دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری و نرم افزار


Widget not in any sidebars

اسپرماتيد.دومين اسپرماتوسیت بر اثر تقسيم خود سلول اسپرماتيد را به وجود مي آورد كه داخل تر ازمادرش قرار مي گيرد. اسپرماتيدها سلولهاي كاملاً كوچكتري مي باشند كه با هسته كوچك خود به صورت مجتمعي در نزديك فضاي توبول سميني فر ديده مي شوند.
اسپرم.اسپرماتيد پس از رشد و طي مراحل تمايز به اسپرم تبديل مي شود. اسپرم سلول دم داراي است كه دم آن به سمت فضاي توبول(luman) است و هسته دوكي تيره رنگ دارد.
سلول سرتولي .سلولی استوانه ای شکل است که از قاعده لوله اسپرم ساز شروع شده وخودش را تا میانه لوله اسپرم ساز میرساند.روی سطوح مختلیف این سلول شرایط تولید اسپرم فراهم می شود،دارای هسته نسبتا تیره وهستک روشن ومشخص است.
آناليز هورموني و بيو شيميايي سرم
نمونه هاي سرم فريز شده در فريز 20- درجه سانتيگراد در انتهاي كار جهت آناليز هورمون هاي LH,FSH ، تستوسترون و انسولين و همچنين سنجش برخي فاكتورهاي بيوشيميايي مورد استفاده قرار گرفت.
روش اندازه گیری هورمون ها
اساس کار روش ELISA واکنش بین آنتی ژن وانتی بادی می باشد.در این مرحله ابتدا با توجه به دستورالعمل کیت نمونه استاندارد،کنترل وسرم را به چاهک ها اضافه می کنیم وروی آن مقداری آنزیم کونژوگه اضافه کرده،پس از گذشت زمان مشخص شده طبق دستور چند مرحله شستشو انجام داده وپس از آبگیری چاهک ها سوبسترا را به درون چاهک ها اضافه می کنیم.بعد از سپری شدن زمان معین در مرحله آخر محلول STOP را به درون چاهک ها اضافه کرده وتوسط دستگاه الایزا ریدر در طول موج های nm630-450 خوانده می شود.
روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم
در سه لوله آزمایش جداگانه مقدار مشخص از نمونه استاندارد کیت،نمونه blank(دستگاه اسپکتروفوتومتر را تنظیم میکند) ونمونه سرم را وارد کرده سپس به هر لوله،cc2 از محلول کیت فاکتور مورد سنجش اضافه می کنیم.پس از مخلوط کردن آن ها را به مدت مشخص در دمای 37درجه سانتیگراد قرار می دهیم ودر نهایت نمونه ها را در اسپکتروفوتومتر قرار داده شده ودر طول موجnm505قرائت می شوند.
آناليز آماري
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتايج بدست آمده در بررسي هاي هورموني، بيوشيميایي و تغييرات بافتي بيضه بين گروه هاي تجربي و گروه كنترل بصورت ميانگين, انحراف معيار بيان شد.
محاسبات آماري براي بررسي اختلاف معني دار بين گروه ها با استفاده از Mann-Whitney Testو NP ar (None Parametric)Testانجام گرفت مرز استنتاج آماري نتايج (P<0.05) در نظر گرفته شد.
نهايتا هستيو گرام هاي مربوطه با استفاده از نرم افزار Excel 2003رسم گرديد.

– نتایج بررسی های مورفومتریک
مقایسه وزن بیضه بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش غیر معنی داری در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استNS))،(نمودار 1-3)
مقایسه حجم بیضه بین گروه های تجربی و کنترل نشان می دهد دیابت سبب کاهش معنی دار درگروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.01))، حجم بیضه در گروه های درمانی نیز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان میدهدP≤0.01))،در گروه های درمانی حجم بیضه نسبت به گروه دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست)نمودار 2-3)
-نتایج شمارش وبررسی تحرک اسپرم
مقایسه تعداد اسپرم بین گروه های تجربی و کنترل نشان می دهد . دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.01)) در گروه های درمانی تعداد اسپرم نسبت به گروه دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست. (نمودار3-3)
مقایسه تحرک اسپرم بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.001))، تحرک اسپرم در گروه های درمانی نیز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان میدهدP≤0.001))،در گروه های درمانی تحرک اسپرم نسبت به گروه دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست (نمودار4-3).
مقایسه PHمایع سمن بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.01))، کاهش PHمایع سمن در گروه های درمانی نیز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان میدهدP≤0.01))،در گروه های درمانی PHمایع سمن نسبت به گروه دیابتی افزایش معنی دار یافته استP≤0.01))،(نمودار5-3)
نتایج بررسی های هیستولوژیک
مقایسه تعداد سلول های اسپرماتوگونی بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش معنی دار در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل شده استP≤0.01))، گروه های درمانی نسبت به دیابتی افزایش یافته اما معنی دار نیست، (نمودار6-3)
مقایسه اسپرماتوسیت ها(اولیه وثانویه) بین گروه های تجربی وکنترل نشان میدهد،دیابت سبب کاهش سلول ها شده اما معنی دار نیست، (نمودار7-3).