دانلود پایان نامه با موضوع استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت


Widget not in any sidebars
اثرات مخرب متابولیسمی دیابت در بدن
اکسیداسیون لیپید ها
در اثر پر اکسیداسیون لیپید ها در اسید های چرب غیر اشباع باعث ترکیب شدن اسید های چرب بارادیکال های آزادی که از دیابت ناشی شده اند می شود. بنیان اسیدهای چرب از حالت طبیعی خارج شده و محصول نهایی اکسیداسیون لیپید ها، تولید پنتان ، اتان و مالون دی آلدهید می باشد(30).
اکسیداسیون پروتئین ها
دراکسیداسیون پروتئین ها بیشترین آسیب به اسید آمینه های پرولین ،سیستئین ،هیستیدین ،آرژنین ومتیونین واردمی شود.اختلال در اسید آمینه های مذکور باعث:1- ایجاد پل عرضی وتجمع پروتئین ها 2-شکستن پروتئین ها وهضم پروتئلیتیک 3-تغییر اسید آمینه وتشکیل گروه کربونیل 4-تغییر فاکتور رونویسی و تغییر بیان ژن می شود(7و6).
اکسیداسیون DNA
آسیب DNAبیشتر در میتوکندری اتفاق می افتد که بصورت:
1-حمله به اسکلت قند- فسفات و شکستن DNA
2-تشکیل بازهای گوانین و آدنین وتغییر باز در هنگام ترمیم و جهش در DNA می شود.
3- اتصال Fe2+به DNA و تولید رادیکال آزاد و تغییر در باز و جهش در .DNA
موتاسیون DNA میتوکندری در بافت های افراد دیابتی گزارش شده است، که نشان دهندهی آسیب میتوکندری مرتبط با استرس اکسیداتیو است(130) .
دفاع های آنتی اکسیدانی ودیابت
به منظور کنترل میزان جریان (ROS) ، سلولهای هوازی یک سیستم دفاعی آنتی اکسیدانت را گسترش داده اند که شامل ترکیبات آنزیماتیک و غیر آنزیماتیک می باشد(196) . سیستم آنتی اکسیدانت شامل مولکولهای آنتی اکسیدانت با وزن مولکولی کم و آنزیم های آنتی اکسیدان متنوع می باشد(138و75و166و215) .
گلوتاتیون،شایعترین پپتید آنتی اکسیدان با وزن مولکولی پایین ، و آنزیم های مرتبط با GSH1 . مثل گلوتاتیون پراکسیداز (G-Px)2،گلوتاتیون ردوکتاز
(G-Red)3 ، گلوتاتیون s ترانسفراز (GST)4 جزء مهمترین آنزیم های سیستم آنتی اکسیدان سلولی می باشند.
GPX کاتالیز کننده ی احیای هیدروژن پراکسیداز و هیدرو پراکسیداز آلی توسط انتقال الکترونها از GSH و ایجاد ، GSSG می باشد. در حقیقت GSSG سپس توسط آنزیم (G-Red) به GSH تبدیل می شود(161).
آنتی اکسیدان ها از قبیل GSH، ویتامین E، ویتامینC،α-لیپوییک اسید (LA)5، تاورین ، فلاونوئیدها ، یوریک اسید ،و آنزیم های مختلف (کاتالاز،سوپر اکسید دیسموتاز(SOD))عوامل داخلی متابولیک هستند که بافتهای بیولوژیک را از آسیب های رادیکال های آزاد حفظ می کنند و به طور چرخه ای توسط مبدل های بیولوژیک بازسازی می شوند(155).
گلوتاتیون
GSHیکی از مهمترین آنتی اکسیدانها در سلول های پستانداران است، که فعالیت های شاخص در بافتهای مختلف دارد(203و132و169و103)، در مکانیسم های بالقوه افزایش قند خون GSH تخلیه و بازسازی آن دچار تخریب می شود، در همین حین این تخلیه سبب ایجاد نوروپاتی به طور مشخص می شود(169و124و101).
ویتامینCوE
ویتامین cیا اسید آسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان مهم شناخته شده در پلاسما می باشد
که در واقع اولین دفاع در مقابل پراکسید اسیون لیپید در پلاسما می باشد(70).
ویتامین Eبه عنوان یک آنتی اکسیدان دیگر به دو شکل توکوفرل و توکوترینول می باشد که دو آنتی اکسیدان چربی دوست در ناحیه اگزوژن بافت هستند(63). ایزوفرم ها ی چندگانه توکوفرول شناسایی شده که تنها از لحاظ عملکرد متفاوت بوده و ظرفیت آنتی اکسیدانی آنها تفاوت ندارد مثلاً در بیماریهای رگهای خونی و یا اثرات ضد تکثیرشوندگی وارد عمل می شود. مشخص شده در افراد دیابتی مقدار ویتامین Cو E کم می شود(203).
تااورین( (Taurine