند. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رهبری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد(ابراهیمی و دیگران، 1380).
2-6-2- تحقيقات خارجي:
در زمينه رابطه اين سه متغير، در تحقيقات خارجي نيز بررسي‌هاي محدودي صورت گرفته است، بعد از اینکه برای اولین بار سالووی و مایر در سالهای 1990 تئوری مدونی به نام هوش هیجانی ارائه کردند، از آن زمان تاکنون مطالعات زیادی در مورد این سازه در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است. در اینجا برخی از این مطالعات را ذکر می‌کنیم:
سالووی و مایر(1990) بعد از اینکه برای اولین بار تئوری مدونی به نام هوش هیجانی ارائه کردند، از آن زمان تاکنون مطالعات زیادی در مورد این سازه در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است. در اینجا برخی از این مطالعات را ذکر می‌کنیم:
مینلی و پورتیلو(2005) ضمن بررسی رابطه شخصیت با سبک شناختی و عملکرد خلاق در گروهی از دانشجویان سال اول رشته طراحی، افراد خلاق را افرادی حساس نسبت به مسائل،‌ ماجراجو، دارای تخیل قوی و طبع هنری،‌ خود توصیف گر،‌ شوخ طبع و پرانگیزه توصیف کرده اند.
رانکو و آلبرت(2005) نیز در مطالعه‌ای با هدف بررسی رابطه میان شخصیت والدین و پتانسیل خلاقیت در نوجوانان نشان دادند که از میان مقیاس‌های شخصیتی گوناگون مقیاس‌های توافق با پاسخ‌های رایج و استعداد در کسب مقام بیشترین همبستگی را با نمره‌های آزمون‌های تفکر واگرا دارند. به نظر می‌رسد بین خلاقیت هیجانی و شخصیت نیز چنین رابطه‌ی قابل پیش بینی است: افراد منعطف که از دامنه‌ی هیجانی متنوع و گسترده برخوردارند و در زمینه و بافتی رشد یافته‌اند که امکان گذر از هیجانات معمول را داشته‌اند یا می‌توانستند به گونه‌های متفاوت هیجانی واکنش نشان دهند، از ویژگی‌های خصوصیت تولید هیجانی برخوردار هستند. به عبارت دیگر چنین افرادی از ویژگی با بعد خلاقیت هیجانی برخوردار می‌شوند. ايوسويك و همكارانش(2007)، در مقاله‌اي تحت عنوان هوش هيجاني و خلاقيت هيجاني به بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و خلاقيت هيجاني پرداخته و نحوه تاثير هر كدام از اين دو متغير را بر خلاقيت رفتاري مورد سنجش قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه اگر چه ميان هوش هيجاني و خلاقيت رفتاري همبستگي معناداري وجود ندارد، اما ميان هوش هيجاني و خلاقيت هيجاني رابطه معناداري وجود دارد.
آوريل (2004) در مقاله‌اي كه با هدف مقايسه هوش هيجاني و خلاقيت هيجاني به انجام رسانده، اين دو مفهوم را نزديك و مرتبط ارزيابي مي‌كند.
فرنهام و كريستوفر (2007) در مقاله‌اي براي بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي، هوش هيجاني و انواع شادي، چنين نتيجه گيري كردند كه ميان برونگرايي و روان رنجوري با شخصیت به ترتيب رابطه مثبت معنادار و منفي معناداري وجود دارد. همچنين، هوش هيجاني تاثيري مثبت بر شخصیت داشته و پيش بيني كننده مثبت شخصیت است.
خاسلا و دوكانيا (2010) در تحقيقي كه با عنوان آيا شخصیت هوش هيجاني را بهبود مي‌بخشد، به بررسي رابطه شخصیت و هوش هيجاني پرداخته شد. نتيجه اين تحقيق نشان داد كه رابطه علي معناداري ميان اين دو متغير وجود دارد.
در نهايت، اگر چه تحقيقات زيادي در زمينه ارتباط اين سه متغير انجام نشده است، اما هم تحقيقات داخلي و هم تحقيقات خارجي، متفقاً، بر وجود رابطه مثبت و معني دار ميان هوش هيجاني و خلاقيت هيجاني از يك سو و هوش هيجاني و شخصیت از سوي ديگر دلالت دارند. بنابراين وجود رابطه معنادار ميان هوش هيجاني با خلاقيت هيجاني و شخصیت محتمل به نظر مي‌رسد.
وانگ لاو (2011) تأثيرات خلاقیت و هوش هیجانی را در عملکرد و رضایت شغلي، شخصیت و
تعهد سازماني و نقل و انتقال کارکنان بررسي کردند. آنان دريافتند که خلاقیت و هوش هيجاني با عملکرد و رضايت شغلي رابطه دارد. نتايج نشان داد هوش هيجاني زيردستان روي رضايت شغل و ویژگی شخصیت آنها تأثير قابل ملاحظه‌اي دارد در حالي كه خلاقیت هيجاني بر رضايت شغلي در رفتارهای خارج از نقششان موثر بود(عابدي، 1389).
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه
در این فصل روش اجرای پژوهش بیان می‌شود، ابتدا نوع و روش پژوهش با توجه به موضوع مورد تحقیق شرح داده می‌شود، سپس جامعه آماری و نمونه‌ی پژوهش که خود شامل تعداد و معیارهای انتخاب نمونه و روش نمونه گیری است مورد بحث قرار خواهد گرفت، پس از آن روش معیارهای گردآوری داده‌ها بیان می‌گردد، همچنین ابزارهای اندازه گیری داده‌ها به همراه اعتبار و روایی آنها توضیح داده می‌شود و در انتها به شیوه‌ی آماری و روش تجزیه و تحلیل آماری اشاره خواهد شد.
3-2-روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع بنیادی و کاربردی است که صرفا به دنبال کسب دانش و پاسخ به سوالات است و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد. چرا که به بررسی دو به دو متغیرهای موجود در این تحقیق کاربردی می‌پردازد. تحقیق کاربردی نوعی پژوهش است که بسیاری از ویژگی‌های بنیادی مانند اصول مربوط به روش گزینش نمونه و استنباط‌ها و تصمیم‌ها از نتایج و یافته‌ها در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده را دارا می‌باشد(نادری و نراقی، 1375).
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش و اهداف آن که به دنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی با شخصیت دانش‌آموزان می‌باشد، انتخاب گردیده است.
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی است و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش‌های زمینه یابی(پیمایشی) می‌باشد.
هدف اساسی در تحقیق کاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیداکردن راه حل برای مسائل واقعی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و ابداع و اختراع وسایل و روش‌ها برای انجام کارهای عملی است. تحقیق کاربردی را تحقیق تصمیم‌گرا یا تحقیق ارزشیابی نیز می‌گویند(حسن زاده، 1385).
لذا در پژوهش حاضر، عوامل شخصیتی متغیر ملاک است و هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی متغیرهای پیش‌بینی کننده هستند که با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری (رگرسیون) رابطه دو به دو هر یک از متغیرها تعیین می‌گردد.
3ما